HCL nr. /25.02.2020

                                                                                                                                                                                                                                               
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 februarie 2020
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr.63/2020; proiectul de hotărâre nr.62/2020; raportul de specialitate nr. 2.497/18.02.2020;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Mediaş la data de 31.12.2019.

Referatul de aprobare nr.45/2020; proiectul de hotărâre nr. 45/2020; raportul de specialitate nr. 2.205/12.02.2020;

Temei legal: art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006, art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „a”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3

descarca material--> partea 1 partea 2 partea 3

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 la S.C. Piaţa Prim–Com S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr.56/2020; proiectul de hotărâre nr. 55/2020; raportul de specialitate nr. 2.415/17.02.2020; adresa nr. 288/14.02.2020 a SC Piața Prim – Com S.A. Mediaș;

Temei legal: Legea nr.82/1991, Legea nr.31/1990,  Legea nr.5/2020, O.G. nr. 26/2013, OMFP nr. 3818/2019, HCL 251/2019, HCL nr. 359/2019, art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (14),  art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 la S.C. Meditur S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr.66/2020; proiectul de hotărâre nr. 65/2020; raportul de specialitate nr. 2.416/17.02.2020; adresa nr. 530/17.02.2020 a SC Meditur S.A. Mediaș;

Temei legal: Legea nr.82/1991, Legea nr.31/1990,  Legea nr.5/2020, art. 4 alin. (1) lit. „a” din O.G. nr. 26/2013, OMFP nr. 3818/2019, OUG nr. 109/2011, Legea nr.227/2015, art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (7) lit. „n”, alin. (14),  art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.03.2020.

Referatul de aprobare nr. 64/2020; proiectul de hotărâre nr.63/2020; raportul de specialitate 979/14.02.2020;

Temei legal: art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. Pinului.

Referatul de aprobare nr.41/2020; proiectul de hotărâre nr. 41/2020; raportul de specialitate nr. 2.338/13.02.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996,  Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate și modificarea contractelor de administrare nr. 10389/2005 și nr. 56/2008, încheiate cu Spitalul Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr.42/2020; proiectul de hotărâre nr.42/2020; raportul de specialitate nr.1.994/13.02.2020; adresa nr. 1.160/07.02.2020 a Spitalului Municipal Mediaș;

Temei legal: HG nr. 2139/2004, Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2019-comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru locuințele situate în municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr.43/2020; proiectul de hotărâre nr.43/2020; raportul de specialitate nr.1.977/07.02.2020;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 2.097/2019,  HG nr. 935/2019, art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL, situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4, sc. B, ap. 20 .

Referatul de aprobare nr.44/2020; proiectul de hotărâre nr.44/2020; raportul de specialitate nr.2.034/10.02.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu situată pe str. George Enescu nr.10 et. 1 ap.4.

Referatul de aprobare nr.46/2020; proiectul de hotărâre nr. 46/2020; raportul de specialitate nr. 2.220/12.02.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „d” şi art. 51 din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 1777 şi urm. din Legea nr.287/2009, HG nr. 310/2007, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 52/2020; proiectul de hotărâre nr.51/2020Raportul de specialitate nr. 2487/18.02.2020.

Temei legal: Legea nr.152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr.114/1996, art. 129 alin.(2), lit.c, art.139, art.196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Mediaș nr. 367/2019 privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și modificarea unor contracte de administrare încheiate cu unități de învățământ din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr.55/2020; proiectul de hotărâre nr.54/2020; raportul de specialitate nr.2.477/17.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 367/2019, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în municipiul Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 2A și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.65/2020; proiectul de hotărâre nr.64/2020; raportul de specialitate nr.1.041/18.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 446/2018, HCL nr.11/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr.69/2020; proiectul de hotărâre nr.68/2020; raportul de specialitate nr.2.567/19.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 41/2019, Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini  80 de ani de viață în perioada 01.01.202030.06.2020

Referatul de aprobare nr.47/2020; proiectul de hotărâre nr.47/2020; raportul de specialitate nr. 918/13.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 20/2020, art.11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, rămasă liberă, situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 3 et. 2 ap. 37 domnului Mărginean Adrian.

Referatul de aprobare nr.48/2020; proiectul de hotărâre nr.48/2020; raportul de specialitate nr.912/12.02.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996,  art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din  Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 17. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL Mediaș nr. 17/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2020.

Referatul de aprobare nr.51/2020; proiectul de hotărâre nr.49/2020; raportul de specialitate nr.963/14.02.2020;

Temei legal: Cap.V, Secțiunea a 2-a art.112 alin.(3) lit.”b”, art.118 din Legea 292/2011, Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.20/2013,  Ordinul nr. 1.086/2018, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 cu destinația de „Complex se servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile”, Asociației Phoenix-Speranța în vederea desfășurării de activități specifice acesteia.

Referatul de aprobare nr.53/2020; proiectul de hotărâre nr.52/2020; raportul de specialitate nr. 967/14.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 81/2019, art. 874 din Legea nr. 287/2009, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„c”, art.139, art. 196, art. 200, art. 287 lit „b”, art. 297 alin. (1) lit. „d”, art. 349-353   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2020 al Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret.

Referatul de aprobare nr.62/2020; proiectul de hotărâre nr.61/2020; raportul de specialitate nr. 2.464/18.02.2020; adresa nr. 228/17.02.2020 a Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret;

Temei legal: HCL nr. 179/2018, HCL nr. 33/2020, art.129 alin.(2), lit.„d” și alin. (7) lit. „d”, „e” și „f”, art.139, art. 196, art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

 Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 20. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri privind serviciile  de gestionare a câinilor fără stăpân, respectiv deratizare și dezinsecție.

Referatul de aprobare nr.67/2020; proiectul de hotărâre nr.66/2020; raportul de specialitate nr. 2.464/18.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 132/2018, HCL nr. 228/2016, HCL nr. 24/2017, Legea nr. 101/2006, Legea nr. 51/2006, OUG nr. 155/2001, HG nr. 1059/2013, art.129 alin.(2), lit.„d” și alin. (7) lit. „n”, art.139, art. 196, art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

 Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 21. Proiect de hotărâre privind cuantumul cotizației datorate de către municipiul Mediaș, Asociației Județene de Turism Sibiu, pentru anul 2020.

Referatul de aprobare nr.68/2020; proiectul de hotărâre nr.67/2020; raportul de specialitate nr. 2.613/19.02.2020;

Temei legal: HCL nr. 58/2017, HCL nr. 287/2018, art.129 alin.(2), lit.„d” și alin. (7) lit. „n”, art.139, art. 196, art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

 Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor de retur care fac obiectul contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012, aprobat prin HCL nr. 202/2019.

Referatul de aprobare nr.54/2020; proiectul de hotărâre nr.53/2020; raportul de specialitate nr. 2.396/17.02.2020;

Temei legal: art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„c” și „d”, alin. (7) lit. „n”, art.139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit.  „b”, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 23. Proiect de hotărâre aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2020 – 2021.

Referatul de aprobare nr.49/2020; proiectul de hotărâre nr.49/2020; raportul de specialitate nr. 2.215/12.02.2020; avizul conform nr. 15.424/16.12.2019 al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu;

Temei legal: 61 - 63 din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5.235/2018, Ordinul nr. 6564/2011,  HG nr. 72/2013, Legea nr. 500/2002,  Legea nr. 273/2006,   art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art.200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2020.

Referatul de aprobare nr.50/2020; proiectul de hotărâre nr.50/2020; raportul de specialitate nr. 2.218/12.02.2020;

Temei legal: art.105 alin. (2) lit. „d” din Legea nr.1/2011, Ordinul nr. 5576/2011, art. 129 alin. (2) lit.”d”,  alin. (7) lit. ”a”, art. 139, art. 196, art.200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 25. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință și anexe, împrejmuire, branșamente utilități” str. Michael Ambrosi f.n.  

Referatul de aprobare nr.57/2020; proiectul de hotărâre nr.56/2020; raportul de specialitate nr. 1.359/18.02.2020,   raportul nr. 1.356/12.02.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire locuință și anexe, împrejmuire, branșamente utilități” str. Michael Ambrosi f.n., avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi  urbanism nr. 03/05.02.2020,

 Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință, împrejmuire, branșamente utilități” str. Wewern f.n.  

Referatul de aprobare nr.58/2020; proiectul de hotărâre nr.57/2020; raportul de specialitate nr. 1.358/18.02.2020,   raportul nr. 1.358/12.02.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire locuință, împrejmuire, branșamente utilități” str. Wewern f.n., avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi  urbanism nr. 02/05.02.2020,

 Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 27. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire spălătorie  auto și vulcanizare” str. Baznei f.n.  

Referatul de aprobare nr.59/2020; proiectul de hotărâre nr.58/2020; raportul de specialitate nr. 18.908/18.02.2020,   raportul nr. 18.908/12.02.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire spălătorie  auto și vulcanizare” str. Baznei f.n.., avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi  urbanism nr. 07/05.02.2020,

 Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Orgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire hală prestări servicii, birouri, sediu firmă, compartimentare, depozitare agregate, parc auto, împrejmuire teren” str. Titus Andronic nr. 19  și aprobarea documentației de urbanism.  

Referatul de aprobare nr.60/2020; proiectul de hotărâre nr.59/2020; raportul de specialitate nr. 1469/2020; raportul nr. 1.469/12.02.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire hală prestări servicii, birouri, sediu firmă, compartimentare, depozitare agregate, parc auto, împrejmuire teren” str. Titus Andronic nr.19; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  Urbanism nr. 04/05.02.2020 și avizul arhitectului șef nr. 01/12.02.2020,

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010,  art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ ” Construire locuințe”

str. Hotar Fukuschdorf fn.

Referatul de aprobare nr.61/2020; proiectul de hotărâre nr.60/2020; raportul de specialitate nr. 1.492/18.02.2020; avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Specialitate nr. 08/05.02.2020, avizul arhitectului șef nr. 02/14.02.2020;

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”,  art. 139, art. 196  şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.70/2020; proiectul de hotărâre nr.69/2020; raportul de specialitate nr. 2.644/19.02.2020;;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200, art.409 alin. (1) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ „Dezmembrare în patru parcele (trei loturi și cale de acces) în vederea construirii de locuințe, împrejmuire cu caracter provizoriu și racorduri rețele edilitare” str. Moșnei f.n.

Referatul de aprobare nr.71/2020; proiectul de hotărâre nr.70/2020; raportul de specialitate nr. 2.771/24.02.2020; avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Specialitate nr. 01/17.07.2019; avizul arhitectului șef nr. 03/24.02.2020 ;

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin.(2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

Informări:
- Adresa nr. 206/30.01.2020 a Curții de Conturi;
- Adresa nr. 61/22.01.2020 – Raportul  privind activitatea Direcției Poliția Locală în anul 2019 ;
- Adresa nr. 2.830/24.02.2020 a Asociației Culturale CURCUBEU MEDIAȘ.
 

Întrebări, interpelări, diverse.

 

  PRIMAR,                                                                      SECRETAR GENERAL,
  Gheorghe Roman                                                       Petruțiu Marina Simona