MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs în data de – 27.10.2017 pentru ocuparea a patru funcții contractuale vacante la Directia de Administrare a Domeniului Public Mediaș

Concurs in data de 27.10.2017- pentru ocuparea a patru posturi vacante la Directia de Administrare a Domeniului Public Medias

ANUNȚ

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de  execuție vacante

               1.   muncitor necalificat      -  2 posturi  – perioada  determinata

               2.   muncitor calificat          -  2 posturi – perioada  nedeterminata

 

Având în vedere prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare,

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC cu sediul în municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 13, organizează în data de 27.10.2017 orele 10.00  concurs de recrutare pentru ocuparea postulurilor contractuale de execuție  vacante,   respectiv:

               1.   muncitor necalificat      -  2 posturi  – perioada  determinata

               2.   muncitor calificat          -  2 posturi – perioada  nedeterminata

 

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

 • Publicarea anunţului 05.10.2017
 • Perioada de înscriere 05.10.2017- 18.10.2017 orele 09:00-13:00
 • Dată limită depunere dosare 18.10.2017 ora 13.00
 • Selecția dosarelor 19.10.2017
 • Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 20.10.2017
 • Data limită pentru depunerea contestaţiilor 23.10.2017
 • Soluţionarea contestaţiilor 24.10.2017
 • Afişarea soluţionării contestaţiilor 25.10.2017
 • Proba  practica  27.10.2017 ora 10:00
 • Afişarea rezultatelor 27.10.207
 • Data limită pentru depunerea contestaţiilor 30.10.2017
 • Soluţionarea contestaţiilor 31.10.2017
 • Afişarea soluţionării contestaţiilor 31.10.2017
 • Afișare rezultate finale 31.10.2017

   

   

  CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE

  În vederea participării la concurs candidatul care participă la examenul de angajare trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 

Condiţii generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1) Muncitor treapta II    - prestari servicii

  - abolvent studii generale, diploma sudor, mecanic utilaje, constructii, cunostiinte practice de lacatuserie, dulgherie; minim 5 ani vechime in activitate.

2 Muncitor treapta II    - zone  verzi

- abolvent studii generale,  cunostinte despre intretinere spatii verzi ; minim 5 ani vechime in activitate.

2) Muncitor necalificat -

 

         DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS/ EXAMEN

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune până la data de 18.10.2017, ora 13:00, la biroul DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC situat în municipiul Mediaș, Piata Corneliu Coposu, nr. 3, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată şefului DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice impuse de cerinţele postului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1), lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

ETAPELE CONCURSULUI/EXAMENULUI

Concursul se va desfăşura la biroul DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC, situat în municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 3 şi va consta în 3 etape sucesive, desfăşurate astfel:

 

         1. Selecție dosare de înscriere – 18.10.2017

         2. Proba practica – 27.10.2017  

Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

         a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la proba practica şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face, specificând punctajul fiecărui candidat, cu menţiunea „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Mediaș sau pe pagina oficială de internet a instituţiei  www.primariamedias.ro în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practica şi interviu.

Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practica iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la biroul DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC situat în municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803.864 de luni până vineri între orele 08:00-13:00.

 

 BIBLIOGRAFIE:   

 • Nu este cazul