HCL nr. /04.02.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local  Mediaș din data de
4 februarie 2022, ora 16:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 48/2022; proiectul de hotărâre nr. 48/2022; raportul de specialitate nr. 1.451/27.01.2022; Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 3/27.01.2022, adresa nr. SBG DEX 243/05.01.2022 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu.

Temei legal: art. 14 alin. (2) și (3), art.20 alin. (1) lit. ”a”, art. 23 alin. (2) lit. ”a”, art. 39 din Legea nr. 273/2006, Legea nr. 317/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->
partea I
pareta II
partea III
partea IV

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 44/2022; proiectul de hotărâre nr. 44/2022; raportul de specialitate nr. 1.565/28.01.2022;

Temei legal: art. 43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr.69/2000, H.G. nr. 1242/2021, 129 alin. (2) lit. „b” și „d” și alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Clubul Sportiv ,,Ippon Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 45/2022; proiectul de hotărâre nr. 45/2022; raportul de specialitate nr. 1515/27.01.2022;

Temei legal: art.43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr. 69/2000, H.G. nr. 1242/2021, 129 alin. (2) lit. „b” și „d” și alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Clubul Sportiv Școlar Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 46/2022; proiectul de hotărâre nr. 46/2022; raportul de specialitate nr. 1519/27.01.2022;

Temei legal: art.43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr. 69/2000, H.G. nr. 1242/2021, 129 alin. (2) lit. „b” și „d” și alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Strada Narcisei.

Referatul de aprobare nr. 41/2022; proiectul de hotărâre nr. 41/2022; raportul de specialitate nr. 1.568/28.01.2022; avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu nr. 1239/21.01.2022;

Temei legal: art. 2 lit. „d”, art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002, art. 129 alin. (2) lit. „c” şi alin. (6) lit. „d”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2022, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 49/2022; proiectul de hotărâre nr. 49/2022; raportul de specialitate nr. 1.265/25.01.2022; adresa nr. 7.166/25.11.2021 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal : art. 59 din Legea nr. 46/2008,  HG nr. 715/2017, Decizia nr. 566/2018, Decizia nr. 648/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 50/2022; proiectul de hotărâre nr. 50/2022; raportul de specialitate nr. 1.215/21.01.2022; adresa nr. 279/11.01.2022 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1 - 4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către SC FRUCTOMED SA.

Referatul de aprobare nr. 51/2022; proiectul de hotărâre nr. 51/2022; raportul de specialitate nr. 1.649/31.01.2022; adresa nr. 1454/27.01.2022 a SC Fructomed SA.

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, art. 489 din Legea nr. 227/2015, Cap. X, Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza SF și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 42/2022; proiectul de hotărâre nr. 42/2022; raportul de specialitate nr. 1.566/28.01.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule în localități” cu proiectul „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Mediaș” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 43/2022; proiectul de hotărâre nr. 43/2022; raportul de specialitate nr. 1.561/28.01.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 1.962/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, alin. 7 lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Formarea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor pentru integrarea cu succes pe piața europeană a muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz, pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 47/2022; proiectul de hotărâre nr. 47/2022; raportul de specialitate nr. 1.567/28.01.2022;

Temei legal: art. 334 din Legea nr. 1/2011, art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                    Secretar general,                     
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona