Titlu
HCL nr. 189 din 30.05.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: - 1. RENOVARE ENERGETIĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 20, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. TOMIS, NR. 1, JUD. SIBIU; - 2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 8 B, SCARA B SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 18, JUD. SIBIU”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 188 din 30.05.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: - 1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 9A, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 20, JUD. SIBIU; - 2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 2, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 2, JUD. SIBIU; - 3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. AVRAM IANCU, NR. 36, JUD. SIBIU
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 187 din 30.05.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: - 1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 12, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU; - 2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 3, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU; - 3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 11, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 186 din 30.05.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente: - 1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 48, SCARA A+B, SITUAT IN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU; - 2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 185 din 30.05.2022
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Școala Gimnazială nr. 4 (Dealul Furcilor)”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 184 din 30.05.2022
privind aprobarea indicatorilor de performanță precum şi a tarifelor aferente unor activități din componența serviciului de salubrizare la SC ECO - SAL SA Mediaș
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 183 din 30.05.2022
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire sală de sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu” str. Mihai Viteazu nr. 14 și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 182 din 30.05.2022
privind repartizarea unor locuințe sociale situate în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, persoanelor vulnerabile din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 181 din 30.05.2022
privind completarea HCL Mediaş nr. 112/2022 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 180 din 30.05.2022
privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului educațional internațional „Oraș Curat” - „Clean City”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 179 din 30.05.2022
privind completarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 178 din 30.05.2022
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - faza II”
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 177 din 30.05.2022
privind anularea atribuirii unui număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid și demararea unei noi proceduri de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 176 din 30.05.2022
privind aprobarea ajustării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului de transport public local conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 175 din 30.05.2022
privind aprobarea modificării Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaş, aprobat prin HCL nr. 174/27.05.2019
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 174 din 30.05.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 173 din 30.05.2022
privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 32/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş pentru imobilul situat în Mediaş, str. Acad. Ioan Moraru, nr. 7
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 172 din 30.05.2022
privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție + cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 171 din 30.05.2022
privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1239 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 170 din 30.05.2022
privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 169 din 30.05.2022
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Târgului fn
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 168 din 30.05.2022
privind aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 167 din 30.05.2022
privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 166 din 30.05.2022
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 165 din 30.05.2022
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 164 din 30.05.2022
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 163 din 30.05.2022
privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 162 din 30.05.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022
Data comunicare: 31.05.2022
HCL nr. 161 din 13.05.2022
privind aprobarea participării Municipiului Mediaș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă, cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - Staţii de încărcare autobuze şi microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiţiei, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 16.05.2022
HCL nr. 160 din 13.05.2022
privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Municipiului Mediaș în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local şi a acordului de parteneriat
Data comunicare: 16.05.2022
HCL nr. 159 din 13.05.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022
Data comunicare: 16.05.2022
HCL nr. 158 din 28.04.2022
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico - edilitară blocuri ANL nr. 1-4 str. Gheorghe Lazăr etapa I cu 88 u.l., Municipiul Mediaş Judeţul Sibiu” faza SF
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 157 din 28.04.2022
privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Mediaș cultelor religioase
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 156 din 28.04.2022
privind aprobarea modificării HCL nr. 107/2022 privind aprobarea participării Municipiului Mediaș, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 155 din 28.04.2022
privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 154 din 28.04.2022
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire ansamblu cu funcțiuni mixte: administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, amenajări exterioare, organizare de șantier” str. Stadionului fn
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 153 din 28.04.2022
privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico Socială pentru anul 2022
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 152 din 28.04.2022
privind realizarea unui schimb de locuințe sociale
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 151 din 28.04.2022
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș, str. Cloşca, nr. 2 aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș şi în administrarea Spitalului Municipal Mediaş
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 150 din 28.04.2022
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2022 - 2023
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 149 din 28.04.2022
privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Mediaș a unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 148 din 28.04.2022
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 147 din 28.04.2022
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2022, prima întrunire, respectiv 26.05.2022, a doua întrunire
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 146 din 28.04.2022
privind acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Mediaş, reprezentantul Municipiului Mediaș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, ca urmare a solicitării Operatorului Regional Apa Târnavei S.A. de aprobare a tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare și modificarea contractului în mod corespunzător
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 145 din 28.04.2022
privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş, reprezentantul Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de ajustare a tarifului de depozitare
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 144 din 28.04.2022
privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou, str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș în favoarea SC Centrul Medical de Elită Mediaș SRL
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 143 din 28.04.2022
privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaş, în scopul amenajării şi amplasării de mobilier urban pentru terase de alimentație publică, pe perioada anului 2022
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 142 din 28.04.2022
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 1 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 21
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 141 din 28.04.2022
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului nr. 11 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 18
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 140 din 28.04.2022
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului, nr. 12
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 139 din 28.04.2022
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil - teren, situat intravilanul Municipiului Mediaș, str. Petroliştilor fn
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 138 din 28.04.2022
privind aprobarea raportului ,,Reevaluare active fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 137 din 28.04.2022
privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 31/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 136 din 28.04.2022
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 135 din 28.04.2022
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Mediaș a terenului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru fn, identificat în CF nr. 112557 nr. cadastral 112557
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 134 din 28.04.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 133 din 28.04.2022
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 132 din 28.04.2022
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 131 din 28.04.2022
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2023
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 130 din 28.04.2022
privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2022
Data comunicare: 02.05.2022
HCL nr. 129 din 30.03.2022
privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - Stații de încărcare autobuze și microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiției, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 128 din 30.03.2022
privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” depus spre finanțare în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid - 19, obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid - 19
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 127 din 30.03.2022
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 126 din 30.03.2022
privind aprobarea Acordului de implementare încheiat între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș în vederea implementării proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților”
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 125 din 30.03.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire scoală și sală de sport - Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 124 din 30.03.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Mediensis”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 123 din 30.03.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 122 din 30.03.2022
privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 674 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Măgurei fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 121 din 30.03.2022
privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 7 situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 120 din 30.03.2022
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire ansamblu cu funcțiuni mixte: administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, amenajări exterioare, organizare de șantier” str. Stadionului fn
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 119 din 30.03.2022
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire centru comercial, creare acces, extindere și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 118 din 30.03.2022
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință” str. Graia de Sus, nr. 19 și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 117 din 30.03.2022
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință, garaj, terasă acoperită, piscină și împrejmuire str. Plopului fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 116 din 30.03.2022
privind modificarea HCL nr. 74 din 24.02.2022 privind acordarea de suport şi sprijin material sub formă de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş și satul aparținător Ighişu Nou
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 115 din 30.03.2022
privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaş
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 114 din 30.03.2022
privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul Mediaș, str. Pictor Theodor Aman nr. 12 d-lui Petac Sergiu
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 113 din 30.03.2022
privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighișu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 112 din 30.03.2022
privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighișu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022” (completată prin HCL nr. 181/2022)
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 111 din 30.03.2022
privind modificare Anexei nr. 2 la HCL nr. 369/2021
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 110 din 30.03.2022
privind modificarea și completarea HCL nr. 129/2021, privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru anul școlar 2021-2022, și stabilirea cuantumului și numărului de burse pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 109 din 30.03.2022
privind aprobarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Mediaș cu nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 108 din 30.03.2022
privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Meditur SA
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 107 din 30.03.2022
privind aprobarea participării Municipiului Mediaș prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local (modificată prin HCL nr. 156/2022)
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 106 din 30.03.2022
privind aprobarea cotizației anuale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 105 din 30.03.2022
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Mediaș și UAT Județul Sibiu prin Consiliul Județean Sibiu în vederea implementării proiectului „Schimbări climatice - plan de acțiune pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptarea în județul Sibiu (SC-PAAMA-CJS-2021)”
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 104 din 30.03.2022
privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 3.350 mp, situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 103 din 30.03.2022
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Traian Vuia nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 102 din 30.03.2022
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție și teren), situat în Mediaș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 101 din 30.03.2022
privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Mediaș asupra imobilelor situate în Mediaș str. Sondorilor nr. 18 și str. 1 Decembrie nr. 34 (str. Feleac nr. 5), cu destinația de „creșă” aflate în domeniul public al Municipiului Mediaș și darea în administrare a acestora în favoarea Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț” Mediaș, respectiv Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 100 din 30.03.2022
privind soluționarea cererii SNTGN Transgaz SA având ca obiect obținerea Autorizației de construire pentru imobilul din Mediaș str. George Coșbuc nr. 29
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 99 din 30.03.2022
privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 98 din 30.03.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiții finalizat de natura bunurilor mobile
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 97 din 30.03.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiții finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 55/2017 încheiat cu Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 96 din 30.03.2022
privind prelungirea contractului de administrare nr. 35/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare: 30.03.2022
HCL nr. 95 din 30.03.2022
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 94 din 30.03.2022
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 93 din 30.03.2022
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 92 din 30.03.2022
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Mediaș, începând cu data de 01.04.2022
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 91 din 30.03.2022
privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 90 din 30.03.2022
privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2022 Parcului Industrial Automecanica
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 89 din 30.03.2022
privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL Mediaș nr. 385/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața Prim - Com SA Mediaș
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 88 din 30.03.2022
privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022
Data comunicare: 31.03.2022
HCL nr. 87 din 14.03.2022
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Echipare tehnico - edilitară blocuri ANL str. Gh. Lazăr fn, etapa I cu 88 u.l., în Municipiul Mediaş, județul Sibiu
Data comunicare: 15.03.2022
HCL nr. 86 din 14.03.2022
privind aprobarea aderării de noi membri, modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, precum și a Statutului actualizat al Asociației
Data comunicare: 15.03.2022
HCL nr. 85 din 24.02.2022
privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 24 luni, de către municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a dispozitivelor medicale
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 84 din 24.02.2022
privind cedarea dreptului de reproducere a operei „Medias - istorie romanțată“ de George Togan
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 83 din 24.02.2022
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 82 din 24.02.2022
privind aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022 (completată prin HCL nr. 179/2022)
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 81 din 24.02.2022
privind atestarea calității de administrator de condominii
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 80 din 24.02.2022
privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS - ZONĂ METROPOLITANĂ”
Data comunicare: 24.02.2022
HCL nr. 79 din 24.02.2022
privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 78 din 24.02.2022
privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” - Rețele apă - canal
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 77 din 24.02.2022
privind aprobarea asocierii Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația Prompt Martenity & Critical Care Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 76 din 24.02.2022
privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2022 privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 75 din 24.02.2022
privind înfiinţarea serviciului social „Centru de zi pentru copii” în cadrul Centrului Comunitar medico - social din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 74 din 24.02.2022
privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou (modificată prin HCL nr. 116/2022)
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 73 din 24.02.2022
privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2022, între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 72 din 24.02.2022
privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2022
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 71 din 24.02.2022
privind aprobarea modificării Acordului de asociere între Municipiului Mediaş prin DAS cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 70 din 24.02.2022
privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pentru anul 2022
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 69 din 24.02.2022
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 68 din 24.02.2022
privind radierea dreptului de administrare a Consiliului Local Mediaș înscris în CF nr. 106424 Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 67 din 24.02.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, având destinația de „unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 66 din 24.02.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 65 din 24.02.2022
privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a imobilului situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaş
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 64 din 24.02.2022
privind modificarea și completarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 63 din 24.02.2022
privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 62 din 24.02.2022
privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 61 din 24.02.2022
privind închirierea directă a spațiului situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, în favoarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 60 din 24.02.2022
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 59 din 24.02.2022
privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 58 din 24.02.2022
privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 57 din 24.02.2022
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 56 din 24.02.2022
privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 55 din 24.02.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 54 din 24.02.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 53 din 24.02.2022
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2021
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 52 din 24.02.2022
privind înlocuirea domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, în cadrul comisiilor Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 28.02.2022
HCL nr. 51 din 04.02.2022
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Formarea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor pentru integrarea cu succes pe piața europeană a muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz, pe anul 2022
