HCL nr. /09.01.2020

                                                                           
                                                                       
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 09 IANUARIE 2020,
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1.048/23.12.2019.

Referatul de aprobare nr. 1/2020; proiectul de hotărâre nr.1/2020; raportul de specialitate nr. 21/06.01.2020; adresa nr. SBG_DEX 27843/23.12.2019 a Ministerului Finanțelor Publice; Dispoziția Primarului Municipiului Mediaș nr. 1.048/23.12.2019.

Temei legal: art. 82 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.

Referatul de aprobare nr. 2/2020; proiectul de hotărâre nr. 2/2019; raportul de specialitate nr.18/06.01.2020;

Temei legal: Cap. 5 pct. 5.17.2.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3751/2019, art. 13, art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina-Simona