MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Primăria Mediaș Direcția Tehnică în data de 20.06.2018

A N U N Ţ
 
Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Proiectare - Execuţie Investiţii, Serviciul Investiţii, Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.    
 
Probele stabilite pentru concurs :
 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 20.06.2018 ora 10,00;
 • Interviul  se desfăşoară în data de 25.06.2018, ora 10,00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare  în  perioada 18.05.2018 – 06.06.2018.

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
 • formular de  înscriere anexa nr. 3 la HG.nr. 611/2008,
 • curriculum vitae, modelul comun european,
 • copia actului de identitate,
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail : personal@primariamedias.ro
 
Condiţiile generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : Inginerie civilă sau Mine, petrol şi gaze.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.
 
Atribuţiile prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Proiectare - Execuţie Investiţii, Serviciul Investiţii,  Direcţia Tehnică:
 
 1. Face propuneri pentru programul anual şi de perspectivă în domeniul investiţiilor.
 2. Asigură etapele de promovare a investiţiilor proprii conform legislaţiei în vigoare: întocmirea proiectelor, aprobarea investiţiilor, autorizarea lucrărilor, promovarea procedurilor de achiziţie.
 3. Participă la întocmirea notelor justificative necesare promovării procedurilor de achiziţie publică pentru investiţiile proprii.
 4. Urmăreşte activitatea dirigintelui de şantier în conformitate cu contractul.
 5. Urmăreşte executarea lucrărilor de investiţii cantitativ şi calitativ în conformitate cu contractul şi cu proiectelor  aprobate, împreună cu dirigintele de şantier.
 6. Urmăreşte decontarea situaţiilor de plată pentru lucrările executate după ce acestea au fost verificate de dirigintele de şantier.
 7. Urmăreşte încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii şi a proceselor de recepţie finală după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor de investiţii.
 8. Verifică documentaţiile din punct de vedere tehnic, economic şi încadrarea în termenul din contract, se preocupă de obţinerea avizelor necesare investiţiilor proprii.
 9. Urmăreşte respectarea soluţiilor tehnice, avizate şi aprobate, în execuţie.
 10. Întocmeşte Cartea Construcţiei la obiectivele de investiţii proprii conform legislaţiei pentru investiţiile de care răspunde.
 11. Se preocupă să ţină evidenţa decontărilor pentru fiecare lucrare de investiţie de care răspunde pe stadii fizice şi valorice.
 12. Participă la rezolvarea cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor adresate serviciului.
 13. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 14. Actualizează devizele generale ale obiectivelor de investiţii proprii.
 15. Asigură realizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepţiilor finale la lucrările de care răspunde.
 16. Exercită atribuţiile de diriginte de şantier pentru lucrările de investiţii proprii.
 17. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.
 18. Primeşte orice alte sarcini din partea şefului ierarhic superior şi colaborează cu celelalte direcţii pe probleme cuprinse în fişa postului.
 
Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812  sau pe  www.primariamedias.ro.
 
B I B L I O G R A F I E
la concursul  organizat în data de 20.06.2018 la Primăria Municipiului Mediaş pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Proiectare - Execuţie Investiţii, Serviciul Investiţii,  Direcţia Tehnică
 1. Constituţia României, actualizată;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G.nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
 5. Legea nr.10/18.01.1995 - privind calitatea în construcţii, republicată;
 6. O.G.nr 43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor, republicată.