Direcţia Fiscală Locală. Este o instituţie publică cu personalitate juridică, de interes local, în subordinea Consiliului Local care prestează servicii comunitare de stabilire, constatare, control, încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor pentru întârzieri şi a amenzilor, de soluţionare a contestaţiilor cu privire la acestea, precum şi executare silită a creanţelor bugetare.
Direcţia Fiscala Locală a fost înfiinţată la data de 1 octombrie 2001 în baza art.3 şi art.38 din Legea 215/2001 şi a HCL 144/2001.

Organigrama (aici)

Director executiv - ec. Tătar Adriana

Director executiv adjunct - jr. Deac Ovidiu  tel.0269803855

Componenţa Direcţiei:

 


Componenţa:

 • Șef Serviciu - ec. Sîrbu Camelia tel.: 0269 803859

Contabilitate și Resurse Umane - tel. 0269 803859

 • Polgar Virica - consilier principal
 • Bobăilă Wanda - consilier principal

Casierie - tel. 0369 445069

 • Cheţianu Adriana - inspector principal
 • Nergheş Laura - inspector principal
 • Pleșa Raluca - inspector principal
 • Rotariu Maria - inspector principal

Activitate:

 1. Resurse Umane
 2. evidenţa contabilă a impozitelor şi taxelor locale pe fel de venit bugetar
 3. evidenţa contabilă a spaţiilor comerciale conform Legii nr.550/2002
 4. evidenţa contabilă a taxelor speciale
 5. centralizarea zilnică a încasărilor în numerar şi prin virament a veniturilor conform clasificaţiei bugetare;
 6. întocmeşte situaţia încasărilor pe baza documentelor justificative care au stat la baza încasărilor, plăţilor sau a altor operaţiuni specifice;
 7. a asigurat întocmirea documentelor de decontare
 8. arhivarea zilnică a documentelor justificative care au stat la baza încasărilor, plăţilor sau a altor operaţiuni specifice;
 9. situaţiile lunare privind obligaţiile de plată faţă de bugetul de stat şi bugetul local, generate de aplicarea Legii nr.550/2002 privind spaţiile comerciale şi H.G. 1278/2002 privind taxa auto;
 10. a întocmit trimestrial situaţia privind debitele neîncasate;
 11. evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi investiţiilor
 12. balanţa de verificare sintetică şi analitică şi contul de execuţie bugetară.
 13. propuneri pentru întocmirea proiectului de buget al Direcţiei Fiscale pentru aprobarea de către Consiliului Local.
 14. inventarierea anuală a bunurilor materiale.
 15. situaţiile lunare privind obligaţiile de plată faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
 16. lucrările de angajare, încadrare, transferare, pensionare sau încetarea contractului de muncă
 17. raportarea lunară şi trimestrială a cheltuielilor cu salariile
 18. întocmirea statului de funcţii în funcţie de criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii.
 19. gestiunea materialelor
 20. încasarea în numerar a veniturilor proprii ale bugetului local
 21. înscrierea zilnică în registrul de casă a încasărilor în numerar
 22. întocmirea foilor de vărsământ pe fel de venit bugetar
 23. numerarul este depus zilnic la Trezoreria Mediaş


Componenţa :

 • Mărginean Dan - Şef Serviciu - tel. 0269803869

Taxe şi Impozite Persoane Fizice (fără taxa auto)- tel. 0269 803869

 • Bârsan Corina - referent asistent 
 • Munteanu Mihaela – inspector principal 
 • Puşcă Adriana - inspector superior
 • Ştirbu Ciprian - inspector principal
 • Veza Alina - referent

Taxe şi Impozite Persoane Juridice (fără taxa auto) - tel. 0269 803862 

 • Seicean Felicia - inspector principal
 • Stanciu Dana - inspector principal
 • Madac Ileana - inspector asistent 

Taxa auto persoane fizice și juridice - tel. 0269 803853

 • Știrbu Alina - inspector superior 
 • Vasiu Mirela - inspector principal 
 • Andrași Izabela - inspector principal

Activitate:

 1. înregistrare corespondenţă, primiri, ieşiri documente
 2. înregistrare, eliberare certificate fiscale
 3. operare declaraţii de impunere (clădiri, teren, autovehicule) pentru persoane fizice şi juridice
 4. operare cereri de compensare şi/sau restituire
 5. operare borderouri debitări / scăderi
 6. efectuare verificări pe teren a datelor înscrise în declaraţiile de impunere
 7. operare cereri de reduceri/scutire impozite
 8. operare cereri de radiere autovehicule
 9. operare popriri efectuate asupra debitorilor restanţieri
 10. soluţionarea cererilor sau petiţiilor de puse de către contribuabili persoane fizice sau juridice
 11. eşalonarea plăţilor pentru imobilele vândute în rate

 Componența:

 • Veza Ioan - şef serviciu  - tel. 0269803855
 • Hăţăgan Corina - inspector superior
 • Bălan Gabriela - inspector principal - tel. 0269 803852
 • Băgăcean Anca - inspector asistent
 • Florea Emil - inspector superior
 • Hăţăgan Ioan - inspector principal
 • Sideraş Cristian - inspector principal
 • Tătar Dumitru – inspector superior

 

 • Popa Aurel - referent superior - tel.0269 803867
 • Oprea Radu - inspector superior
 • Veza Gheorghe - referent superior 

 

 • Ştirbu Roxana - inspector - tel. 0269 803844
 • Băgăcean Mircea - inspector superior
 • Micu Sorin - inspector superior

 

 • Mărginean Liliana - consilier superior - tel. 0269 803856
 • Horșia Valer - inspector principal
 • Seicean Doina - inspector superior

Activitate:

 1. stabilirea debitelor pentru amenzi
 2. emiterea confirmărilor de luare în debit
 3. emiterea înştiinţărilor de plată, somaţiilor, titlurilor executorii
 4. efectuarea demersurilor legale în vederea executării silite a debitorilor (sechestre, popriri, valorificări bunuri)
 5. întocmire dosare de insolvabilitate
 6. vizare şi înregistrare bilete valorice în cadrul desfăşurării de activităţi culturale şi sportive
 7. urmărirea şi încasarea deconturilor din desfăşurarea activităţilor culturale şi sportive
 8. deschiderea procedurii de insolvenţă sau faliment
 9. prezentarea în instanţele judecătoreşti pentru rezolvarea litigiilor intervenite între instituţie şi contribuabiliemiterea facturilor de încasare a ratelor

Componenţa:

 • Lazea Lucian - consilier superior - tel.0269 803851
   

Activitate:

 1. asistenţă de specialitate acordată angajaţilor
 2. mentenanţă și achiziții tehnică de calcul şi software
 3. administrarea sistemului informatic al Direcției Fiscale Locale 
 4. programare 

 

Actualizat in - 28.6.2016, la ora 12:49; de catre: Lucian Lazea
Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.