HCL nr. /29.04.2020

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie 2020
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00

 

  1. Proiect de hotărâre aprobarea privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2020.

Referatul de aprobare nr.114/2020; proiectul de hotărâre nr.113/2020; raportul de specialitate nr. 4.955/21.04.2020;

Temei legal: art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea reducerii cheltuielilor bugetare în contextul pandemiei COVID-19.

Referatul de aprobare nr.113/2020; proiectul de hotărâre nr. 112/2020; raportul de specialitate nr. 4.948/21.04.2020; adresa Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș nr. 82/21.04.2020.

Temei legal:  art. 23, art. 40 din Legea nr. 153/2017, HG nr. 569/2017, art. 52 alin. (1) lit. „c”, art. 53 din Legea nr. 53/2003, art. XI din OUG nr. 30/2020, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200, art. 212 alin. (2)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș, a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.

Referatul de aprobare nr.115/2020; proiectul de hotărâre nr. 114/2020; raportul de specialitate nr.4.971/21.04.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 376/2019 privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaș de la 7% la 2%.

Referatul de aprobare nr.118/2020; proiectul de hotărâre nr.117/2020; raportul de specialitate nr. 5.014/23.04.2020; adresa nr. 3.680/08.11.2019 a Regiei Naționale a Pădurilor–Romsilva;

Temei legal: art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 56/2010, Ordinul nr. 792/2012, art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.119/2019; proiectul de hotărâre nr.118/2019; raportul de specialitate nr. 4.990/22.04.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+ teren), situat în Mediaș str. Andrei Mureșanu nr. 9, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.120/2019; proiectul de hotărâre nr.119/2019; raportul de specialitate nr. 4.990/22.04.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+ cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 5, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.121/2019; proiectul de hotărâre nr.120/2019; raportul de specialitate nr. 4.990/22.04.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (Ap.1+Ap. 2), situat în imobilul din Mediaș str. Trandafirilor nr. 26, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.122/2019; proiectul de hotărâre nr.121/2019; raportul de specialitate nr. 4.995/22.04.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă domnului ZISS GERHARDT cu domiciliul în localitatea Mediaş str. C.I.Parhon nr. 4 sc. A ap. 7 jud. Sibiu.

Referatul de aprobare nr.116/2020; proiectul de hotărâre nr.115/2020; raportul de specialitate nr. 2.043/21.04. 2020.

Temei legal: art. 11 lit. (b) din Legea nr. 292/2011; art. 4 din Legea nr. 116/2002; art. 28 alin. (1), (2) și (5) din Legea 416/2001; art. 41, art. 42, art. 43, art. 44 din H.G. nr. 50/2011; HCL nr. 13/2013;  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d”, alin. (7) lit. b),  art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea nivelului subvenţiei acordată Asociaţiei Sf. Mihail Mărturisitorul Mediaş şi aprobarea actului adiţional la Convenţia definitivă pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pentru anul 2020 încheiată între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Sf. Mihail Mărturisitorul Mediaş.

Referatul de aprobare nr.117/2020; proiectul de hotărâre nr.116/2020; raportul de specialitate nr. 2.052/21.04. 2020.

Temei legal: Legea nr. 34/1998; H.G. nr.1153/2001; art. 139 din Legea 292/2012,   art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d”, lit. „e”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr.75/2020 proiectul de hotărâre nr.74/2020; raportul de specialitate nr. 12.775/10.03. 2020.

Temei legal: Titlul IX din Legea nr. 227/2015;  Legea nr. 207/2015, Legea nr. 273/2006, HG nr. 1/2016, art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 159/2016, Decizia nr. 997/2018,  art.129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „c” ,art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire imobil P+E parțial cu funcțiune mixtă-sală evenimente și spații de cazare, împrejmuire teren, racord utilități”, Șos. Sibiului nr. 73.

Referatul de aprobare nr.106/2020; proiectul de hotărâre nr.105/2020; raportul de specialitate nr. 2.080/10.04.2020,   raportul nr. 2.080/10.04.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Amenajare piață circulabilă pietonală în zona istorică” Piața George Enescu f. n.

Referatul de aprobare nr.107/2020; proiectul de hotărâre nr.106/2020; raportul de specialitate nr. 4.323/10.04.2020,   raportul nr. 4.323/10.04.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire hală cu atelier de tâmplărie și clădire de birouri cu showroom, împrejmuire și branșamente utilități” str. Câmpului fn.

Referatul de aprobare nr.108/2020; proiectul de hotărâre nr.107/2020; raportul de specialitate nr. 2.873/10.04.2020, raportul nr. 2.873/10.04.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

 Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 15. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Împrejmuire teren. Utilități. Construire garaj auto. Amplasare barăci. Organizare șantier” str.  Brateiului fn.

Referatul de aprobare nr.109/2020; proiectul de hotărâre nr.108/2020; raportul de specialitate nr. 3.090/10.04.2020,   raportul nr. 3.090/10.04.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare și lotizare zonă de locuit” str. Moșnei fn.

Referatul de aprobare nr.110/2020; proiectul de hotărâre nr.109/2020; raportul de specialitate nr. 3.030/10.04.2020; raportul nr. 3.030/10.04.2020 privind implicarea publicului, în elaborarea P.U.Z.

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie

Referatul de aprobare nr.111/2020; proiectul de hotărâre nr.110/2020; raportul de specialitate nr. 4908/16.04.2020;

Temei legal: art. 868, art. 2.146 din Codul civil, art. 297, art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, lit. d) , alin. (6) lit. „a” și alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr.112/2020; proiectul de hotărâre nr.111/2020; raportul de specialitate nr.4940/2020;

Temei legal:art. 9 alin (1)  și  art. 10 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin (1) și alin. (3), art 129,  art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator– rimarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr.123/2020; proiectul de hotărâre nr.122/2020; raportul de specialitate nr. 5.012/24.04.2020;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

Întrebări, interpelări, diverse
Adresa nr. 4551/06.04.2020–Comunicat de presă Partidul ALDE-Filiala Județeană Sibiu

 

                          

  Primar,                                                                           Secretar general,
  Gheorghe Roman                                                          Petruțiu Marina Simona