HCL nr. /10.02.2020

 

PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare  a Consiliului Local din data de 10 FEBRUARIE 2020,
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020

Referatul de aprobare nr.37/2020; proiectul de hotărâre nr.38/2020; raportul de specialitate nr. 1.677/03.02.2020; Hotărârile Consiliului Județean Sibiu nr. 4 și 5/30.01.2020, Adresa nr.SBGDEX 762/14.01.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu.

Temei legal: art. 14 alin. (2) și (3), art. 19, art.20 alin. (1) lit. ”a”, art.23 alin. (2) lit. ”a”, art.39 și 71 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, Legea nr.500/2002, Legea nr. 5/2020,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material--> partea1partea2partea3partea4partea5

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr.33/2020; proiectul de hotărâre nr.36/2020; raportul de specialitate nr. 1709/04.02.2020; adresa nr. 86/10.01.2020 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1 – 4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase provenită din tăieri de produse accidentale în anul 2020, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 34/2020; proiectul de hotărâre nr. 34/2020; raportul de specialitate nr. 1714/04.02.2020; adresa nr. 16.793/31.10.2019 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal : Legea nr. 46/2008,  HG nr. 715/2017, Decizia nr. 566/2018, Decizia nr. 483/2019, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Mediaș str. Ștefan cel Mare nr. 3, aflat în domeniul  privat al municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr.36/2020; proiectul de hotărâre nr.37/2020; raportul de specialitate nr.1.895/06.02.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 38/2020; proiectul de hotărâre nr.33/2020; Raportul de specialitate nr. 1.909/06.02.2020, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la Primăria Municipioului Mediaș sub nr. 958/22.01.2020,

Temei legal: O.G. nr. 43/1997 republicată, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 289 alin. (5) și alin. (6), art. 290 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art. 129 alin.(2), lit.c, art.139 alin.(3) lit.g, art.196 alin.(1) lit.a, art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminară de priorități pe anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 39/2020; proiectul de hotărâre nr.39/2020; Raportul de specialitate nr. 1.927/06.02.2020.

Temei legal: Legea nr.152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr.114/1996, art. 129 alin.(2), lit.c, art.139, art.196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Strada Ighișului, Municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr.35/2020; proiectul de hotărâre nr.35/2020; raportul de specialitate nr. 1.796/05.02.2020;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006,  OUG nr. 114/2018, art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul  nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 

 

Primar,                                                   Secretar general,
Gheorghe Roman                                  Petrutiu Marina-Simona