Biroul Proiecte

 

Obiectul de activitate al Biroului de Specialitate îl constituie iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect. În sensul Legii nr. 339/03.12.2007 prin management de proiect se înţelege metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial.

Adina Roşca – Şef Birou

Atribuţii:

 1. Iniţierea proiectelor:
  • coordonează, organizează şi derulează activităţi de identificare, selectare şi procurare a surselor informaţionale privitoare la Programele UE sau a altor surse externe de finanţare nerambursabile; 
  • identifică problemele economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate de UE;
  • participă la elaborarea documentelor specifice necesare accesării fondurilor europene;
  • centralizează ofertele şi studiile de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru comunitate;
  • iniţiază şi asigură pregătirea condiţiilor de aplicare a unor programe cu finanţare externă în diferite domenii (infrastructura locală, mediu, participare cetăţenească, marketing social, informatizare a serviciilor etc.)
  • crează şi actualizează continuu baza de date cu informaţii despre finanţatori (nume,adrese, direcţii de finanţare, sume minime şi maxime, termene limită, condiţii de eligibilitate etc.) şi granturile interne şi externe;
  • urmăreşte programul (calendarul) UE de manifestări sociale, culturale, de mediu etc. şi participă alături de celelalte servicii de specialitate din cadrul primăriei la manifestările locale;
  • promovează către factorii interesaţi ofertele de programe din partea UE;
  • iniţiază şi dezvoltă contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală;
  • crează şi întreţine un cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administraţia publică locală şi alţi colaboratori (mediul de afaceri, societatea civilă, instituţii publice etc.) pe diferite programe şi proiecte;
  • menţine legătura cu autorităţile de mediu în vederea unei informări operative asupra problemelor de mediu din municipiu, pentru iniţierea şi promovarea unor proiecte de succes în domeniul protecţiei mediului;
  • iniţiază şi facilitează buna circulaţie a informaţiilor legate de programele derulate de autoritatea publică locală;  
  • colaborează cu instituţiile care acordă finanţări externe şi interne, programelor destinate administraţiei publice locale şi întocmeşte proiecte în colaborare cu celelalte compartimente;
 2. Promovarea proiectelor:
  • elaborează şi redactează aplicaţii pentru programe şi proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare externă pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia publică locală şi a vieţii comunităţii locale în general;
  • stabileşte şi menţine legături cu forumurile naţionale şi internaţionale, pentru promovarea şi derularea de programe de îmbunătăţire şi modernizare a administraţiei publice locale şi programe în interesul comunităţii; 
  • efectuează traducerile în/din limbile de circulaţie internaţională, pe diferite domenii de activitate, strategii de dezvoltare, studii de fezabilitate şi alte materiale necesare la redactarea proiectelor cu finanţări externe (formulare, chestionare, etc.);
 3. Conducerea proiectelor.
  • îndrumă şi monitorizează derularea programelor cu finanţare externă, păstrând permanent legătura între finanţatori şi instituţie;
  • acordă asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice administraţiei publice locale, pentru accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate (cofinanţate) din fonduri ale UE;
  • deschide conturi pentru fiecare proiect (program);
 4. Monitorizarea proiectelor:
  • urmăreşte şi rezolvă corespondenţa în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • examinarea regulată a realizărilor şi rezultatelor unui proiect sau program;
  • realizarea de rapoarte intermediare şi finale, narative, financiare şi tehnice;
  • executarea de vizite pe teren, achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii;
  • elaborarea de acte adiţionale şi a notificărilor către finanţator;
  • rezolvarea oricăror probleme legate de managementul proiectului ce trebuie realizate în conformitate cu contractul de finanţare;
  • purtarea de discuţii cu personalul implicat în derularea proiectului;
  • înregistrarea rezultatelor şi problemelor apărute;
  • observarea activităţilor derulate;
  • urmărirea stadiului realizării planurilor, costurile, rezultatele proiectului;
  • asigură condiţiile de publicitate ale proiectului;
 5. Evaluarea proiectelor:
  • stabilirea gradului în care proiectul a dus la îndeplinirea nevoilor pe care şi le-a propus să le satisfacă şi la efectele produse de acesta;
  • analizarea sistemului de evaluare propus în proiect; se vor cunoaşte punctele slabe şi tari ale proiectului – se pot lua decizii pentru a îmbunătăţi implementarea proiectului;
  • pregătirea informaţiilor necesare evaluării finanţatorului;
  • face public rezultatele proiectului;
  • răspunde de arhivarea şi buna păstrare a documentaţiilor proiectului;
  • la finalizarea proiectului predă lucrarea beneficiarului direct în baza unui proces verbal de predare-primire (sau alte documente);
  • urmăreşte mentenanţa proiectului;
 6. Alte atribuţii stabilite prin acte normative:
  • răspunde şi urmăreşte îndeplinirea  dispoziţiilor primarului, HCL şi alte acte normative ce privesc activitatea biroului;
  • aplică prevederile din Acordul de Aderare a României la Uniunea Europeană în activitatea proprie;
  • ţine evidenţa şi răspunde pentru toate actele pe care le instrumentează;
  • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau alte acte normative, HCL, dispoziţiile primarului;
  • conservă şi dezvoltă în condiţiile legii, relaţiile de colaborare interregionale, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  • accesarea Internetului pentru vizualizare şi informare asupra modalităţilor de finanţare a proiectelor locale din granturi naţionale şi internaţionale;
  • participarea la seminarii şi cursuri de perfecţionare în domeniul managementului proiectelor şi programelor finanţate din granturi naţionale şi internaţionale;
  • colaborează şi participă la organizarea de seminarii, conferinţe internaţionale;
  • elaborează şi prezintă rapoarte şi informări privind programele externe, precum şi stadiul aplicării măsurilor de integrare europeană, la cererea Consiliului Local şi a primarului;
  • participă la acţiunile de conştientizare a cetăţenilor privind realizarea de proiecte (programe) cu finanţare externă;

 • Birou: etaj 2, camera 6
 • Telefon: 0269-803877
Actualizat in - 26.9.2016, la ora 11:19; de catre: Raluca Filip
Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.