MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante Inspector gradul I în cadrul Serviciului Centrul de Informare şi Promovare Turistică în cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

        Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocuparea urrmătoarelor funcţii contractuale de conducere, vacante: Inspector gradul I în  cadrul Serviciului Centrul de Informare şi Promovare Turistică în cadrul  Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

Punctaj probă scris

Punctaj probă interviu

Media finala

Rezultat probă

1.

  MATEI

ADRIAN

DUMITRU

Inspector gr.I

71,67

100

85.84

ADMIS

 

  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la  d-na  Bacea  Aurica.
  • Afişat astăzi 12.06.2017 ora 15.00  la sediul  Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret  Mediaş .

 

 

                                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                                    Bacea Aurica