MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Direcţia Fiscală Locală

Direcţia Fiscală Locală

Direcţia Fiscală Locală. Este o instituţie publică cu personalitate juridică, de interes local, în subordinea Consiliului Local care prestează servicii comunitare de stabilire, constatare, control, încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor pentru întârzieri şi a amenzilor, de soluţionare a contestaţiilor cu privire la acestea, precum şi executare silită a creanţelor bugetare.
Direcţia Fiscala Locală a fost înfiinţată la data de 1 octombrie 2001 în baza art.3 şi art.38 din Legea 215/2001 şi a HCL 144/2001.

Organigrama

Director executiv - ec. Mărginean Dan

 • Codul fiscal: 14208827
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00.
 • Adresa instituţiei: Piaţa Corneliu Coposu nr.3, Mediaş, 551018
 • Tel/Fax: 0269 803850; E-mail: fiscalamedias[@]gmail[.]com; sfl[@]primariamedias[.]ro;
 • salubritatemedias[@]gmail[.]com - pentru cereri de reducere a taxei de salubritate

Director executiv adjunct - jr. Deac Ovidiu  tel.0269803853

Componenţa Direcţiei:

 


Componenţa:

 • Șef Serviciu - ec. Sîrbu Camelia tel.: 0269 803859

Contabilitate și Resurse Umane - tel. 0269 803859

 • Bobăilă Wanda - inspector principal
 • Ivan Ana - inspector superior

Casierie

 • Cheţianu Adriana - inspector superior
 • Pleșa Raluca - inspector superior
 • Rotariu Maria - inspector superior

Activitate:

 1. Resurse Umane
 2. evidenţa contabilă a impozitelor şi taxelor locale pe fel de venit bugetar
 3. evidenţa contabilă a spaţiilor comerciale conform Legii nr.550/2002
 4. evidenţa contabilă a taxelor speciale
 5. centralizarea zilnică a încasărilor în numerar şi prin virament a veniturilor conform clasificaţiei bugetare;
 6. întocmeşte situaţia încasărilor pe baza documentelor justificative care au stat la baza încasărilor, plăţilor sau a altor operaţiuni specifice;
 7. a asigurat întocmirea documentelor de decontare
 8. arhivarea zilnică a documentelor justificative care au stat la baza încasărilor, plăţilor sau a altor operaţiuni specifice;
 9. situaţiile lunare privind obligaţiile de plată faţă de bugetul de stat şi bugetul local, generate de aplicarea Legii nr.550/2002 privind spaţiile comerciale şi H.G. 1278/2002 privind taxa auto;
 10. a întocmit trimestrial situaţia privind debitele neîncasate;
 11. evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi investiţiilor
 12. balanţa de verificare sintetică şi analitică şi contul de execuţie bugetară.
 13. propuneri pentru întocmirea proiectului de buget al Direcţiei Fiscale pentru aprobarea de către Consiliului Local.
 14. inventarierea anuală a bunurilor materiale.
 15. situaţiile lunare privind obligaţiile de plată faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
 16. lucrările de angajare, încadrare, transferare, pensionare sau încetarea contractului de muncă
 17. raportarea lunară şi trimestrială a cheltuielilor cu salariile
 18. întocmirea statului de funcţii în funcţie de criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii.
 19. gestiunea materialelor
 20. încasarea în numerar a veniturilor proprii ale bugetului local
 21. înscrierea zilnică în registrul de casă a încasărilor în numerar
 22. întocmirea foilor de vărsământ pe fel de venit bugetar
 23. numerarul este depus zilnic la Trezoreria Mediaş


Componenţa :

 • Ştirbu Ciprian - Şef Serviciu - tel. 0269803869

Taxe şi Impozite Persoane Fizice (fără taxa auto)- tel. 0269 803869

 • Andrași Izabela - inspector superior
 • Bârsan Corina - referent superior
 • Puşcă Adriana - inspector superior
 • Pădurean Ana- inspector principal
 • Veza Alina - inspector principal

Taxe şi Impozite Persoane Juridice (fără taxa auto) - tel. 0269 803862

 • Madac Ileana - inspector superior
 • Seicean Felicia - inspector superior
 • Stanciu Daniela - inspector superior

Taxa auto persoane fizice și juridice - tel. 0269 803855

 • Bleahu Simona - inspector superior
 • Știrbu Alina - inspector superior
 • Vasiu Mirela - inspector superior
 • Nergheş Laura - inspector superior

Activitate:

 1. înregistrare corespondenţă, primiri, ieşiri documente
 2. înregistrare, eliberare certificate fiscale
 3. operare declaraţii de impunere (clădiri, teren, autovehicule) pentru persoane fizice şi juridice
 4. operare cereri de compensare şi/sau restituire
 5. operare borderouri debitări / scăderi
 6. efectuare verificări pe teren a datelor înscrise în declaraţiile de impunere
 7. operare cereri de reduceri/scutire impozite
 8. operare cereri de radiere autovehicule
 9. operare popriri efectuate asupra debitorilor restanţieri
 10. soluţionarea cererilor sau petiţiilor de puse de către contribuabili persoane fizice sau juridice
 11. eşalonarea plăţilor pentru imobilele vândute în rate

 Componența:

 • Veza Ioan - şef serviciu  - tel. 0269803853
 • Hăţăgan Corina - inspector superior
 • Bălan Gabriela - inspector superior - tel. 0269 803852
 • Băgăcean Anca - inspector superior
 • Hăţăgan Ioan - inspector superior
 • Oprea Radu – inspector superior
 • Văcar Ovidiu - inspector superior

 

 • Pîrvulescu Mariana - inspector principal  - tel.0269 803867
 • Florea Emil - inspector superior
 • Sideraş Cristian - inspector superior

 

 • Băgăcean Mircea - inspector superior  - tel. 0269 803844
 • Micu Sorin - inspector superior
 • Ştirbu Roxana - inspector superior

 

 • Horșia Valer - inspector superior - tel. 0269 803856
 • Seicean Doina - inspector superior

Activitate:

 1. stabilirea debitelor pentru amenzi
 2. emiterea confirmărilor de luare în debit
 3. emiterea înştiinţărilor de plată, somaţiilor, titlurilor executorii
 4. efectuarea demersurilor legale în vederea executării silite a debitorilor (sechestre, popriri, valorificări bunuri)
 5. întocmire dosare de insolvabilitate
 6. vizare şi înregistrare bilete valorice în cadrul desfăşurării de activităţi culturale şi sportive
 7. urmărirea şi încasarea deconturilor din desfăşurarea activităţilor culturale şi sportive
 8. deschiderea procedurii de insolvenţă sau faliment
 9. prezentarea în instanţele judecătoreşti pentru rezolvarea litigiilor intervenite între instituţie şi contribuabiliemiterea facturilor de încasare a ratelor

Componenţa:

 • Lazea Lucian - consilier superior - tel.0269 803851
   

Activitate:

 1. administrarea sistemului informatic al Direcției Fiscale Locale
 2. achiziții