HCL nr. /28.04.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de
28 aprilie 2022, ora 16:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2022.

Referatul de aprobare nr. 150/2022; proiectul de hotărâre nr. 150/2022; raportul de specialitate nr. 6.190/04.04.2022;

Temei legal: art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 122/2022; proiectul de hotărâre nr. 122/2022; raportul de specialitate nr. 13.847/23.03.2022;

Temei legal: art. 7 din Legea nr. 52/2003, Titlului IX din Legea nr. 227/2015, Legea nr. 207/2015, Legea nr. 273/2006, OUG nr. 80/2013, HG nr. 1/2016, art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 159/2016, Decizia nr. 997/2018, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 139/2022; proiectul de hotărâre nr. 139/2022; raportul de specialitate nr. 6.703/11.04.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 141/2022; proiectul de hotărâre nr. 141/2022; raportul de specialitate nr. 6.799/12.04.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport.

Referatul de aprobare nr. 136/2022; proiectul de hotărâre nr. 136/2022; raportul de specialitate nr. 5.170/11.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Mediaș a terenului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru fn, identificat în CF nr. 112557 nr. cadastral 112557.

Referatul de aprobare nr. 137/2022; proiectul de hotărâre nr. 137/2022; raportul de specialitate nr. 5.495/11.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (14), art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 138/2022; proiectul de hotărâre nr. 138/2022; raportul de specialitate nr. 6.774/11.04.2022;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 31/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 140/2022; proiectul de hotărâre nr. 140/2022; raportul de specialitate nr. 6.670/11.04.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului ,,Reevaluare active fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 142/2022; proiectul de hotărâre nr. 142/2022; raportul de specialitate nr. 6.785/11.04.2022;

Temei legal: art. 2^2 din OG nr. 81/2003, art. 9 din HG nr. 392/2020, Ordinului nr. 3471/2008, art. 129, art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil - teren, situat intravilanul Municipiului Mediaș, str. Petroliştilor fn.

Referatul de aprobare nr. 143/2022; proiectul de hotărâre nr. 143/2022; raportul de specialitate nr. 6.871/12.04.2022;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului, nr. 12.

Referatul de aprobare nr. 144/2022; proiectul de hotărâre nr. 144/2022; raportul de specialitate nr. 6.628/08.04.2022;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului nr. 11 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 18.

Referatul de aprobare nr. 145/2022; proiectul de hotărâre nr. 145/2022; raportul de specialitate nr. 4.922/13.04.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 1 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 21.

Referatul de aprobare nr. 149/2022; proiectul de hotărâre nr. 149/2022; raportul de specialitate nr. 6.622/14.04.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4) și alin. (9), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaş, în scopul amenajării şi amplasării de mobilier urban pentru terase de alimentație publică, pe perioada anului 2022.

Referatul de aprobare nr. 153/2022; proiectul de hotărâre nr. 153/2022; raportul de specialitate nr. 5.246/14.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) lit. „a” și „b” alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou, str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș în favoarea SC Centrul Medical de Elită Mediaș SRL.

Referatul de aprobare nr. 158/2022; proiectul de hotărâre nr. 158/2022; raportul de specialitate nr. 7.314/19.04.2022;

Temei legal: art. 14 din Ordonanța nr. 124/29.08.1998, art. 108 lit. „d”, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş, reprezentantul Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu, să voteze solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de ajustare a tarifului de depozitare.

Referatul de aprobare nr. 135/2022; proiectul de hotărâre nr. 135/2022; raportul de specialitate nr. 6.556/07.04.2022;

Temei legal: art. 11 alin. (4) din OG nr. 2/2021, art. 8 alin. (1) și (3) lit. „k”, art. 9 alin. (2) lit. „d”, art. 10 alin. (5) și alin. (5^1), art. 43 alin. (3)-(5) din Legea nr. 51/2006, art. 6 alin. (1) lit. „l”, art. 20 alin. (2) lit. „c” și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, art. 5.1 lit. „c” din Convenția nr. 1/15.12.2016, art. 89. alin. (1) și alin. (2), art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 132, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Mediaş, reprezentantul Municipiului Mediaș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, ca urmare a solicitării Operatorului Regional Apa Târnavei S.A. de aprobare a tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare și modificarea contractului în mod corespunzător.

