Director: Calborean Mihaela

Birou Economic:
Sef Birou Economic :
 • Compartiment contabilitate, financiar, facturare, casierie
 • Compartiment salarizare-resurse umane
 • Compartiment aprovizionare, gestiune, administrativ
 • Compartiment arhivă, secretariat
 • Compartiment reclamă şi publicitate

Serviciul Administrarea Domeniului Public Şi Privat:
Şef Serviciu : Mărginean Florin

Birou Zone Verzi
Şef Birou :

 • Compartiment zone verzi

Birou Prestări Servicii
Şef Birou Prestări Servicii : Negraru Mircea

 • Compartiment parcări
 • Compartiment cimitir
 • Compartiment femei de serviciu 

Înfiinţarea Serviciului Public de Ecologizare Mediaş

Serviciul Public de Ecologizare a luat fiinţă în 2004, iar conform HCL 399/01.04.2009 a avut loc separarea de activităţile de salubritate, activităţi care au fost încredinţate operatorului regional  de salubritate SC ECO-SAL SA Mediaş.
Serviciul Public de Ecologizare este un serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Primăriei Mediaş şi îşi  desfăşoară activitatea sub autoritatea Administraţiei Publice Locale, fiind în subordonarea directă a Primarului municipiului Mediaş.

Serviciul Public de Ecologizare în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin HCL desfăşoară următoarele activităţi:

 • Întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi

Activităţi de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii; activităţi de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti ornamentali în scopul evitării monotoniei peisagistice şi funcţionale; lucrări de plantare a gardului viu, de întreţinere sau tăieri de corecţie; activităţi de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi şi a locurilor de agrement.

 • Administrarea şi întreţinerea parcărilor cu plată

Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se va realiza conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale. Parcările vor fi utilizate contra cost, pe bază de tichet de parcare pe perioade limitate sau pe baza unui abonament sau a unei autorizaţii, care trebuie expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului. Abonamentele lunare, trimestriale, anuale se vor elibera pe perioade stabilite de către persoana juridică care le exploatează.   

Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autovehiculele aparţinând următorilor proprietari şi categorii: vehiculele de intervenţie (salvare, poliţie, pompieri, Romtelecom, gaz, Electrica, MAPN, ale căror vehicule se află în misiune), Instituţiile publice (Consiliul Local, Administraţia Financiară, Garda Financiară, Curtea de Conturi, Poliţia Comunitară), persoanele cu handicap posesoare a autovehiculelor adecvate, riveranii. Toate aceste autovehicule vor beneficia de un permis de parcare gratuit, care se obţine în baza documentelor de identitate şi proprietate a acestora.

Respectarea regulamentului de funcţionare în parcările cu plată se face prin control de către agenţii de supraveghere ai Serviciului şi organelor de stat. Serviciul este împuternicit pentru a constata abaterile, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţii de supraveghere vor întocmi notele de constatare pentru următoarele contravenţii: staţionarea fără achitarea taxei de parcare; staţionarea cu permise sau tichete de parcare expirate; staţionarea pe căi de acces şi pe locurile rezervate. Amenda se stabileşte conform HCL în vigoare şi se poate achita în termen de 48 de ore. Neachitarea în 48 de ore a amenzii, atrage după sine urmărirea pe cale judecătorească a persoanei care a săvârşit contravenţia, în scopul recuperării daunelor de către administratorul parcării.

Administratorii parcărilor cu plată nu răspund de securitatea vehiculelor sau a bunurilor aflate în acestea.

 • Administrarea Cimitirului Comunităţii

Serviciul Public de Ecologizare răspunde de organizarea, administrarea şi coordonarea activităţilor cimitirului, şi anume: asigurarea pazei şi ordinii în perimetrul cimitirului; asigurarea prestărilor necesare înhumării; întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor.
Concesionarea locurilor de veci se va face pe bază de cerere pe o perioadă nedeterminată, doar în caz de deces ai membrilor de gradul I ale decedatului.
Prestarea serviciilor funerare de către Serviciu se va face în baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata tarifelor şi preţurilor stabilite conform legislaţiei în vigoare.
Sunt scutiţi de plata taxelor cei care se încadrează la art.284 din Legea 571 privind Codul Fiscal şi cazurile sociale conform anchetelor sociale din evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială.

 • Curăţenie birouri, scări de bloc, sedii de firme, bănci

Activităţi de curăţenie zilnică şi periodică, care cuprinde urmatoarele operaţiuni: aspirarea mochetelor cu aparatură electrică profesională, măturarea şi spălarea pardoselilor, curăţarea şi dezinfectarea aparatelor electronice cu substanţe speciale, lustruirea suprafeţelor de geam, oglindă cu spray-uri speciale, ştergerea prafului de pe mobilier, colectarea şi înlocuirea sacilor menajeri şi depozitarea lor în spaţiile special amenajate.

 • Reclamă şi publicitate stradală

Activităţi de administrare şi întreţinere a panourilor de afişaj executate în sistemul caseta din structură metalică şi policarbonat.
În prezent există 50 panouri neluminate cu picior prins în covorul asfaltic; 20 panouri pentru afişaj suspendate pe perete; 12 staţii de autobuz cu casete luminate în centrul lor şi spaţii de afişaj pe pereţii exteriori.
 Aceste panouri de afişaj vor fi folosite atât pentru publicitate temporară cât şi pentru anunţuri de mică publicitate, aceste spaţii putând fi utilizate de către cei interesaţi, contra cost.
 Fiecare panou de afişaj a fost numerotat şi s-a indicat prin autocolante faptul ca spaţiile de expunere pot fi folosite numai cu acordul Serviciului Public de Ecologizare, indicându-se atât modul în care acesta poate fi contactat, cât şi sancţiunile în urma folosirii panourilor fără acordul Serviciului Public de Ecologizare.
 După plata contravalorii către acest Serviciu, persoana din cadrul compartimentului publicitate, va instala afişele în casetele panourilor de afişaj sau în staţiile de autobuz solocitate şi la expirarea termenului prevăzut în cerere va proceda la scoaterea lor din casete, returnarea către client sau distrugerea lor.
 

Actualizat in - 15.3.2016, la ora 09:28; de catre: Claudia Moga
Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.