HCL nr. /06.01.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local convocată de îndată, din data
de 06 IANUARIE 2022, ora 16:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 1/2022; proiectul de hotărâre nr. 1/2022; raportul de specialitate nr. 18/03.01.2022;

Temei legal: Cap. V pct. 5.16.2.1 din Anexa la Ordinul nr. 1536/2021, art. 13, art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                   Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona