MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante la Clubul Sportiv Municipal Mediaș în perioada 23.04.2018 – 30.04.2018

Clubul Sportiv Municipal Mediaș cu sediul în Mediaș, str. Lotru nr. 3, organizează în perioada 23.04.2018 – 30.04.2018 concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante la Clubul Sportiv Municipal Mediaș:

1.Inspector de specialitate gradul I-Compartimentul financiar-contabil,resurse-umane

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs: pentru postul de Inspector de specialitate gradul I – Compartimentul financiar-contabil,resurse-umane din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe Economice   

b) vechime în muncă minim 10 ani

c) vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele  care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Mediaș-Clubului Sportiv Municipal camera 10 în perioada 26.03.2018 ora 13,00 – 17.04.2018 ora 15,00.

Concursul de recrutare pentru ocuparea  funcțiilor contractuale vacante va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 și constă  în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă în data de 23.04.2018 ora 10,00;
 • interviul în data de 26.04.2018 ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului :

 • Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 17.04.2018 ora 12,00
 • Afișare rezultate selecție dosare: 18.04.2018 ora 12,00
 • Data limită și ora pentru depunere contestații rezultate selecție dosare:19.04.2018 ora 10,00
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 19.04.2018 ora 15,00
 • Data desfășurării probei scrise: 23.04.2018 ora 10,00
 • Afișare rezultate proba scrisă: 23.04.2018 ora 14,00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 24.04.2018 ora 15,00
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă: 25.04.2018 ora 14,00
 • Data desfășurării  interviului:26.04.2018 ora 10,00
 • Afișare rezultate probă interviu: 26.04.2018 ora 14,00
 • Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 27.04.2018 ora 12,00
 • Afișare rezultate contestații interviu: 30.04.2018 ora 10,00
 • Afișare rezultate finale: 30.04.2018  ora 14,00

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7,00 – 15,00 de la Clubul Sportiv Municipal Mediaș, la telefon  0269/ 803832  sau pe  clubulsportivmediaș@gmail.com

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare în vederea ocupării  unei funcții contractuale vacante la Clubul Sportiv Municipal Mediaș

 

Pentru funcţia contractuală de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul I la Compartimentul financiar-contabil,resurse-umane:

1. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare :

4.   H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completarile ulterioare:

5.Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate      pentru activități nonprofit de interes general,cu modificările și completările ulterioare:

6.   Ordinul 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice  a proiectelor cluburilor  sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramura de sport județene și ale municipiului București

7.    Legea nr.53/2003 codul Muncii,republicată,actualizată:

8.    Legea nr.82/1991 a contabilității,actualizată

 

DIRECTOR,PÎRVULESCU EUGEN OVIDIU