MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30  din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice,  comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate finale:

Nr.crt

Nume/prenume

Funcţia

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

Langa Alexandra Cosmina

Infirmier

88,33

97,33

92,83

ADMIS

Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute pot fomula contestaţie  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 21.03.2018 la sediul din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) .

Secretar comisie,  Roman Marieta