MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR DE DOMICILIU DIN MUNICIPIUL MEDIAȘ

Prezentul regulament  a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ale Legii nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și HCL Mediaș nr.112/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.

Cap. I     Dispoziţii generale

Art.1.

       Prezentul regulament reglementează parcarea autovehiculelor pe reţeaua  stradală a Municipiului Medias, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcarilor de domiciliu.

           Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, respectiv, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de siguranţă, descongestionarea drumurilor publice, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuar, incurajarea  cetatenilor pentru  parcarea autovehiculelor în zona de domiciliu  si utilizarea  mijloacelor de transport in comun.

Art.2.

           În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

 1. Loc de parcare – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje,care îl delimitează de partea carosabilă a drumului  si destinat stationarii unui singur autovehicul;
 2. Parcările de domiciliu – sunt acele spaţii destinate parcării autovehiculelor, situate la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor de locuinte collective, utilizate de locatari si care nu sunt amenajate pe partea carosabila;
 3. Parcările publice fără plată – sunt acele spaţii, de interes public, destinate parcării autovehiculelor, pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spaţii de parcare vor beneficia doar persoanele cu handicap, conf.  Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 

           d) Autovehicul – vehicul cu gabarit mai mic decat locul de parcare, cu masa maxima autorizata pana in 3,5 tone si care nu efectueaza transport de calatori sau  de  marfa.  Din  categoria  autovehicule nu  fac  parte  troleibuzele, tractoarele, masinile si utilajele autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari;

                e) Drum public – orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia

     cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa

    circulatiei publice; drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt

     semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile.

f) Autoturism – automobile cu caroserie inchisa sau deschisa, suspendat pe patru roti pneumatice, cu care se pot transporta doua pana la sapte persoane.

Art.3.  Intreţinerea parcărilor de domiciliu (reparaţii curente, aplicarea de noi marcaje, numerotarea locurilor de parcare, modernizări) se efectuează de catre Municipiul  Medias prin  Directiile de specialitate.

Salubrizarea parcărilor publice se va efectua de operatorii serviciului de salubrizare.

 

Cap. II Atribuirea locurilor de parcare de domiciliu pe bază de abonament

Art.4. Dupa aprobarea in Consiliul Local Medias a prezentului regulament, administraţia publică locală va face public prin presa locală (ziare, radio, televiziune și rețele sociale) momentul începerii procedurii propriu-zise de atribuire directă/licitaţie. Dupa acest moment, orice cetatean poate depune o cerere (conform Anexei nr.1) insotita de documentele aferente, in scopul atribuirii directe/inchirierii unui loc de parcare de domiciliu, pe bază de abonament.

Cererile se vor depune la Centrul de Informare a Cetatenilor din cadrul Primăriei Municipiului Medias, unde va fi consemnată şi ora depunerii cererii, respectiv, vor fi centralizate de către Directia Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Medias.

          In cazul in care se solicita locuri de parcare in parcările de domiciliu   existente, aceste parcari se vor amenaja, semnaliza şi numerota.

         In cazul in care se solicita  amplasamente  pentru  parcari de domiciliu noi se va proceda la identificarea, amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestor noi amplasamente, dupa analizarea oportunitatii acestor solicitari .

            Numerotarea si identificarea locurilor de parcare se va face prin aplicarea de marcaje rutiere cu cifre arabe.

Atribuirea directă/licitaţia locurilor de parcare se va face de catre Comisia de atribuire directă/licitatie doar dupa parcurgerea etapelor mai sus mentionate.

 

 Prezentul regulament stabileste Taxa ocupare domeniu public- parcări auto, pentru anul 2021 la 100 lei/loc parcare/an pentru persoanele fizice /juridice ,  conform H.C.L. nr.112/2020 taxă care se actualizează anual prin Hotărârile Consiliului Local.

                 Taxa este  percepută  pentru  ocuparea  unui loc de parcare  potrivit STAS 1848/1985, respective, Normativul pentru proiectarea  parcarilor P 132-93 in vigoare .

               Autovehiculele  al caror  gabarit nu se  incadreaza  in aceste limite-exclusiv in   situatia  parcarilor  longitudinale – pot  participa  la licitatie  pentru  inchirierea  a doua locuri de parcare  alăturate.

                Nu se vor atribui locuri de parcare  pentru autovehiculele de transport marfa  sau calatori.

 

4.1 Procedura de atribuire a locurilor de parcare se face astfel:

 

Atribuirea locurilor de parcare de domiciliu locatarilor se va face prin atribuire directă/licitație publică pentru următoarele categorii de solicitanți:

a).  persoane fizice sau juridice care au deţinutlegal garaje şi acestea au fost sau vor fi demolate, în vederea amenajării unor noi locuri de parcare.

b). persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;

c). persoane fizice rezidente în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu.

d). persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, având în proprietate al doilea autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;

e). persoane juridice proprietare ale unui apartament în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, proprietare a unui autovehicul înmatriculat pe societatea comercială.

f). persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, care fac dovada, prin prezentarea unei adeverințe, că angajatorul        (persoana juridică) care are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

            În cazul în care, pe un loc de parcare de domiciliu, exista o singură          cerere depusa, atribuirea se face în favoarea  solicitantului.

            În cazul în care, pe un loc de parcare de domiciliu, există două sau mai multe cereri inregistrate la Primaria Mun. Mediaș, atribuirea locurilor de parcare se face prin licitație publica.

            Atribuirea locurilor de parcare  de domiciliu se  va face prin licitatie publică, prețul  fiind  tariful minim de baza (taxa de  inchiriere  anuala  a unui loc de parcare de domiciliu), departajarea făcându-se conform condițiilor înscrise în caietul de sarcini.

             Numărul locurilor de parcare precum si amplasamentele care vor fi atribuite direct/ licitate se stabilesc de către Primăria Municipiului Medias cu aprobarea CL Medias.

  Procedura de licitaţie se va organiza unitar, pentru fiecare locaţie în parte. La data, ora şi locul anunţat, la procedura de licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii Comisiei de licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

 Art.5. Comisia de licitaţie va fi constituită prin dispoziţia data de primar în baza H.C.L nr……… prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local în comisie.

Comisia de licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi şi  va  întocmi  lista  cu  solicitanţii  acceptaţi  să  participle  la  procedura  de

licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament.

Art.6. În parcările de domiciliu se vor atribui locuri de parcare pe baza unui Abonament care va fi emis de către Primăria Municipiului Mediaș.

Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant care face dovada domiciliului/proprietăţii unei locuinţe în imobilul la care este arondată parcarea (dovada se va face prin act de identitate si  acte proprietate locuinta, contract de inchiriere locuinta  inregistrat la ANAF, contract de comodat) şi a deţinerii in proprietate  / leasing  a  unui autovehicul.

Deţinerea unui autovehicul în proprietate/ leasing reprezintă un criteriu obligatoriu pentru a putea participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de domiciliu.

    Art.7.

 (1).La etapa I-a de atribuire directa/licitație, nu vor fi admise persoanele care deţin garaje situate pe teren - domeniul public al Municipiului Medias, proprietarii de garaje amplasate pe teren-proprietate privată și proprietarii  care deţin curţi cu  posibilităţi de parcare amplasate la mai puțin de 500 ml de locul de domiciliu.

  (2).Persoanele sus menționate care deţin 2 sau mai multe autovehicule, pot   participa la procedura de atribuire/licitație pentru închirierea locului de parcare, pentru numărul suplimentar de autovehicule deţinute, în limita locurilor disponibile, care vor fi atribuite/ licitate în etapa a II-a.

(3).Nu se vor atribui locuri de parcare în dreptul căilor de acces către proprietăți.

(4). În cazul în care după desfășurarea etapei a II-a de atribuire directa/licitație, rămân locuri disponibile, se poate organiza o altă etapă de atribuire directă/licitație publică pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare și pentru proprietarii de locuințe/locatarii din imobilele situate în același cartier care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora.

   Art. 8. Atribuirea locurilor de parcare de domiciliu locatarilor se va face prin atribuire directă/licitație publică  următoarele categorii de solicitanți :

a).  persoane fizice sau juridice care au deţinut garaje legal şi acestea au fost sau vor fi demolate, în vederea amenajării unor noi locuri de parcare.

b). persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;

c). persoane fizice rezidente în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu.

d). persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, având în proprietate al doilea autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu ;

e). persoane juridice proprietare ale unui apartament în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, proprietare a unui autovehicul înmatriculat pe societatea comercială .

f). persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de domiciliu, și care fac dovada, prin prezentarea unei adeverințe că angajatorul        (persoana juridică) care are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de accord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

 Art.9.

(1). Procedura de atribuire directă/licitație se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de domiciliu.

(2). Procedura de atribuire directă/licitație a locurilor de parcare de domiciliu, se va efectua astfel:

a). În etapa I-a se va organiza o procedură de atribuire /licitație a unui loc de parcare aferent  fiecărui imobil, pentru locatarii menționați la art.8, lit.,,a”, ,,b”, ,,c” și ,,f”.

b). În etapa a II-a se va organiza o procedură de atribuire /licitație numai dacă rămân locuri de parcare disponibile după finalizarea etapei I-a de atribuire /licitație pentru locatarii menționați la art.8, lit. ,,d” și ,,e”, cei menționați la art.7, alin.(2) și (4) și cei care în etapa I de atribuire /licitație nu au adjudecat un loc de parcare .

(3). În parcările de reședință sau de domiciliu, la cerere, se pot atribui, cu prioritate, în mod gratuit conform Legii nr.448/2006, republicată și actualizată pentru folosință locuri de parcare, persoanelor cu handicap posesoare de autoturisme sau care au un reprezentant legal /asistent personal,  a cărei calitate va fi dovedită cu documente.     

Art.10.Abonamentele dau dreptul folosirii locului de parcare pe durata  valabilitatii abonamentului. Abonamentele se vor încheia pe o perioadă de maxim  24  luni.

           Neachitarea taxei de închiriere anuala a unui loc de parcare de domiciliu, a preţului licitat conform legii, duce la retragerea de drept a abonamentului şi, implicit, la pierderea dreptului de utilizare a locului de parcare.

Art.11. 

 (1) În caz de deces al titularului, abonamentul se poate elibera pe numele unui moștenitor care îndeplinește condițiile prevăzute la prelungire din prezentul Regulament, în baza certificatului de moștenitor sau al acordului        scris al celorlalți moștenitori, precizat printr-o declarație notarială.

(2) În caz de divorț al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele fostului soț care îndeplinește condițiile de prelungire din prezentul Regulament, în baza actului doveditor al partajului și al divorțului.

        Art.12.

 1. Se poate realiza schimbul locului de parcare între abonați, în baza unei cereri scrise la care se anexează abonamentele acestora în original, achitate pe anul în curs;
 2. Cererile pentru schimb de loc pot fi depuse începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs;
 3. Schimbul de loc se poate realiza doar în cadrul aceluiași parcaj sau în parcaje adiacente, cât mai aproape de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru.

 Art.13.

        Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimțământul abonaților este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a Abonamentului, pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

 

      Cap. III     Documente necesare pentru participarea la procedura de

 atribuire/licitaţie a locurilor de parcare

Art.14. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la registratura Primăria Municipiului Medias următoarele documente:

 • cerere tip (conform Anexei nr. 1);
 • copie după actul de identitate al solicitantului;
 • certificat fiscal emis de Primaria Municipiului Medias prin care sa ateste plata la zi a obligatiilor fiscal;
 • documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, actul de donaţie sau moştenire, s.a., după caz;
 • copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate/leasing;
 • documente privind dreptul de utilizare a  autovehiculului: talonul  autovehiculului/contract de leasing,
 • certificate de handicap, dacă este cazul;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat  al Municipiului Medias, curte sau alte posibilitati de parcare .

 Art.15. Primăria Municipiului Medias prin grija Directiei Dezvoltare Urbană va înştiinţa, prin afişare la scara imobilelor, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin mass media, după caz, despre data, ora şi locul în care se va desfăşura procedura de licitaţie, numărul de locuri amenajate în  parcarea  de  domiciliu  aferentă  imobilului/imobilelor  din  care  fac  parte, precum şi termenul limită până la care se vor depune cererile.

