MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna septembie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007.

Referatul de aprobare nr. 259/2021; proiectul de hotărâre nr. 259/2021; raportul de specialitate nr. 15.583/13.09.2021.

Temei legal: Legea nr.51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art.287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată 2015”.

Referatul de aprobare nr. 260/2021; proiectul de hotărâre nr. 260/2021; raportul de specialitate nr. 14.343/13.09.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, „Instalație termică pentru imobilul de pe str. Unirii nr. 8 (fosta autogară)”

Referatul de aprobare nr.271/2021; proiectul de hotărâre nr. 271/2021; raportul de specialitate nr. 16.287/16.09.2021; procesul verbal de recepție nr. 17133/11.12.2020 și procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9216/19.05.2020.

Temei legal: Legii nr. 51/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în Mediaș, str. Otto Kromberg, cuprinse în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 264/2021; proiectul de hotărâre nr. 264/2021; raportul de specialitate nr. 16.161/14.09.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințe ANL situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 274/2021; proiectul de hotărâre nr. 274/2021; raportul de specialitate nr. 16297/16.09.2021.

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, OUG nr. 55/2021, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui imobil situat în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 281/2021; proiectul de hotărâre nr. 281/2021; raportul de specialitate nr. 16.455/20.09.2021.

Temei legal: art. 41 alin. 5^2 din Legea  nr. 7/1996, art. 6 din Legea nr. 213/1998, ale art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) Legea nr. 287/2009 , art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 si art. 354, art. 355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36.

Referatul de aprobare nr. 277/2021; proiectul de hotărâre nr. 277/2021; raportul de specialitate nr. 16.482/20.09.2021.

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”, a unor suprafețe de teren situate în municipiul Mediaș, pentru construcția noilor investiții aferente acestuia.

Referatul de aprobare nr. 263/2021; proiectul de hotărâre nr. 263/2021; raportul de specialitate nr. 14599/ 14.09.2021. Adresele Administrației Naționale „Apele Române” înregistate la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 9732/2020 și nr. 14599/2021.

Temei legal: Legea nr.107/1996, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 și art. 349 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului nr. 2A (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 19 ap. 2A.

Referatul de aprobare nr. 283/2021; proiectul de hotărâre nr. 283/2021; raportul de specialitate nr. 16.481/21.09.2021; Adresa domnului Faff Ernst înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 16.481/20.09.2021 și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județenă pentru Cultură Sibiu nr. 5.964/24.08.2021.

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării volumului de produse lemnoase accidentale I, din fondul forestier proprietate publică a mun. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 286/2021; proiectul de hotărâre nr. 286/2021; raportul de specialitate nr. 16694/ 22.09.2021; Adresa nr. 4178/04.08.2021 a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Temei legal: art. 59 din Legea nr. 46/2008, H:G: nr. 715/2017, art. 129 (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->