MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunţ organizare  examen de promovare în clasă

Anunţ

organizare  examen de promovare în clasă

 

Primăria Municipiului Mediaş organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

     Desfăşurarea examenului va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Mediaş -Piata C. Coposu nr. 3,  jud. Sibiu, în data de 07.06.2022, ora 10:00, şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proba interviu, în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

           Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă, sunt cele prevăzute de art. 481, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 •    a ) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 •     b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afișării prezentului anunț la Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la   art.145  din H.G.nr.611/2008, modificată şi completată, respectiv:

- cerere de înscriere la examenul de promovare;

- diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

- adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fie radiată, în condiţiile legii.

  Bibliografia/Tematica

stabilită pentru examenul de promovare

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  Bibliografia de specialitate:

 • Legea nr. 155 / 2010 – Legea Poliţiei Locale;
 • O.G. nr. 2 / 2001 privind  regimul juridic al  contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea  nr. 1332/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 • Legea nr. 192 /2019 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 61/1991;
 • Legea  nr. 60 /1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

 

 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane-Salarizare,  telefon  0269/ 803812, de luni până joi între orele  7:30 – 15:30; vineri 7:30 – 13:00.