MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Ajutor încălzire sezon rece 2017-2018

Familiile cu venituri pe cap de membru sub 615 de lei vor putea beneficia de ajutor de încălzire a locuinței pentru încălzirea cu gaze naturale, încălzirea cu energie electrică și încălzirea cu lemne.

Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece 2017-2018 vor putea fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie  Moraru  nr.11 (în   incinta  fostei  şcoli de aviaţie), în perioada 11 octombrie 2017-15  noiembrie  2017 de luni până vineri în intervalul orar 08:00-13:00.

Cererea tipizată va fi însoţită de  următoarele acte: o factură de gaz cât mai recentă; copii ale buletinelor de identitate ale membrilor familiei; copii ale certificatelor de naştere; copie după  certificatul de căsătorie; acte din care să rezulte venitul din  luna  septembrie 2017: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat cu venitul net, inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane de pensie, cupoane indemnizaţie persoană cu handicap,  etc.; declaraţie  pe  propria  răspundere în cazul persoanelor care nu realizează  nici  un venit; hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii; hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului  privind măsura plasamentului,  potrivit  legii; dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii; alte acte doveditoare după caz: copii ale sentinţei de divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces, etc., copii ale contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie; împuternicire de la proprietarul  locuinţei în cazul persoanelor care nu sunt proprietare; copie a cărții de identitate a autoturismului/motocicletei; talonul de înmatriculare, în cazul persoanele care deţin autoturism sau motocicletă; adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Locală din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș din care să rezulte dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel  puţin  unul dintre       bunurile cuprinse în anexa 4 –  norme metodologice.

De reținut este faptul că titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului.