HCL nr. /30.05.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 30 mai 2022, ora 16:00
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 186/2022; proiectul de hotărâre nr. 186/2022; raportul de specialitate nr. 9246/20.05.2022;

Temei legal: HCL nr. 41/2022, art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 165/2022; proiectul de hotărâre nr. 165/2022; raportul de specialitate nr. 8694/12.05.2022;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 409 alin. (1) și (3), art. 478 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 166/2022; proiectul de hotărâre nr. 166/2022; raportul de specialitate nr. 8437/10.05.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 168/2022; proiectul de hotărâre nr. 168/2022; raportul de specialitate nr. 8733/16.05.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor.

Referatul de aprobare nr. 169/2022; proiectul de hotărâre nr. 169/2022; raportul de specialitate nr. 8208/13.05.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (3), art. 18 și art. 21 din Legea nr. 213/1998, H.G. nr. 548/1999, art. 10 alin. (6) lit. „b” din Legea nr. 51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d”, art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 20 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 167/2022; proiectul de hotărâre nr. 167/2022; raportul de specialitate nr. 8322/09.05.2022;

Temei legal: art. 1777 din Legea nr. 287/2009, Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 170/2022; proiectul de hotărâre nr. 170/2022; raportul de specialitate nr. 8746/13.05.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196, art. 292 alin. (1) alin. (3) alin. (4) alin. (5) alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Târgului fn.

Referatul de aprobare nr. 176/2022; proiectul de hotărâre nr. 176/2022; raportul de specialitate nr. 8822/16.05.2022;

Temei legal: art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 175/2022; proiectul de hotărâre nr. 175/2022; raportul de specialitate nr. 8726/13.05.2022;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332-art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1239 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 180/2022; proiectul de hotărâre nr. 180/2022; raportul de specialitate nr. 8773/13.05.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție + cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 179/2022; proiectul de hotărâre nr. 179/2022; raportul de specialitate nr. 6074/13.05.2022;

Temei legal: art. 676, art. 1143 și art. 1144 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 32/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş pentru imobilul situat în Mediaş, str. Acad. Ioan Moraru, nr. 7.

Referatul de aprobare nr. 182/2022; proiectul de hotărâre nr. 182/2022; raportul de specialitate nr. 9305/19.05.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 184/2022; proiectul de hotărâre nr. 184/2022; raportul de specialitate nr. 9335/20.05.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaş, aprobat prin HCL nr. 174/27.05.2019.

Referatul de aprobare nr. 185/2022; proiectul de hotărâre nr. 185/2022; raportul de specialitate nr. 9390/23.05.2022;

Temei legal: art. 4^1 alin. (1) din Ordinul nr. 112/2007, art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului de transport public local conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 171/2022; proiectul de hotărâre nr. 171/2022; raportul de specialitate nr. 8742/13.05.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) alin. (3) lit. „j”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și „d”, din Legea nr. 51/2006, art. 24 și art. 26 din Ordinul nr. 134/2019, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii unui număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid și demararea unei noi proceduri de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice.

Referatul de aprobare nr. 172/2022; proiectul de hotărâre nr. 172/2022; raportul de specialitate nr. 8833/16.05.2022;

Temei legal: art. 14^2 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, art. 22 alin. (3), art. 25 lit. „b” din Ordinul nr. 356/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - faza II”.

Referatul de aprobare nr. 178/2022; proiectul de hotărâre nr. 178/2022; raportul de specialitate nr. 8844/16.05.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1), lit. „c” și „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2016, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022.

Referatul de aprobare nr. 177/2022; proiectul de hotărâre nr. 177/2022; raportul de specialitate nr. 8940/17.05.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „d” „e” și „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului educațional internațional „Oraș Curat” - „Clean City”.

Referatul de aprobare nr. 183/2022; proiectul de hotărâre nr. 183/2022; raportul de specialitate nr. 9352/23.05.2022;

Temei legal: art. 2 din Contractul de înfrățire aprobat prin HCL nr. 95/1995, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „e” și alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Mediaş nr. 112/2022 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”.

Referatul de aprobare nr. 173/2022; proiectul de hotărâre nr. 173/2022; raportul de specialitate nr. 2461/11.05.2022;

Temei legal: art. 11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale situate în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, persoanelor vulnerabile din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 174/2022; proiectul de hotărâre nr. 174/2022; raportul de specialitate nr. 2549/17.05.2022;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a”, art. 37 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire sală de sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu” str. Mihai Viteazu nr. 14 și aprobarea documentației de urbanism

Referatul de aprobare nr. 181/2022; proiectul de hotărâre nr. 181/2022; raportul de specialitate nr. 9160/19.05.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinului nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță precum şi a tarifelor aferente unor activități din componența serviciului de salubrizare la SC ECO - SAL SA Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 187/2022; proiectul de hotărâre nr. 187/2022; raportul de specialitate nr. 8916/16.05.2022;

Temei legal: art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) lit. „l”, art. 20 alin. (2) lit. „c”, art. 24 alin. (1) lit. „a” și „b”, art. 26 alin. (4) și (5), art. 27 alin. (2) lit. „a-c” din Legea nr. 101/2006, art. 9 alin. (4) lit. „c”, art. 43. alin. (2) lit. „a-d”, alin. (3)-(5) din Legea nr. 51/2006, art. 4 alin. (2) și (3) din Legea 227/2015, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007,  cap. VII, art. 7 pct. 1 lit. „e” lit. „i” lit. „j” lit. „n” lit. „p”, pct. 2 lit. „h” lit. „v” lit. „w” lit. „y”, art. 7.1.1 lit. „a.1” pct. 19, cap. XI, art. 11 pct. 1 lit. „a”, pct. 2), pct. 5-8), cap. XII art. 12, cap. XIII, art. 13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, art. 89 alin. (1) şi alin. (2), art 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 132, art. 139, art. 196 şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Școala Gimnazială nr. 4 (Dealul Furcilor)”.

Referatul de aprobare nr. 188/2022; proiectul de hotărâre nr. 188/2022; raportul de specialitate nr. 9560/24.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 48, SCARA A+B, SITUAT IN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU;

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 189/2022; proiectul de hotărâre nr. 189/2022; raportul de specialitate nr. 9698/25.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 12, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU;

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 3, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU;

3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 11, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 190/2022; proiectul de hotărâre nr. 190/2022; raportul de specialitate nr. 9699/25.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 9A, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 20, JUD. SIBIU;

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 2, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 2, JUD. SIBIU;

3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. AVRAM IANCU, NR. 36, JUD. SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 191/2022; proiectul de hotărâre nr. 191/2022; raportul de specialitate nr. 9700/25.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

1. RENOVARE ENERGETIĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 20, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. TOMIS, NR. 1, JUD. SIBIU;

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 8 B, SCARA B SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 18, JUD. SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 192/2022; proiectul de hotărâre nr. 192/2022; raportul de specialitate nr. 9701/25.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Muntean