MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs organizat de Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș în data de ­­­­­­­­­­­­­26.06.2018

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș  cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu, nr.3, organizează în perioada ­­­­­­­­­­­­­26.06.2018 – 02.07.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții contractuale de execuţie vacante din instituţie pe perioadă determinată de 3 luni în lunile de vară ( iulie, august şi septembrie 2018), respectiv:

 • Inspector de specialitate debutant la Compartiment Centru de Informare şi Promovare Turistică,
 • Inspector de specialitate debutant Compartiment Centru de Informare şi Promovare Turistică.

Condiții generale necesare în vederea participării la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: Turism, Geografie, Istorie, Geologie, Psihologie;
 • abilităţi de comunicare scris şi verbal;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 • aptitudini de utilizare şi operare PC – nivel avansat.

Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș.

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș  și constă  în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere până la data de: 20.06.2018 ora 1300
 • proba scrisă în data de 26.06.2018 ora 1000;
 • interviul în data de 02.07.2018 ora 1000.

Calendarul de desfășurare a concursului :

 • Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 20.06.2018
 • Afișare rezultate selecție dosare: 21.06.2018 ora 15.00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 22.06.2018 ora 15.00
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 25.06.2018 ora 15.00
 • Data desfășurării probei scrise: 26.06.2018 ora 10.00
 • Afișare rezultate proba scrisă: 27.06.2018 ora 13.00
 • Data  și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 28.06.2018 ora 13.00
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă: 29.06.2018 ora 15.00
 • Data desfășurării  interviului: 02.07.2018 ora 10.00
 • Afișare rezultate interviu: 02.07.2018 ora 13.00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 03.07.2018 ora 10.00
 • Afișare rezultate contestații interviu: 04.07.2018 ora 13.00
 • Afișare rezultate finale: 04.07.2018 ora 13.00

* Dacă nu se depun contestaţii la proba scrisă proba orală se va desfăşura în data de 28.06.2018 ora 10.00

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, telefon 0269 803882, cam. 10, etaj 2, de luni până joi între orele 7.00-15.00; vineri între orele 7.00 -13.00.

Concurs afișat la data de 04.06.2018 la afișierul instituției și pe pagina de Internet www.primariamedias.ro

 

BIBLIOGRAFIE

 • pentru concursul de recrutare în vederea ocupării a 2 (două) funcții contractuale de execuţie vacante pe perioadă determinată de 3 luni în lunile de vară ( iulie, august şi septembrie 2018) de Inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș :
 • Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;