HCL nr. /18.05.2020

                                                                                                                  

                                                 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 18 MAI 2020,
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00

 

  1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 124/2020; proiectul de hotărâre nr. 40/2020; Raportul de specialitate nr. 4.914 /14.05.2020,

Temei legal: art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 289 alin. (5) și alin. (6), art. 290 din OUG nr. 57/2019–privind Codul administrativ, art. 129 alin.(2), lit. c, art.139 alin.(3) lit. g, art.196 alin.(1) lit. a, art. 200, din OUG nr. 57/2019–privind Codul administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ”.

Referatul de aprobare nr.126/2020; proiectul de hotărâre nr.124/2020; raportul de specialitate nr. 5.554/11.05.2020;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006,  OUG nr. 114/2018, art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4”.

Referatul de aprobare nr.125/2020; proiectul de hotărâre nr.123/2020; raportul de specialitate nr. 5.553/11.05.2020;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006,  OUG nr. 114/2018, art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 

   Primar,                                                                       Secretar general,                     
Gheorghe Roman                                                      Petruțiu Marina-Simona