MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Primăria municipiului Mediaș organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș

ANUNȚ

Primăria municipiului Mediaș organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș

Condiții specifice necesare în vederea participării la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să aibă o vechime în gradul profesional a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 Dosarul de examen va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen ( formularul de înscriere se obține de la Com. Resurse Umane) ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale care să ateste obţinerea calificativului «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 4. adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;
 5. adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane care să ateste faptul că nu a avut sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

Dosarele se depun la Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, et.3, cam.3 din strada Piaţa Corneliu Coposu, nr.3, în termen de 10 zile de la afișare.

*Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare candidat va primi la depunerea dosarului de concurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Mediaș din str. Piața Corneliu Coposu, nr.3, și constă  în două etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere până la data de: 28.10.2022  ora 1200;
 2. proba scrisă în data de: 03.11.2022 ora 900

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de examen: 28.10.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate selecție dosare: 31.10.2022 ora 1200
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 01.11.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare: 02.11.2022 ora 1200
 • Data desfășurării probei scrise: 03.11.2022 ora 900
 • Afișare rezultate proba scrisă: 04.11.2022 ora 1200
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 07.11.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă: 08.11.2022 ora 1200
 • Afișare rezultate finale: 08.11.2022 ora 1500

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

 • Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei maximum 3 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.  
 • La locul, data şi ora stabilită pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.
 • Durata examenului de promovare nu poate depăşi 2 ore.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
  • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  • abilităţi de comunicare;
  • capacitate de sinteză;
  • complexitate, iniţiativă, creativitate.
 • Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
 • Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenului de promovare se afişează pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș în termen de o zi lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează pe site în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.  

 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, telefon 0269 803882, et.3, cam. 3.  

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. pentru organizarea concursului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual angajat la Direcția Cultură, Învățământ, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al doilea semestru al anului 2022

 

 1. OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ - Partea a VI-a Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.311/2003 a Muzeelor şi colecţiilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.182/2000 - privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. pentru organizarea concursului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual angajat la Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al doilea semestru al anului 2022

 

 1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr.1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat cu modificările și completările ulterioare.