MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de promovare pentru ocuparea a două funcţii publice de conducere vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de promovare pentru ocuparea a două funcţii publice de conducere vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Funcţiile publice vacante sunt:

 •  şef serviciu la Serviciul Învăţământ – Sănătate ;
 •  şef birou la Biroul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice.

  Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.       

    Probele stabilite pentru concurs :

 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 27.06.2017 ora 10,00;
 • Interviul  se desfăşoară în data de 30.06.2017, ora 10,00.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare  în  perioada 26.05.2017 – 14.06.2017.

  Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 • formular de  înscriere anexa nr. 3 la HG.611/2008,
 • copia actului de identitate,
 • copia diplomelor de studii în original şi copie sau în copie legalizată,
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate,
 • cazier administrativ.

  Condiţiile generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  Condiţii specifice pentru ambele posturi:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe economice,
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812  sau pe  www.primariamedias.ro.

 

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul  organizat în data de 27.06.2017 la Primăria Municipiului Mediaş

pentru ocuparea a două funcţii publice de conducere vacante  

 

 

 • Pentru postul de şef serviciu la Serviciul Învăţământ – Sănătate :
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea nr.273/29.06.2006, actualizată, privind finanţele publice locale:
 •                  CAP. I – Dispoziţii generale
 •                  CAP. II – Principii, reguli şi responsabilităţi
 •                  CAP. III – Procesul bugetar.

       4.  Legea nr.82/24.12.1991, contabilităţii, republicată, actualizată,

       5.  Legea nr.1/05.01.2011, actualizată, a educaţiei naţionale:

 •                  Titlul II – Învăţământul preuniversitar: CAP. VIII – Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;

 6.  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, actualizată;

 

 • Pentru postul de şef birou la Biroul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice :
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, actualizată;
 4. Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, actualizată;
 5. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 actualizată, privind guvernanţa corporativă a intreprincerilor publice, actualizată.