MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Primăria Municipiului Mediaş

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Învăţământ - Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.      

Probele stabilite pentru concurs :

 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 22.08.2017 ora 10,00;
 • Interviul  se desfăşoară în data de 25.08.2017, ora 10,00.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane - Salarizare  în  perioada 21.07.2017 – 09.08.2017.

          Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 • formular de  înscriere anexa nr. 3 la HG.nr. 611/2008,
 • copia actului de identitate,
 • copia diplomelor de studii în original şi copie sau în copie legalizată,
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de  familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului,
 • declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Condiţiile generale:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812  sau pe  www.primariamedias.ro.

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

COMPARTIMENTUL

RESURSE UMANE-SALARIZARE

 

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul  organizat în data de 22.08.2017 la Primăria Municipiului Mediaş

pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

 

 • Pentru postul de consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Învăţământ - Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş: 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Legea  nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată actualizată;

3. Legea nr.273/29.06.2006, actualizată, privind finanţele publice locale.

                 - CAP. I – Dispoziţii generale

                 - CAP. II – Principii, reguli şi responsabilităţi

                 - CAP. III – Procesul bugetar.

4. Legea nr.82/24.12.1991, contabilităţii, republicată, actualizată,

5. Legea nr.1/05.01.2011, actualizată, a educaţiei naţionale:

                -  Titlul II – Învăţământul preuniversitar: CAP. VIII – Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar.