MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Funcţia publică vacantă este:

            - director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.      

Probele stabilite pentru concurs :

 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 08.11.2017 ora 10,00;
 • Interviul  se desfăşoară în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare  în  perioada 06.10.2017 – 25.10.2017

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 • formular de  înscriere anexa nr. 3 la HG.611/2008,
 • copia actului de identitate,
 • copia diplomelor de studii în original şi copie sau în copie legalizată,
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate,
 • cazier administrativ.

Condiţiile generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice pentru ambele posturi:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe juridice,
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.

       Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812  sau pe  www.primariamedias.ro

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere de director executiv la Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

 

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.287/2009 Codul civil:

  -  Cartea I, titlul III – Ocrotirea persoanelor fizice;

  -  Cartea III, titlul VI – Proprietarea publică;

  -  Cartea V, titlul V, Cap.II – Executarea silită obligatorie;

  -  Cartea VI, titlul I – Prescripţia extinctivă.

 • Legea nr.134/2010 Codul de procedură civilă:

  -  Cartea a IV-a, titlul I – Dispoziţii generale, despre arbitraj;

  -  Cartea  a II-a, titlul I – Procedura în faţa instanţei - Cap.1 şi 2; titlul II – Căile de atac;

 • Legea 554/2004 Contenciosul administrativ, actualizată,
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizată.