Direcţia Economică funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Mediaş.

Director executiv: Turcu Anuţa – Director Executiv

 • Adresa: Primăria Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, etaj. III, camera 3
 • Telefon: 0269 803 810
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00

Componenţa Direcţiei:
Componenţa Serviciu

 Șef serviciu: Sarafinceanu Monica  (tel. 0269-803814)

 • Compartiment buget
 • Compartiment contabilitate
 


Componenţa
 • Bleahu Oana - Consilier (tel. 0269-803813)
 • Suciu Maria Alina - Consilier (tel. 0269-803814)
 • Lita Lenuţa – Consilier (tel. 0269-803814)


Componenţa
 • Tudoran Doina - Consilier (tel. 0269-803813)
 • Popa Gyongyi - Consilier (tel.0269-803814)
 • Dordea Eveline - Inspector (tel.0269-803814)

Atribuţii:

 1. Fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării bugetului anual.
 2. Asigură şi răspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.
 3. Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, de la societăţile din subordinea municipiului, de la instituţiile de învăţământ, sănătate, cultură etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, după caz, executarea lucrărilor ce intra in atribuţiile lor.
 4. Stabileşte împreună cu Direcţia Fiscală Locală Mediaş dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.
 5. Urmăreşte periodic realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare si soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare.
 6. Întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului local.
 7. Verifică şi analizează propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local sau ordonatorului de credite, după caz.
 8. Realizează studiile necesare si supune aprobării Consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.
 9. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul local.
 10. Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe urmãtoarele actiuni:
  • contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativã la locurile de folosire, astfel încât sã rãspundã cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
  • contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;
  • contabilitatea mijloacelor bãnesti;
  • contabilitatea deconturilor;
  • contabilitatea cheltuielilor conform clasificatiei bugetare.
 11. Prezintã, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informãri privind activitatea serviciului în termenul şi forma solicitată.
 12. Serviciul Buget-Contabilitate îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege, hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.
 13. În exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Buget-Contabilitate colaboreazã cu urmãtoarele institutii:
  • Trezoreria Mediaş;
  • Administraţia Finanţelor Publice Mediaş;
  • Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Sibiu;
  • Institutii de asistenta sociala;
  • Institutii de învãtãmânt;
  • Institutii de cultura;
  • Institutii sanitare;
  • Servicii publice de subordonare locala.


Componenţa
 • Popa Liliana - Consilier     (tel. 0269-803812)
 • Florea Cristina – Consilier (tel. 0269-803812)
 • Costea Monica – Consilier (tel. 0269-803812)

Atribuţii:

    1.  Întocmeste documentatia de aprobare sau modificare a organigramei, a statului de functii, statului de personal  pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Medias si întocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului pentru functiile publice de la ANFP Bucuresti;
    2.  Tine evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Medias, potrivit formatului stabilit de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici si transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti, toate informatiile cuprinse în evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul acestora;
   3.  Asigura constituirea  bazei de date referitoare la functiile publice si functionarii publici din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Medias;
   4.  În colaborare cu Serviciul Buget – Contabilitate  stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget;
   5.  Asigura implementarea prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiei publice;
   6.  Întocmeste documentatia privind organizarea perioadei de stagiu a functionarilor publici debutanti;
   7.  Întocmeste programul de desfasurare al stagiului si planificarea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate pe parcursul perioadei de stagiu;
   8.  Monitorizeaza raportul de stagiu a activitatii functionarului, a aptitudinilor dovedite în modul de îndeplinire a atributiilor, conduita în timpul serviciului, întocmit de functionarul public debutant, a referatului întocmit de îndrumatori precum si a raportului  de evaluare întocmit de evaluator, iar în baza acestora face propuneri de numire a functionarului public debutant în  functionar public definitiv sau de repetare a perioadei de stagiu;
   9.  Întocmeste lucrarile privind Planul de ocupare al functiilor publice, pe care-l transmite A.N.F.P. Bucuresti spre avizare, dupa care elaboreaza proiectul de hotarâre si-l supune aprobarii consiliului local;
  10.  Întocmeste, gestioneaza si raspunde de  dosarele  profesionale ale functionarilor publici, precum si de dosarele personale ale personalului contractual bugetar din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Medias,
  11.  Tine evidenta fiselor posturilor pe directii, servicii,birouri si compartimente;
  12.  Urmareste si tine evidenta fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor;
  13.  Completeaza  si gestioneaza  registrul privind declaratiile de avere, declaratiile de interese; declaratia de avere si de interese se actualizeaza în fiecare an pâna la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior de catre  toti functionarii publici si personalul contractual bugetar din cadrul Cabinetului Primarului; 
  14.  Întocmeste referate si dispozitii privind încadrarea, avansarea, promovarea,  modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de munca a angajatilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Medias;
  15.  Elibereaza  adeverinte pentru salariatii institutiei; 
  16. Completeaza, gestioneaza si pastreaza  carnetele de munca pentru angajatii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Medias, Directia Politia Comunitara Medias, Directia Pietelor Medias, Directia pentru Cultura, Sport si Tineret Medias, Serviciul Public  Local Comunitar de Evidenta Persoanei Medias;
  17.  Întocmeste si depune lunar, trimestrial, semestrial, rapoartele,situatiile si declaratiile pentru; CAS, SOMAJ, CASS, Statistica;
  18.  Respecta  si aplica legislatia privind salarizarea personalului din institutie;
  19. Întocmeste  lunar  statele de plata privind: plata drepturilor salariale ale  angajatilor  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Medias, plata indemnizatiei pentru functiile de demnitate publica; plata indemnizatiei pentru consilierii locali; 
 20.  Pregateste baza de date pentru întocmirea fiselor fiscale, întocmeste,depune si arhiveaza respectând termenul stabilit de lege;
 21.  Întocmeste la sfârsitul fiecarui an în luna decembrie, pentru anul urmator programarea concediilor de odihna , urmareste modul de efectuare a acestuia; 
 22.  Întocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul institutiei publice si transmite formatele standard de raportare  conform ordinului 4500/2008 al ANFP. 
 23.  Asigura realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate;
 24.  Asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimatiilor si a ecusoanelor de serviciu; a cartelelor de acces în institutie;
 25.  Asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza;
 26.  Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale Primarului municipiului Medias.

 


 


Corpul de Control Comercial este un instrument de urmărire a desfăşurării activităţilor comerciale, conform prevederilor legale, în interesul comunităţii locale, în vederea respectării normelor de igienă publică, protecţia muncii, a celor de protecţie a consumatorului precum şi urmărirea efectuării plăţii corecte a taxelor şi impozitelor datorate de intreprinzători, depistarea şi sancţionarea activităţilor comerciale ilegale.
Acest compartiment urmăreşte, în principal, organizarea raţională a activităţilor economice, pe raza Municipiului Mediaş coordonând şi controlând activitatea în acest domeniu.

Componenţa
 • Szfarli Zoltan Tibor - Consilier (tel. 0269-803811)
 • Turcu Alina - Consilier  (tel. 0269-803811)
 • Stan Gheorghe - Referent   (tel. 0269-803811)

Cadrul legislativ privind aria de acţiune a compartimentului corp control comercial

 • Leg. 61/1991 (actualizată şi republicată) – pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de conveţuire, a liniştii şi ordinii publice;
 • Hot. 843/1999 - privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică;
 • Hot. 348/2004 – privind comerţul în zone publice ;
 • O.G 99/2000- privind comercializarea produselor de piaţă aprobată şi modificată prin Leg. 650/2002;
 • Hot. 333/2003- mormele de aplicare a OG.99/2000;
 • Leg. 148/2000- privind publicitatea;
 • Leg. 661/2001- privind certificatul de producător;
 • O.G. 21/1992 (republicată şi actualizată) – privind protecţia consumatorilor;
 • Hot. 947/2000- privind indicarea preţurilor;
 • Leg.12/1990 (republicată şi modificată prin O.G.126/1998) – privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite;
 • Hot. 767/2001 – privind regimul de comercializare al produselor în compoziţia cărora intră substanţe cu efect embrio-narcotic;
 • O.G 2/2001 (modificată prin Leg.180/2002)–privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Leg.204/2001 privind aprobarea O.G.36/1998 pentru modificarea şi completarea Leg.232/1994- privind sponsorizările;
 • Ordinul 237/2002- aprobarea listei privind meseriile şi activiăţile simple;
 • Leg.571/2003 – privind Codul Fiscal;
 • O.G. 108/1999 ( modificată şi completată prin Leg.344/2002) – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică;

Atribuții:

 • Activitatea de eliberare a acordurilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza O.U.G 99/2000;
 • Activitatea de eliberare a autorizatiilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza Codului Fiscal Leg.571/2003;
 • Activitatea de eliberare a autorizaţiilor de ocupare temporar a domeniului public pentru activităţi economice şi cu caracter sezonier;
 • Activitatea de eliberare a acordurilor de funcţionare pentru amplasarea teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul privat în Mun.Mediaş;
 • Reavizarea, anularea, suspendarea şi modificarea categoriilor de autorizaţii mai sus menţionate, la solicitarea persoanelor care le deţin;
 • Participarea la organizarea desfăşurării a diferite manifestaţii cu caracter special ( Ziua Oraşului Mediaş; Ziua Copilului; etc.);
 • Verificarea sesizărilor făcute de persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile economice desfăşurate în Municipiul Mediaş;
 • Acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice solicitante în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice şi procedurile pentru obţinerea diferitelor autorizaţii şi acorduri;
 • Controale în colaborare cu alte servicii şi organe de specialitate (acţiuni speciale dispuse de primar în pieţele agroalimentare sau alta locaţie) ;
 • Propune, prin proiecte de hotărâri de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr.571/2003 (Codul Fiscal) privind impozitele şi taxele locale, precum şi cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Mediaş, pentru agenţii economici;
 • Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri de consiliu local referitoare la activitatea specifică activităţii de comerţ;
 • Încheie contracte de sponsorizare, cu agenţi economici pentru sprijinirea anumitor acţiuni social-culturale;
 • Întocmeşte autorizaţii provizorii pentru desfăşurarea de activităţi promoţionale;
 • Întocmeşte autorizaţii provizorii pentru terasele estivale, cu profil de alimentaţie publică, amenajate în faţa magazinelor proprii;
 • Soluţionează în condiţiile legii, a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate Compartimentului Corp Control Comercial;
 • Verifică exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate de agenţii economici, a tuturor avizelor şi autorizaţiilor specifice Corpului de Control Comercial, activităţi de comerţ;
 • Întocmeşte informări şi referate referitoare la activitatea specifică Corpului de Control Comercial;
 • Colaborează permanent cu toate direcţiile din Primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competenţele biroului;
 • Constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul activităţilor economice;
 • Urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale;
 • Participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi poliţiei;
 • Informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor;
 • Efectuează controale în cadrul pieţelor de pe teritoriul mun.Mediaş , verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial, al protecţiei consumatorilor, etc.;
 • Activitatea serviciului se poate desfăşura atât în afara programului normal de lucru, cât şi pe timpul nopţii;
 • Constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul activităţii din pieţe şi aplică măsurile legale în vigoare;
 • Întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul lui de activitate;
 • Colaborează cu alte instituţii publice pentru soluţionarea diverselor probleme încheind protocoale de colaborare în acest sens:
  • Direcţia Generală a Finanţelor Publice,
  • Oficiul Registrului Comerţului,
  • Oficiul de Protecţie a Consumatorilor,
  • Agenţia Regională de Protecţie a Mediului,
  • Direcţia de Sănătate Publică Compartiment Avize şi Autorizaţii
  • Grupul de Pompieri ,, Cpt. D-tru Croitoru’’,
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă,
  • Direcţia Sanitar Veterinară,
  • Inspectoratul de Poliţie SibiuComponenţă
 • Bucur Ştefan Cristian – Consilier (tel.0269-803815)
 • Moga Claudia – Consilier (tel.0269-803815)
 • Langa Laura - Inspector (tel.0269-803815)
Biroul Informatica asigurã informatizarea si conducerea computerizatã a tuturor activitãtilor prelucrabile pe calculator, propunând strategia creãrii si functionãrii sistemului, necesarul de echipamente si personal, urmãrind buna functionare a acestuia.

Atribuţii:

 1. Realizează Sistemul informatic al Primãriei Mediaş:
  • prezintã propuneri privind sistemul informatic si asigurã asistentã de specialitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare;
  • elaboreazã împreunã cu utilizatorii lista aplicatiilor si a prioritãtilor în realizarea acestora la nivelul Primãriei (sau achizitionarea de la terti) si le prezintã spre aprobare conducerii;
  • coordoneazã, îndrumã si supravegheazã activitatea de: editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primãriei;
  • elaboreazã programe sau implementeazã programe achizitionate de la terti, pentru activitãtile din cadrul Primãriei;
  • rãspunde de buna funcţionare a programelor elaborate în cadrul Primãriei sau de cãtre terţi, depănând eventualele blocaje ale programelor.
 2. Administrează reţeaua informatica a Primariei municipiului Mediaş:
  • rãspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
  • coordoneazã instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind totodatã activitatea tertilor producãtori si furnizori de echipamente (inclusiv soft de retea), din faza de testãri şi pânã la punerea definitivã în funcţiune;
  • supravegheazã toate modificãrile la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacitãţi suficiente pentru aplicaţii noi;
  • instaleazã caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
  • stabileşte procedurile de asigurare a securitãtii datelor, planificând si supraveghind salvarea regulatã a datelor pe suport extern.
 3. Asigura instruirea continua a  personalului:
  • propune, în funcţie de structura reţelei, necesarul de personal, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;
  • acordã asistentã pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe a personalului privind operarea pe calculator;
  • instruieşte personalul, sau, dupã caz, propune efectuarea unor cursuri de pregãtire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate.
 4. Mentine echipamentele informatice în stare de functionare:
  • rãspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primãriei, lucrãri de service pentru echipamentele din dotare;
  • instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controleazã modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;
  • se preocupã de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuse) întocmind în acest sens necesarul trimestrial.
 5. Alte atribuţii:
  • organizeazã activitatea de achiziţionare de echipamente de calcul sau soft prin licitaţii sau cereri de oferte etc.;
  • coordoneazã din punct de vedere informaţional, activitãţile în care este implicatã Primãria, asigurând necesarul de echipament de calcul şi soft specializat;
  • coordoneazã şi participã direct la realizarea machetelor cu conţinut grafic deosebit (diplome, antete, anunţuri, hãrţi tematice etc.) cât şi a acelor documente complexe care necesitã cunoştinţe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;
  • consiliazã conducerea Primãriei în probleme de informaticã;
  • prezintã, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informãri privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată;
  • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;
  • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.
 6. În exercitarea atribuţiilor ce ii revin, Compartimentul Informatica colaborează cu următoarele instituţii:
  • Direcţia Judeţeană de Statistică;
  • Instituţii de asistenţă sociala;
  • Instituţii de învãtãmânt;
  • Instituţii de cultură;
  • Instituţi sanitare;
  • Instituţiile Publice aflate în directa subordonare a Consiliului Local;
  • Firmele partenere pentru contractele în curs;
  • Firmele care asigură operaţiunile de service pentru echipamentele informatice.

 

Actualizat in - 5.7.2016, la ora 01:23; de catre: Claudia Moga
Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.