MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Biroul Juridic Contencios din cadrul Primariei Municipiului Medias

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Funcţia publică vacantă este:

            - şef birou gradul II la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.       

  Probele stabilite pentru concurs :

 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 29.01.2018 ora 10:00;
 • Interviul  se desfăşoară în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare  în  perioada :  28.12.2017 – 16.01.2018.

  Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

              a)  formular de  înscriere anexa nr. 3 la HG.nr. 611/2008,

  b)  curriculum vitae, modelul comun european,

  c)  copia actului de identitate,

  d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e)  copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

  f)  copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  h)  cazierul judiciar;

  i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

                    Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de

  documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul

  comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite

  şi în format electronic, la adresa de e-mail : personal@primariamedias.ro

  Condiţiile generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe juridice,
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

 Atribuţiile prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de conducere de şef birou gradul II la Biroul Juridic Contencios:

1. Coordonarea activităţii Biroului juridic contencios,

2. Formularea acţiunilor civile şi a plângerilor penale, în vederea apărării drepturilor legitime ale municipiului Mediaş;

3. Formularea întâmpinărilor faţă de acţiunile în care Municipiul Mediaş are calitate procesuală pasivă;

4. Susţinerea, în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor părţii reprezentate în baza delegaţiilor de reprezentare;

5. Prezentarea la toate termenele fixate de către instanţă, în cazurile în care acest lucru nu este posibil ca urmare a suprapunerii unor termene la instanţe diferite, are obligaţia depunerii tuturor documentelor care să suplinească prezenţa,

6. Ţinerea evidenţei tuturor dosarelor aflate pe rol, în acest sens având obligaţia actualizării termenelor de judecată şi a soluţiilor pronunţate, în Registrul Proceselor; Exemplarul propriu al dosarelor de instanţa vor avea fiecare filă numerotată, urmărindu-se securizarea acestora;

7. La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru menţinerea unor drepturi câştigate la instanţele de fond sau printr-un act juridic anterior;

8. Va urmări punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în termen de maxim 15 zile; în termen de 3 zile va depune toate diligenţele în vederea comunicării acestora către executorii judecătoreşti, organelor de urmărire fiscală, respectiv altor instituţii care au atribuţii în îndeplinirea dispoziţiilor acestora; Colaborează cu birourile executorilor judecătoreşti şi serviciile de specialitate, în vederea cunoaşterii tuturor acţiunilor de executare silită privind bunurile mobile sau imobile ale persoanelor fizice sau juridice debitoare Consiliului Local,

9. Solicită efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate în vederea punerii în aplicare a hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti;

10. Urmăreşte  respectarea prevederilor legale privind termenele de comunicare a actelor de la şi către instanţele judecătoreşti, având obligaţia sa depună toate diligenţele în vederea obţinerii acestora fără a depăşi termenul prevăzut de lege; În acest scop, în situaţia necomunicării acestora de către instanţă, va solicita în scris în termen de 24 ore îndeplinirea acestei proceduri;

11. Avizarea, din punct de vedere juridic, a actelor încheiate de municipiul Mediaş;

12. Verifica şi avizează sub aspectul legalităţii, materialele redactate de diverse compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor şi direcţiilor subordonate acestuia acordând asistenţă juridică de specialitate;

13. Participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul aparatului propriu în care este numită;

14. Asigură prezenţa la efectuarea expertizelor judiciare în cadrul dosarelor în care municipalitatea este parte;

15. Asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentarea municipiului Mediaş, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile lui cu autorităţile şi instituţiile publice de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; 

16. Redactează rapoarte ale compartimentului de specialitate în vederea adoptării hotărârilor Consiliului Local Mediaş

17. Redactează proiecte de contracte, precum şi negociază clauzele legale contractuale;

18. Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate în care municipiul Mediaş este parte;

19. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătaţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate

20. Respectă cerinţele documentaţiei Sistemului de management al calităţii în propria activitate,

21. Elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al institutiei, urmareste realizarea si asigura actualizarea acestuia.

22. Identifică şi prioritizează periodic obiectivele generale ale activităţilor din subordine, monitorizează trimestrial şi evaluează anual realizarea acestora,

23. Urmereşte şi îndrumă compartimentele din subordine în vederea elaborarii programelor de dezvoltare, a obiectivelor specifice precum şi realizarea şi actualizarea acestora.

 

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812  sau pe  www.primariamedias.ro.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de

şef birou  gradul II la Biroul Juridic Contencios, Direcția Administrație Publică Locală din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

 

 • Constituţia României, actualizată;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.287/2009 Codul civil:

  -  Cartea I, titlul III – Ocrotirea persoanelor fizice;

  -  Cartea III, titlul VI – Proprietarea publică;

  -  Cartea V, titlul V, Cap.II – Executarea silită obligatorie;

  -  Cartea VI, titlul I – Prescripţia extinctivă.

 • Legea nr.134/2010 Codul de procedură civilă:

  -  Cartea a IV-a, titlul I – Dispoziţii generale, despre arbitraj;

  -  Cartea  a II-a, titlul I – Procedura în faţa instanţei - Cap.1 şi 2; titlul II – Căile de atac;

 • Legea 554/2004 Contenciosul administrativ, actualizată,

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizată.