MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Serviciul Învăţământ-Sănătate

Serviciul Învăţământ-Sănătate

Serviciul Învăţământ-Sănătate

Funcţionează în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, birou fără personalitate juridică, începând cu data de 01.01.2008, în baza H.C.L. Mediaş nr. 2/2008.

Piştea Ileana - Șef serviciu

                              
Componenţa Serviciului:
 

 • David Gabriela Marina - Referent de specialitate
 • Gyorke Tania - Inspector
 • Robert Cautiș - Inspector
 • Mihaly Marcela - Consilier
 • Popa Emilia Diana - Inspector

Atribuţii:

 1. Cu avizul Primarului, propune spre aprobarea Consiliului Local, memoriile de fundamentare pentru funcţionarea ca persoane juridice a unor unităţi de învăţământ cu un număr mai mic de 200 elevi, respectiv 100 preşcolari;
 2. La solicitarea CL prezintă informări şi rapoarte specifice privind activitatea desfăşurată;
 3. Asigură reprezentarea - Primarului în Consiliile de Administraţie ale unităţilor şcolare, în caz de vacanţă a titularilor;
 4. Verifică evidenţa activităţii Consiliilor de Administraţie ale unităţilor şcolare (existenţa registrului de hotărâri a Consiliului de Administraţie);
 5. Asigură predarea/preluarea patrimoniului între municipiul Mediaş, pe de o parte şi Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ pe de altă parte, respectiv către managerul unităţii. Ulterior, în cazul schimbării managerului, se va urmări continuarea activităţii şi predarea/ preluarea responsabilităţilor de la un manager la altul;
 6. Colaborează şi sprijină toţi factorii implicaţi în elaborarea planului şi realizărea planului de şcolarizare a unităţilor de învăţământ la nivelul municipiului;
 7. Verifică şi propune spre avizare statele de funcţii a unităţilor şcolare în vederea aprobării acestora de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, pe baza normativelor în vigoare;
 8. Verifică şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite statele de funcţii pentru personalul nedidactic, pe baza normativelor în vigoare;
 9. Centralizează lunar cheltuielile de personal din unităţile de învăţământ;
 10. Participă din proprie iniţiativă sau la invitaţia preşedintelui, la şedinţele CA, informând primarul cu problemele apărute propunând soluţii de rezolvarea a acestora;
 11. Sprijină atragerea de fonduri extrabugetare nerambursabile,  urmăreşte şi verifică situaţia acestora ;
 12. Controlează modul de protejare şi gestionare a bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea unităţilor şcolare; coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ;
 13. Acordă asistenţă managerilor unităţilor şcolare în orice problemă referitoare la administrarea bunurilor şi gestionarea fondurilor alocate pentru sumele provenite de la bugetul local, la solicitarea acestora;
 14. Sprijină unităţile şcolare în vederea realizării, păstrării şi actualizării Cărţii construcţiilor; avizează închirierile de spaţii, terenuri etc., din cadrul unităţilor de învăţământ, urmărind menţinerea destinaţiilor acestora funcţie de condiţiile încheierii contractului de administrare a bunurilor proprietate publică;
 15. Avizează proiectele de investiţii şi devizele de reparaţii capitale prezentate de reprezentanţii unităţii şcolare şi le propune spre finanţare Consiliului Local;
 16. Urmăreşte executarea tuturor lucrărilor din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; Urmăreşte împreună cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ confirmarea situaţiilor de lucrări în funcţie de cantităţile şi calitatea lucrărilor executate pe teren; întocmeşte împreună cu directorii unităţilor de învăţământ procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate; 
 17. Colaborează cu unităţile şcolare în vederea întocmirii bugetelor proprii  şi avizează proiectele de buget ale acestora; asigură centralizarea şi verificarea solicitărilor ordonatorilor terţiari, privind finanţarea unităţilor de învăţământ;
 18. Asigură repartizarea sumelor necesare finanţării de bază şi complementare ale unităţii şcolare în baza creditelor alocate şi asigură virările acestora în baza propunerilor Comisie de finanţare a învăţământului preuniversitar de stat şi a  deciziei ordonatorului principal de credite, în conformitate cu legislaţia aplicabilă; 
 19. Acordă sprijinul Comisiei locale de finanţare a învăţământului preuniversitar în vederea întocmirii propunerilor de finanţare a unităţilor şcolare şi pune la dispoziţia comisiei toate datele necesare în vederea desfăşurării activităţii;
 20. Elaborează împreună cu comisia de finanţare a învăţământului preuniversitar fundamentarea  cheltuielilor materiale pentru unităţile şcolare ţinând cont de următorii indicatori:
  •   numărul de elevi şcolarizaţi pe nivel şi profil de învăţământ
  •   cost standard pentru un elev
  •   coeficienţi de corecţie pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră şi profil din mediul urban sau rural în care funcţionează unitatea de învăţământ,
 21. Deschide credite pentru fiecare unitate şcolară pentru :cheltuieli de personal,cheltuieli materiale, burse, investiţii;
 22. Ţine evidenţatuturor modificărilor şi a hotărârilor emise în urma suplimentărilor şi rectificărilor de buget ( buget local şi buget autofinanţate, pe forme de învăţământ);
 23. Deschideri de credite, la cap.65.02 Învăţământ, ca urmare a rectificărilor bugetului local şi  înaintate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  Sibiu;
 24. Avizează situaţiile financiare a unităţilor de învăţământ privind execuţia bugetară, în conformitate cu normele metodologice ale MFP;
 25. Verifică, înregistrează şi centralizează datele din bilanţurile contabile anuale şi trimestriale de la unităţile de învăţământ;
 26. Verifică închiderile corecte a conturilor de venituri şi cheltuieli din bilanţurile unităţilor de învăţământ;
 27. Verifică soldurile tuturor disponibilităţilor din trezorerie cu soldul conturilor existente în bilanţul anual şi trimestrial al unităţilor de învăţământ;
 28. Corelează formularul de bilanţ cu anexele corespunzătoare fiecărui cod al unităţilor de învăţămâmt întocmeşte bilanţul centralizat a unităţilor de învăţământ;
 29. Întocmeşte contul de execuţie al bugetului  unităţilor de învăţământ;
 30. Preia, verifică, înregistrează şi centraliză lunar datele pentru întocmirea şi transmiterea la D.G.F.P. Sibiu a situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 31. Participă  la  întâlnirile organizate de unităţile şcolare , ISJ Sibiu şi Consiliul Judeţean Sibiu;
 32. Participă la activităţi organizate de unităţile şcolare (deschidere-închidere an şcolar, concursuri, inaugurări, vernisaje) ;
 33. Participă la şedinţele  consiliile de administraţie;
 34. Monitorizează “Program lapte corn” în conformitate cu  OUG nr.96/2002;
 35. Monitorizează  elevilor din unităţile şcolare;
 36. Monitorizează elevilor medieşeni cu rezultate excepţionale obţinute în anul anterior la olimpiade, concursuri şi competiţii  şcolare şi sportive, în vederea premierii lor;
 37. Soluţionează cererile unităţilor de învăţământ după ce acestea au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Local;
 38. Asigură corespondenţa cu Inspectoratul Şcolar Sibiu şi Consiliul Judeţean;
 39. Întocmeşte documentaţiile în vederea obţinerii autorizaţiilor ISCIR la toate unităţile din patrimoniul Municipiului Mediaş şi a deschiderilor de gaz.
 40. Verificarea etanşeităţiii instalaţiei de gaz conform normelor A.N.R.E. la toate unităţile din patrimoniul Municipiului Mediaş.