HCL nr. /14.03.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței extraordinare a Consiliului Local Mediaș din data de
14 martie 2022, ora 16:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării de noi membri, modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, precum și a Statutului actualizat al Asociației.

Referatul de aprobare nr. 89/2022; proiectul de hotărâre nr. 89/2022; raportul de specialitate nr. 4.236/8.3.2022;

Temei legal: art. 13 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației, art. 6 alin. (2) din OG nr. 26/2000, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” și „e”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Echipare tehnico - edilitară blocuri ANL str. Gheorghe Lazăr fn, etapa I cu 88 u.l., în Municipiul Mediaş, Județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 90/2022; proiectul de hotărâre nr. 90/2022; raportul de specialitate nr. 4.461/9.3.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                      Petruțiu Marina Simona