MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt locuri de munca

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual bugetar, vacant de educator puericultor la Creşa nr.3.

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual bugetar, vacant de educator puericultor la Creşa nr.3.

       Concursul se va desfăşura la sediul din Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) astfel:  

         -  Probă scrisă  în data de  10.02.2023

         -  Interviu în data de          15.02.2023

Condiţii specifice:

- studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializări: educator puericultor/educator/educator învăţător /învăţător educator sau  absolvent de studii medii plus specializare, prin absolvirea unor cursuri autorizate, de educator puericultor sau a unor cursuri sau module pedagogice;

-      cunoştinţe de utilizare Microsoft Office ( World, Excell),

-      cel puţin  1 an vechime în specialitatea studiilor.

În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

     Condiţii generale:

  a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

  Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

(1) a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.8;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de

nume, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) în lipsa adeverintei care atestă vechimea în specialitatea studiilor, candidații pot prezenta fișa de post aprobată de angajator, însoțită de actele administrative de numire, respectiv de încetare a raportului de muncă sau de serviciu, după caz, aferentă perioadei lucrate;

g) cazierul judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni

prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare cu modificările și completarile ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, personae în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

 j) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr.2.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea « conform cu originalul » de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situaţia în care candidatul   solicită expres în formularul de înscriere  la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit.i) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituţia

publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În situația în care dosarele de concurs, transmise de candidați prin Poștă Română, serviciu de curierat rapid ori serviciu specializat de comunicare, sunt primite de instituția /autoritatea publică organizatoare a concursului înăuntrul termenului prevăzut pentru depunerea dosarului de concurs, candidatul are obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, în termenul prevăzut la art. 38 alin. (2).

(8) Nerespectarea prevederilor alin. (7) conduce la respingerea candidatului.

(9) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de

concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind

instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

   În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei.

Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru desfăşurarea concursului.

Pentru participarea la concurs / examen, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi  la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 11(fosta Aviatie), în perioada 18.01.2023 – 02.02.2023 ora 13.00 la Compartiment Resurse Umane etaj.1. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş la secretarul comisiei de concurs Roman Marieta sau  la  telefon  0269/846517.

BIBLIOGRAFIE:

  • Hotărârea nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei  de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
  • Ordin nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recrearea copiilor şi tinerilor;
  • Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Ghid pentru educaţia copiilor cu vârstă cuprinsă între naştere şi 3 ani.

  

Director executiv

Conea Mihaela