HCL nr. /27.01.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de
27 ianuarie 2022, ora 16:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Macaveiu Mihai Ion, în Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 16/2022; proiectul de hotărâre nr. 16/2022; raportul de specialitate nr. 722/14. 01.2022; Referatul constatator nr. 710/14.01.2022.

Temei legal: art. 204 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), alin. (6) și alin. (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de 26.500.000 lei.

Referatul de aprobare nr. 36/2022; proiectul de hotărâre nr. 36/2022; raportul de specialitate nr. 1040/19.01.2022;

Temei legal: art. 1 alin. (5), art. 120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, art. 9 paragraful 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. (2), art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 13 din OUG nr. 64/2007privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările și completările ulterioare, art. 61-66 și art. 761 din legea nr. 273/2006, art. 2 lit. „c”, „k”, „p”, art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din OG nr. 119/199, art. 1 din OUG nr. 83/2021, HG nr. 9/2007, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „b”, art. 139, art. 155 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „d”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș pentru anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 34/2022; proiectul de hotărâre nr. 34/2022; raportul de specialitate 901/18.01.2022; adresa nr. 98/18.01.2022 a Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș.

Temei legal: art. 11 alin. (1), alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 40 din Legea nr. 153/2017, art. I alin. (1) și alin. (5) din O.U.G. nr.130/2021, HG. nr. 1071/2021, art. 129 alin (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr .57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.    

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 35/2022; proiectul de hotărâre nr. 35/2022; raportul de specialitate 902/18.01.2022;

Temei legal: art.129 alin. (2) lit. ,,a” și alin.(3) lit. ,,c”, art. 518 alin. (1) lit. ,,d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.    

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 37/2022; proiectul de hotărâre nr. 37/2022; raportul de specialitate 89/18.01.2022;

Temei legal: art.129 alin. (2) lit. ,,a” și alin. (3) lit. ,,c”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200, art.391 alin.(3) lit. ,,b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.    

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului fn.

Referatul de aprobare nr. 3/2022; proiectul de hotărâre nr. 3/2021; raportul de specialitate nr. 138/05.01.2022;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 19/2022; proiectul de hotărâre nr. 19/2022; raportul de specialitate nr. 779/14.01.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 8/2022; proiectul de hotărâre nr. 8/2022; raportul de specialitate nr. 380/10.01.2022;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 14/2022; proiectul de hotărâre nr. 14/2022; raportul de specialitate nr. 572/12.01.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2022, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 28/2022; proiectul de hotărâre nr. 28/2022; Raportul de specialitate nr. 906/18.01.2022.

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin.(2), lit. „c”, art. 139, art. 196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 1.232 mp, situate în satul aparținător Ighișu Nou, str. Școlii nr. 67, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 17/2022; proiectul de hotărâre nr. 17/2022; raportul de specialitate nr. 318/10.01.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 479 mp, situate în Municipiul Mediaș, str. Plopului nr. 16, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 18/2022; proiectul de hotărâre nr. 18/2022; raportul de specialitate nr. 538/12.01.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 11/2022; proiectul de hotărâre nr. 11/2022; raportul de specialitate nr. 285/12.01.2022;

Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga, George Topârceanu”.

Referatul de aprobare nr. 12/2022; proiectul de hotărâre nr. 12/2022; raportul de specialitate nr. 22.349/12.01.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/2021 „privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 13/2022; proiectul de hotărâre nr. 13/2022; raportul de specialitate nr. 21.940/12.01.2022;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală.

Referatul de aprobare nr. 20/2022; proiectul de hotărâre nr. 20/2022; raportul de specialitate nr. 591/12.01.2022;

Temei legal: art. 112 alin. (6^2) din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Mediaș în domeniul privat al Municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din „locuință de serviciu” în „locuință”.

Referatul de aprobare nr. 21/2022; proiectul de hotărâre nr. 21/2022; raportul de specialitate nr. 646/13.01.2022;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 4/2022; proiectul de hotărâre nr. 4/2022; raportul de specialitate nr. 25/04.01.2022;

Temei legal: art. 13 alin. (1) și alin. (2) din O.G. nr. 68/2003; art. 45 alin. (1) din Legea 292/2011, art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) din Legea 263/2007, art. 72 alin. (1), (2) și (3) din HG nr. 1252/2012, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 5/2022; proiectul de hotărâre nr. 5/2022; raportul de specialitate nr. 80/07.01.2022;

Temei legal: art. 112 alin. (1) din Legea 292/2011, art. 1, art. 6 alin. (2) și (7) din Legea 416/2001, art. 28 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 50/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 22/2022; proiectul de hotărâre nr. 22/2022; raportul de specialitate nr. 212/13.01.2022;

Temei legal: Cap.V, Secțiunea a 2-a art.112 alin. (3) lit. b”, art. 118 din Legea 292/2011, Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 20/2013, Ordinul nr. 1.086/2018, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022.

Referatul de aprobare nr. 9/2022; proiectul de hotărâre nr. 9/2022; raportul de specialitate nr. 115/11.01.2022;

Temei legal: art. 93 și art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 2 și art. 4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2022, în vederea creșterii calității vieții.

Referatul de aprobare nr. 6/2022; proiectul de hotărâre nr. 6/2022; raportul de specialitate nr. 78/06.01.2022;

Temei legal: art. 93 și art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 2 și art. 4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022.

Referatul de aprobare nr. 7/2022; proiectul de hotărâre nr. 7/2022; raportul de specialitate nr. 76/06.01.2022;

Temei legal: art. 93 și art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 2 și art.4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin.( 7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale, situată în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, Mansardă, ap. 13, unei persoane vulnerabile din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 10/2022; proiectul de hotărâre nr. 10/2022; raportul de specialitate nr. 150/11.01.2022;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2022 la Unitatea de Asistență Medico - Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 15/2022; proiectul de hotărâre nr. 15/2022; raportul de specialitate nr.110/12.01.2022;

Temei legal: Ordonanța nr. 70/2002, H.G. nr. 412/2003, H.G. nr. 459/2010, HG nr. 981/2018, H.G. nr. 867/2015, Legea 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 38/2022; proiectul de hotărâre nr. 38/2022; raportul de specialitate nr. 1.073/19.01.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->
partea I
partea II
partea III

              27. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 28.01.2022.

Referatul de aprobare nr. 29/2022; proiectul de hotărâre nr. 29/2022; raportul de specialitate nr. 767/28.01.2022; adresa nr. 119/12.01.2022 a SC Meditur SA

Temei legal: art. 113 lit. „d”, art. 121 din Legea nr. 31/1990, OUG nr.109/2011, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației ADI „ECO” Sibiu „împotrivă” modificării tarifului solicitat de operatorul depozitului ecologic de deșeuri SC TRACON SRL de la 79,47 lei/tonă fără TVA la 103,3 lei/tonă fără TVA.

Referatul de aprobare nr. 23/2022; proiectul de hotărâre nr. 23/2022; raportul de specialitate nr. 841/17.01.2022;

Temei legal: art. 11 alin. (4) din OG nr.2/2021, art. 8 alin. (3) lit. „k”, art. 10 alin. (5) și alin. (5^1), art. 43 alin. (3)-(5) din Legea nr. 51/2006, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, Ordinul nr. 109/2007, art. 89. alin. (1) și alin. (2), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 132, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)”.

Referatul de aprobare nr. 30/2022; proiectul de hotărâre nr. 30/2022; raportul de specialitate nr. 923/18.01.2022;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

30. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 298/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)” cod SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 31/2022; proiectul de hotărâre nr. 31/2022; raportul de specialitate nr. 959/18.01.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Nucului nr. 9, str. 1 Decembrie nr. 30, str. Vlădeasa, str. Tomis, str. Stadionului (intrarea în Valea Lungă)”.

Referatul de aprobare nr. 32/2022; proiectul de hotărâre nr. 32/2022; raportul de specialitate nr. 910/18.01.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 24/2022; proiectul de hotărâre nr. 24/2022; raportul de specialitate nr. 609/13.01.2022;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin.(4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 25/2022; proiectul de hotărâre nr. 25/2022; raportul de specialitate nr. 607/13.01.2022;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art.70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 al Spitalului Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 26/2022; proiectul de hotărâre nr. 26/2022; raportul de specialitate nr. 605/13.01.2022;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul economic S.C. Automecanica SRL Mediaș, precum și între Municipiul Mediaș , Colegiul Școala Națională de Gaz și operatorii economici Delgaz Grid SA și SNGN Romgaz SA, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Referatul de aprobare nr. 27/2022; proiectul de hotărâre nr. 27/2022; raportul de specialitate nr. 874/17.01.2022; adresa nr. VET 3044/23.11.2021 a Ministerului Educației - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 20.642/25.11.2021,

Temei legal: art. 25 alin. (4) și (5) din Legea nr.1/2011, art. 7, art. 8 și art. 23 din Ordinul nr. 3.554/2017, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a” ,art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

36. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 48 de luni, de către municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT.

Referatul de aprobare nr. 33/2022; proiectul de hotărâre nr. 33/2022; raportul de specialitate nr. 1004/19.01.2022;

Temei legal: art. 112 din Legea nr. 1/2011, art. 867 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. a), art. 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 2/2022; proiectul de hotărâre nr.2/2022; raportul de specialitate nr. 313/10.01.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin. (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

        38. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat, în condiţiile legii, care să asiste şi să reprezinte angajaţii Primăriei Municipiului Mediaş şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Mediaş în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu.

Referatul de aprobare nr. 39/2022; proiectul de hotărâre nr. 39/2022; raportul de specialitate nr. 1268/25.01.2022;

Temei legal: art. 427 alin. (1-4) şi art. 549 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 26/2012, art. 129 alin. 2 lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

39. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 160/2021 privind achiziționarea de servicii de consultanță in domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Referatul de aprobare nr. 40/2022; proiectul de hotărâre nr. 40/2022; raportul de specialitate nr. 1.344/25.01.2022;

Temei legal: art. 1 alin. (2) din OUG nr. 26/2012, art. 129 alin. 2 lit. „d”, alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

Informări:
- Adresa nr. 75/04.01.2022 a Camerei de Conturi Sibiu.
- Adresa nr. 77/04.01.2022 a Camerei de Conturi Sibiu.
- Adresa nr. 81/07.01.2022 a Direcției de Asistență Socială - privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II, anul 2021.
- Adresa nr. 173/13.01.2022 a Direcției de Asistență Socială - privind utilizarea subvențiilor și acordarea serviciilor de asistență socială de către Asociațiile Love & Light - Centrul Rezidențial Sanctuarul, Sfântul Mihail Mărturisitorul și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș în anul 2021 conform legii nr. 34/1998.

Întrebări, interpelări, diverse.

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona