HCL nr. /16.03.2020

                                                                                                                                                            

                       

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 16 MARTIE 2020,
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Totan Constantin Ioan, în Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.73/2020; Referatul constatator nr. 3.008/27.02.2020; proiectul de hotărâre nr. 72/2020; raportul de specialitate nr. 3.413/05.03.2020; adresa înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 2.903/26.02.2020 a domnului Totan Constantin Ioan.

Temei legal: 47 alin. (2) lit. „a”, alin. (6), alin. (7), alin. (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș aprobat prin HCL nr. 249/2019, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 și art. 204 alin. (2) lit. ”a”, alin. (6), (7) și (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier  local al domnului Bîrsan Dorin şi depunerea jurământului.

Referatul de aprobare nr.74/2020; proiectul de hotărâre nr.73/2019; raportul de specialitate3.581/10.03.2020, adresa PNL nr. 3.535/09.03.2020.

Temei legal: art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015, Legea nr. 14/2003, republicată, art.31, art. 33 din Legea nr. 215/2001, art. 117, art. 129, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 și art. 204 alin. (2) lit. ”a”, alin. (6),

(7) , (10) și alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a Spitalului Municipal Mediaș, precum și suplimentarea listelor obiectivelor de investiții și programelor de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr.76/2020; proiectul de hotărâre nr.75/2020; raportul de specialitate nr. 3.457/06.03.2020;

Temei legal: art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 29, art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

 Primar,                                                                    Secretar general,                    
 Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina-Simona