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 50 din 04.02.2022
privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule în localități” cu proiectul „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Mediaș” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 49 din 04.02.2022
privind aprobarea proiectului la faza SF și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Mediaș”
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 48 din 04.02.2022
privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către SC FRUCTOMED SA
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 47 din 04.02.2022
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 46 din 04.02.2022
privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2022, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 45 din 04.02.2022
privind atribuirea denumirii de Strada Narcisei
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 44 din 04.02.2022
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Clubul Sportiv Școlar Mediaș
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 43 din 04.02.2022
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Clubul Sportiv ,,Ippon Mediaș”
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 42 din 04.02.2022
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 41 din 04.02.2022
privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022
Data comunicare: 07.02.2022
HCL nr. 40 din 27.01.2022
privind completarea HCL nr. 160/2021 privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 39 din 27.01.2022
privind aprobarea angajării unui avocat, în condiţiile legii, care să asiste şi să reprezinte angajaţii Primăriei Municipiului Mediaş şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Mediaş în faţa organelor de cercetare penală şi în faţa instanţelor de judecată, cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 38 din 27.01.2022
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 37 din 27.01.2022
privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 48 de luni, de către municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a echipamentelor IT
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 36 din 27.01.2022
privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul economic S.C. Automecanica SRL Mediaș, precum și între Municipiul Mediaș , Colegiul Școala Națională de Gaz și operatorii economici Delgaz Grid SA și SNGN Romgaz SA, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 35 din 27.01.2022
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 al Spitalului Municipal Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 34 din 27.01.2022
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 33 din 27.01.2022
privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 32 din 27.01.2022
privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Nucului nr. 9, str. 1 Decembrie nr. 30, str. Vlădeasa, str. Tomis, str. Stadionului (intrarea în Valea Lungă)”
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 31 din 27.01.2022
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 298/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Comunitar Medico - Social (Corp R Aviație)” cod SMIS 136917 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 30 din 27.01.2022
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Comunitar Medico - Social
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 29 din 27.01.2022
privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației ADI „ECO” Sibiu „împotrivă” modificării tarifului solicitat de operatorul depozitului ecologic de deșeuri SC TRACON SRL de la 79,47 lei/tonă fără TVA la 103,3 lei/tonă fără TVA
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 28 din 27.01.2022
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 28.01.2022
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 27 din 27.01.2022
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 26 din 27.01.2022
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2022 la Unitatea de Asistență Medico - Socială Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 25 din 27.01.2022
privind repartizarea locuinței sociale, situată în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, Mansardă, ap. 13, unei persoane vulnerabile din Municipiul Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 24 din 27.01.2022
privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 23 din 27.01.2022
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2022, în vederea creșterii calității vieții
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 22 din 27.01.2022
privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022 (modificată și completată prin HCL nr. 76/2022)
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 21 din 27.01.2022
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2022
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 20 din 27.01.2022
privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 19 din 27.01.2022
privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 2022
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 18 din 27.01.2022
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Mediaș în domeniul privat al Municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din „locuință de serviciu” în „locuință”
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 17 din 27.01.2022
privind modificarea HCL nr. 314/2021 privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în Municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 16 din 27.01.2022
privind modificarea HCL nr. 343/2021 „privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în Municipiul Mediaș”
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 15 din 27.01.2022
privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - străzile Castanilor, Toma Ionescu, Octavian Goga, George Topârceanu”
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 14 din 27.01.2022
privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 13 din 27.01.2022
privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 479 mp, situate în Municipiul Mediaș, str. Plopului nr. 16, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 12 din 27.01.2022
privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane în suprafață totală de 1.232 mp, situate în satul aparținător Ighișu Nou, str. Școlii nr. 67, aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31/02/2022
HCL nr. 11 din 27.01.2022
privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2022, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 10 din 27.01.2022
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 9 din 27.01.2022
privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 8 din 27.01.2022
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 7 din 27.01.2022
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului fn
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 6 din 27.01.2022
privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 5 din 27.01.2022
privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 4 din 27.01.2022
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș pentru anul 2022
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 3 din 27.01.2022
privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de 26.500.000 lei
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 2 din 27.01.2022
privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Macaveiu Mihai Ion, în Consiliul Local al Municipiului Mediaș
Data comunicare: 31.01.2022
HCL nr. 1 din 06.01.2022
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021
Data comunicare: 07.01.2022