MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Direcția de Asistență Socială Mediaș

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractual bugetare, pe perioada nedeterminată, de supraveghetor de noapte la Adăpostul de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost.

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractual bugetare, pe perioada nedeterminată, de supraveghetor de noapte la Adăpostul de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost.

        Concursul se va desfăşura la sediul din  Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 11(fosta Aviaţie) astfel:

Proba scrisă în data de          06.09. 2018 ora 10.00

 Interviu   în data de              11.09.2018 ora 10.00     

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. ”g” se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere.

 Condiţii specifice:

- absolvent studii generale

 - nu necesită vechime în specialitatea studiilor

  Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

     e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) test psihologic pentru angajare.

       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

       În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

       Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

       Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi  la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

       Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

      Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. 

      Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11 (fosta Aviaţie) , în perioada 13.08.2018 – 29.08.2018 ora 13.00 la Compartiment Resurse Umane etaj.1. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş sau  la  telefon  0269/837764.

BIBLIOGRAFIE:

       - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată,- Definiţia persoanelor fără adăpost (art. 6 lit. z), art.56- art. 59;

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare - Adăpostul de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost;

                                                                                         

                                                                                                                 DIRECTOR

                                                                                                             CONEA MIHAELA