Referatul de aprobare nr. 147/2022; proiectul de hotărâre nr. 147/2022; raportul de specialitate nr. 6.731/11.04.2022;

Temei legal: art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (5) și alin. (51), art. 32 alin. (1) lit. „e”, art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, art. 12 alin. (1) lit. „i”, art. 13, art. 24 alin. (1) lit. „d” și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 241/2006, art. 21 alin. (1), art. 17 alin. 1 lit. „c” și „d” din Statutul ADI Apa Târnavei Mari, art. 89. alin. (1) și alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 132, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2022, prima întrunire, respectiv 26.05.2022, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 152/2022; proiectul de hotărâre nr. 152/2022; raportul de specialitate nr. 7.026/18.04.2022;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, OMFP 1802/2014, Legii nr. 82/1991, Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (3) lit. „d” alin.(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.04.2022, prima întrunire, respectiv 02.05.2022 a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 156/2022; proiectul de hotărâre nr. 156/2022; raportul de specialitate nr. 7.304/20.04.2022;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUGnr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Mediaș a unor servicii specializate de consultanță, asistență  și reprezentare juridică.

Referatul de aprobare nr. 155/2022; proiectul de hotărâre nr. 155/2022; raportul de specialitate nr. 7.064/19.04.2022;

Temei legal: art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/ 2012, art. 129 alin. (14), art.139, art. 196, art. 200 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2022 - 2023.

Referatul de aprobare nr. 154/2022; proiectul de hotărâre nr. 154/2022; raportul de specialitate nr. 7.199/18.04.2022;

Temei legal: art. 19 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. „d”, art. 95 alin. (1) lit. „o”, Capitolul III - Rețeaua școlară din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5511/28.10.2021, H.G. nr. 72/2013, Legea nr. 500/2002, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș, str. Cloşca, nr. 2 aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș şi în administrarea Spitalului Municipal Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 157/2022; proiectul de hotărâre nr. 157/2022; raportul de specialitate nr. 3.243/20.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, alin. 3 lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe sociale.

Referatul de aprobare nr. 148/2022; proiectul de hotărâre nr. 148/2022; raportul de specialitate nr. 2.070/14.04.2022;

Temei legal: art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico Socială pentru anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 151/2022; proiectul de hotărâre nr. 151/2022; raportul de specialitate nr. 1.041/14.04.2022;

Temei legal: art. 3 din HG nr. 903/2014, art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d” alin. 4 lit. „a” alin. (7) lit. „b”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire ansamblu cu funcțiuni mixte: administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, amenajări exterioare, organizare de șantier” str. Stadionului fn.

Referatul de aprobare nr. 146/2022; proiectul de hotărâre nr. 146/2022; raportul de specialitate nr. 6.382/13.04.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 134/2022; proiectul de hotărâre nr. 134/2022; raportul de specialitate nr. 6.710/11.04.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin. (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 107/2022 privind aprobarea participării Municipiului Mediaș, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local.

Referatul de aprobare nr. 159/2022; proiectul de hotărâre nr. 159/2022; raportul de specialitate nr. 7.482/26.04.2022;

Temei legal: art. 4 alin. 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, art. 89, art. 90 alin. 1, art. 129 alin. 1 alin. 2 lit. e alin. 7 lit. n alin. (9) lit. c şi art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Mediaș cultelor religioase.

Referatul de aprobare nr. 160/2022; proiectul de hotărâre nr. 160/2022; raportul de specialitate nr. 7.576/27.04.2021.

Temei legal: OG nr. 82/2001, Legea nr. 350/2005, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (8) lit. „a”, art. 139, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico - edilitară blocuri A.N.L. nr. 1-4 str. Gheorghe Lazăr etapa I cu 88 u.l., Municipiul Mediaş Judeţul Sibiu” faza SF.

Referatul de aprobare nr. 161/2022; proiectul de hotărâre nr. 161/2022; raportul de specialitate nr. 7.517/27.04.2021.

Temei legal: art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, art. 10 alin. (5) din Ordinul nr. 1851/2013, OUG nr. 28/2013, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar general                    
Gheorghe Roman                                                     cu delegare atribuții,
                                                                                   Sanda Muntean