 

                 Cap. IV   Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare de            domiciliu

Art.16. Se stabilesc următoarele obligaţii în sarcina beneficiarilor de locuri de parcare de domiciliu:

 • să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite;
 • să comunice Primariei orice fel de modificare intervenită în statutul  juridic sau în datele de identificare. În cazul în care locatarul a înstrăinat autoturismul sau apartamentul, acesta are obligaţia ca în termen de 10 zile să înştiinţeze Primăria Municipiului Medias;
 • să respecte marcajele şi semnalizările spaţiului de parcare de domiciliu închiriat;
 • să nu execute lucrări de reparaţii auto in spaţiul de parcare de domiciliu închiriat, să nu-l folosească pentru depozitare, să menţină curăţenia pe timp de vară si să il deszăpezească pe timp de iarnă;
 • sa predea  spatiu de parcare  de domiciliu  la expirarea   abonamentului   ( sa elibereze amplasamentul);
 • sa comunice  in scris  anticipat cu cel putin 60 zile  inainte, intentia  de a renunta  la abonament;
 • sa prezinte, la reinnoirea  expresa a  abonamentului  de parcare de domiciliu certificatul de inmatriculare  al autoturismului/sau contractul de leasing care face obiectul contractului  si BI/CI al titularului de contract;
 • eliberarea  neconditionata  a locului  de parcare  în  termenul  acordat de locator  în situatia  efectuarii unor lucrari edilitare  care necesita  ocuparea temporara a spatiului  de parcare  sau daca locului i s-a atribuit  de catre Consiliul Local o alta destinatie  publica, cu restituirea  sumelor  achitate  anticipat  pentru folosirea  parcajului;

In cazul in care proprietarii/utilizatorii autovehicolelor  nu respecta  aceste clauze, serviciile de specialitate  din cadrul Primariei Municipiului Medias vor lua masura avertizarii in scris a acestora, urmata de aplicarea unei amenzi contraventionale sau, dupa  caz,  retragerea abonamentului.

 

         Cap. V   Întreţinerea şi exploatarea parcărilor de domiciliu

Art.17. Abonamentul este valabil de la data eliberării, până la data de 31.12.2022.

Abonamentele pot fi încheiate şi pe perioade mai mici de 24  luni (în cazul persoanelor care se prezintă ulterior la procedura de atribuire) cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din zona respectivă.

               Prelungirea Abonamentelor, pe o perioadă egală cu cea iniţială, va putea fi efectuată înainte de expirarea termenului. Cererea, scrisă în acest sens, se depune la registratura Primăriei Municipiului Medias cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului. Depăşirea acestui termen se concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul utilizator, in declararea locului ca fiind disponibil si atribuirea locului conform prezentului regulament.

Sunt permise prelungiri succesive cu aprobarea CLM.

                 Art.18.Obligaţia şi responsabilitatea întocmirii și depunerii cererii pentru prelungirea Abonamentelor revine, în exclusivitate, solicitantului.            

 Art.19. În cazul în care nu există locuri disponibile sau solicitantul nu a câştigat în urma atribuirii directe/licitaţiei, cererea rămâne în aşteptare.

În momentul în care un loc în respectiva parcare devine vacant, atribuirea locului de parcare se realizează conform prezentului regulament.

           Art.20. După finalizarea din punct de vedere constructiv a unei noi parcări de domiciliu, respectivele locuri de parcare se atribuie conform prezentului regulament.                          

            Art.21. În cazul nerespectarii obligatiilor prevazute in Regulament de catre chiriasi, abonamentul pentru locul de parcare de domiciliu  se  retrage  înainte de termen, in conditiile  prevazute in Regulament.

Art.22 Intenţia chiriasului de denunţare  unilaterala a abonamentului, înainte de expirarea de acestuia, se aduce la cunoştinţă, în scris, la Primăria Municipiului Medias, cu cel puţin 60 de zile înainte.

Art.23. Iniţiativa amenajării de noi locuri de parcare de domiciliu o poate avea Primăria Municipiului Medias, asociaţiile de proprietari, diverse persoane fizice sau juridice interesate. Documentaţia în vederea amenajării de noi locuri de parcare de domiciliu se întocmeşte de catre municipalitate. Executarea lucrărilor de amenajare, semnalizare si numerotare pentru parcarile de domiciliu existente si pentru parcarile de domiciliu noi se realizează de către Municipiul Medias prin directiile de specialitate.

Locurile de parcare din parcarile de domiciliu vor fi atribuite /licitate numai dupa amenajarea, semalizarea, marcarea si numerotarea lor de catre  direcțiile de specialitate  din cadrul  Primăriei Municipiului Mediaș.

 

         Cap. VI   Contravenţii şi sancţiuni

Art.24. Pe locurile de parcare de domiciliu nu este permisă amplasarea sau construirea de garaje, ţarcuri, copertine şi alte asemenea. În cazul constatării unei astfel de abateri se aplică amendă potrivit L.50/91 republicata si actualizata şi se retrage abonamentul pentru locul de parcare.      Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, etc. se realizează de către Primăria Municipiului Medias, la sesizarea scrisa  a oricaror  alte  persoane  sau la sesizarea  din oficiu  pe cheltuiala  celui care a  savarsit  contraventia.

  Art.25. Constituie contravenţie următoarele fapte:

a). ocuparea locului de parcare de domiciliu, atribuit conform prevederilor prezentului regulament, de către alte persoane decât cele cărora le-a fost atribuit;

b). amplasarea sau construirea de garaje, ţarcuri, montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului;

c). neasigurarea curăţeniei în parcări de către beneficiari;

d). distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor pentru rezervarea locurilor de parcare;

e). neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăria Municipiului Medias sau a unităţilor cu care colaborează primăria, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţelele edilitare etc;

f). nerespectarea indicatoarelor şi marcajelor;

g). nepăstrarea ordinei la locul de parcare;

h). executarea de lucrări de reparaţie şi întreţinere la autovehicule pe locurile de parcare;

i). neeliberarea locului de parcare in termenul   acordat de catre locator în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcajului.                

      Art.26.  Faptele prevăzute la  art.25  se sancţionează cu amendă contravenţională, respectiv retragerea abonamentului pentru locul de parcare, după cum urmează:

 • faptele prevăzute de lit.a,c,e ) cu amendă între 300 şi 500  lei;
 • faptele prevăzute de lit.d) cu amendă între 500 şi 1000 lei, la care se adaugă despăgubirile pentru pagubele produse şi obligaţia de refacere a obiectelor distruse;
 • faptele prevăzute de lit f,g) cu amendă între 200 şi 400  lei.
 • sanctiuni pentru lit. h,  cu amenda de la 800-1000 lei,
 • faptele prevazute la  lit  b) cu amenda  conform  L 50/91 republicata  si actualizata
 • faptele prevazute la lit. I  cu retragerea Abonamentului.

Art.27. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art.26.

Art.28. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către angajaţii Poliţiei Locale a Municipiului Medias/Directiei Dezvoltare Urbană după caz.

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.

Art.29. Amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare se vor achita la casieria Primăriei Municipiului Medias sau  prin  sistemul national de plata  Ghiseul.ro.

Art.30. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art.31. Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

              Cap. VII Dispoziţii finale

Art.32. În cazurile în care asociaţia de proprietari/locatari dintr-un imobil arondat unei parcări de domiciliu informează în scris administraţia locală asupra faptului că un locatar nu mai îndeplineşte criteriile de atribuire a unui loc de parcare (autovehiculul este înstrăinat sau a devenit nefuncţional, locatarul este decedat sau nu mai locuieşte în bloc, etc.), Primăria Municipiului Medias il va  notifica  pe beneficiar/utilizator  asupra  retragerii abonamentului si asupra  disponibilizarii si atribuirii  locului respective  unui alt solicitant.

                                                                                                                                                                 Anexa  1 la

 

 REGULAMENT   DE ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE  A SISTEMULUI DE  ADMINISTRARE  A      PARCARILOR  DE DOMICILIU DIN MUNICIPIUL  MEDIAS

 

 

                                      Catre,

                                                      PRIMARIA  MUNICIPIULUI MEDIAS

                                                            

 

                                                                    CERERE

        atribuire a unui loc de parcare de domiciliu pe bază de abonament

 

 

     Subsemnatul/a………………………………………, domiciliat/ă în Medias,   str……………………………………….,   nr. ……,bl.   ….,   sc.…, et. …, ap. …, tel……………………, vă rog să aprobaţi atribuirea locului  de parcare de domiciliu nr………, situat pe str……………….... din Municipiul Mediaș.

Anexez prezentei cereri urmatoarele acte:

 • copie după actul de identitate al solicitantului;
 • certificat fiscal emis de Primăria Municipiului Medias;
 • documente privind imobilul: copie după actul  de  proprietate, contractul de închiriere, actul de donaţie sau moştenire, s.a., după caz;
 • copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau leasing;
 • documente  privind  dreptul  de  proprietate  asupra   autovehiculului/leasing
 • certificate de handicap, dacă este cazul;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat al Primariei Municipiului Medias, curte sau alte posibilităţi de parcare;

 

 

 

 

Data:                                                                                              Semnătura: