Compartiment Audit

 • Birou: etaj 3, camera 6
 • Telefon: 0269-803809

Este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a primarului municipiului Mediaş, potrivit normelor metodologice proprii avizate de UCAAPI Sibu întocmite, prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu completările şi modificările ulterioare, Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin OMF nr.38 /2003, cu completările şi modificările ulterioare şi Normei din 14.11.2005 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, aprobată prin Ordinul nr. 1702/2005.
 

Popa Felicia – Auditor intern


Atribuţii:

 1. Elaborează norme metodologice specifice Primăriei Municipiului Mediaş, şi unităţilor subordonate
 2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.
 3. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primăriei municipiului Mediaş sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate
  Auditorul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Primăriei municipiului Mediaş, auditează următoarele activităţi :
  • angajamente bugetare şi legale
  • plăţi asumate prin angajamente bugetare şi legale
  • vânzarea, gajarea, concesionarea şi închirierea de bunuri
  • constituirea veniturilor publice
  • alocarea creditelor bugetare
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia
  • sistemul de luare a deciziilor
  • sistemele de control şi conducere, precum şi riscurile asociate acestora
  • sistemele informatice
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Primăria municipiului Mediaş, din momentul constituirii acestora până la utilizarea lor de către beneficiarii finali;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat /public al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;
  • sistemele de management financiar şi control ;
 4. Informează Biroul Audit Intern din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu despre recomandările neînsuşite de către conducătorii Direcţiilor, Serviciilor şi Instituţilor Publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 5. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate ca urmare a desfăşurării misiunilor de audit intern;
 6. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 7. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 8. Organizează şi desfăşoară activităţi de consiliere conform programului anual alături de activităţi de asigurare, precum şi la cererea expresă a conducerii instituţiei, conform normelor legale în vigoare.

Auditorii interni desfăşoară şi audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern.

Obiectivele Compartimentului Audit Public Intern sunt :

 • asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile instituţiei
 • sprijinirea îndeplinirii obiectivelor instituţiei printr-o abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării

Sfera activităţii Compartimentului Audit Public Intern sunt :

 • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de instituţie din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,
 • constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titulurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate în încasarea acestora,
 • administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniu privat/public al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale,
 • sistemele de mamagement financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente 


 

 

 • Birou: etaj 3, camera 6
 • Telefon: 0269-803809
Actualizat in - 6.9.2013, la ora 09:48; de catre: Claudia Moga
Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Medias. Design realizat de SOBIS Solutions.