MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia Tehnica

DIRECŢIA TEHNICĂ

 
Director Executiv: inginer Daniela Puşcaş
 • Adresa: Primăria Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, etaj I, camera 5
 • Telefon: 0269 803 830
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00

 


ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI TEHNICE         

 
 

1. Iniţiază proiecte, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice şi asigură realizarea investiţiilor publice pentru drumuri, pasaje, etc. ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice;
2. Răspunde de derularea lucrărilor de investiţii, respectarea termenelor şi efectuarea recepţiilor;
3. Colaborează cu Direcţia Economică şi cu celelalte direcţii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local;
4. Urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiţii, reparaţii, amenajări, etc.;
5. Urmăreşte și monitorizează derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare şi întreţinere a drumurilor publice din municipiu încheiat cu S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L. Mediaș;
6. Urmăreşte şi monitorizează derularea contractului de delegare a serviciului de salubrizare a municipiului încheiat cu S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș;
7.  Participă şi propune măsurile pentru asigurarea unei circulaţii normale la nivelul municipiului prin  Comisia de reglementare a traficului rutier şi pietonal de la nivelul municipiului şi  duce la îndeplinire hotărârile acesteia;
8. Urmăreşte şi stabileşte măsurile necesare, precum şi necesarul de surse financiare pentru:
a. întreţinerea şi repararea drumurilor, străzilor, pasajelor;
b. salubrizarea municipiului;
c. întreţinerea şi revizuirea periodică a dotărilor stradale, aparate de joacă;
d. siguranţa circulaţiei;
e. iluminat public;
f. promovarea lucrărilor de investiţii;
9. Ia măsuri pentru buna funcţionare a locurilor şi parcurilor de agrement prin repararea şi înlocuirea dotărilor acestora;
10. Propune Primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile de serviciu şi fişa postului şi sancţionarea personalului din cadrul direcţiei;
11. Urmăreşte şi monitorizează derularea contractului de delegare a serviciului de iluminat public al municipiului încheiat cu S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.; 
12. Întocmeşte şi urmăreşte programele anuale de întreţinere şi extindere a reţelelor de iluminat public şi urmăreşte consumurile de energie electrică pentru acesta;
13. Urmărește repararea fântânilor publice;
14. Asigură întocmirea programului anual al achiziţiilor publice după aprobarea bugetului, respectând reglementările în vigoare;
15. Asigură documentaţiile necesare achiziţiilor publice şi organizează procedurile de achiziţii publice pentru Municipiul Mediaş;
16. Urmăreşte executarea lucrărilor în conformitate cu contractele încheiate;
17. Urmăreşte rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislaţia în vigoare;
18. Urmăreşte şi eliberează autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii de taximetrie şi eliberează certificate de înregistrare pentru vehicule lente;
19. Urmăreşte elaborarea regulamentelor în domeniul transportului de persoane/bunuri în regim de taxi, în baza reglementărilor în vigoare, cu consultarea  asociaţiilor profesionale ale taximetriştilor, a regulamentelor privitoare la înregistrarea în circulaţie a vehiculelor care nu se supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor de mare tonaj;
20. Urmăreşte respectarea dispoziţiilor cu privire la managementul calităţii implementat la nivelul aparatului propriu al primarului;
21. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului. 

 
 

       
 
 • Adresa: Primăria Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, etaj I, camera 15
 • Telefon: 0269 803 828;
 • Serviciul Investiții se compune din 2 (două) compartimente și un birou:
Componenţă:
 •  ing. Ionel Bucşă - Inspector - Tel. 0269 803828
 •  ing. Grozav Raul Eugenis - Consilier - Tel. 0269 803828
 •  Mircea Rus – Referent - Tel. 0269 803828
 •  ing. Ignat Cosmin Octavian - inspector - Tel. 0269 803879
 •  Sing. Adriana Morariu - Inspector - Tel. 0269 803879
 •  ing. Trif Traian Horațiu - inspector - Tel. 0269 803 878
 •  ec. Elena Monica Dragotă – Inspector - Tel. 0269 803878
 •  ing. Roșca Adina Sorina - consilier - Tel. 0269 803877
 •  ing. Raicu Dana Elena - inspector - Tel. 0269 803877
      
Componenţă:
 •  ing. Simona Bozoşan – Consilier - Tel. 0269 803827
 •  ing. Nicolae Ovidiu Tempian – Inspector - Tel. 0269 803827
 • ing Mocanu Adriana - inspector - Tel. 0269 803827
 • jr. Barbu Aurelia Nicoleta - consilier juridic - Tel. 0269 803827
 • jr. Man Elena Viorica - consilier juridic - Tel. 0269 803827

1. Coordonează activitatea compartimentului de achiziţii publice, proiectare – execuţie investiţii şi unitatea de implementare a programelor de finanțare din subordinea sa;
2. Participă la întocmirea programului anual şi de perspectivă care se supun aprobării Consiliului Local în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale de drumuri, pasaje, etc.;
3. Întocmeşte referatele privind promovarea investiţiilor proprii în vederea aprobării de către Consiliul Local;
4. Centralizează şi întocmeşte Lista obiectivelor de investiţii și Programul de investiții publice pe surse de finanțare;
5. Supune aprobării Consiliului Local Lista obiectivelor de investiţii și Programul de investiții publice cu finanţare parţială sau integrală de la buget şi alte fonduri legal constituite;
6. Asigură etapele de promovare a investiţiilor proprii conform legislaţiei în vigoare: întocmirea proiectelor, aprobarea investiţiilor, autorizarea lucrărilor, organizarea procedurilor de achiziţie;
7. Urmăreşte execuţia, verificarea şi decontarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale proprii şi recepţionarea acestora;
8. Se preocupă de urmărirea execuţiei proiectului de reabilitare a străzilor şi infrastructurii de apă şi canal în mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou, din fonduri rambursabile de la BERD;
9. Verifică documentaţiile din punct de vedere tehnic, economic şi încadrarea în termenul din contract, se preocupă de obţinerea avizelor necesare autorizării acestora;
10. Asigură prin proiectant, proiectele şi detaliile de execuţie, urmăreşte respectarea soluţiilor tehnice avizate şi aprobate;
11. Urmăreşte întocmirea Cărţii Construcţiei la obiectivele de investiţii proprii conform legislaţiei;
12. Asigură realizarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepțiile finale pentru obiectivele de investiții gestionate de direcție;
13. Se preocupă să ţină evidenţa pentru fiecare lucrare de investiţie în parte şi asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în reţeaua informatică a datelor tehnice, fizice şi financiare pentru investiţiile proprii;
14. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
15. Actualizează devizele generale ale obiectivelor de investiţii proprii;
16. Asigură întocmirea programului anual al achiziţiilor publice pentru primărie după aprobarea bugetului, respectând reglementările în vigoare;
17. Asigură pregătirea documentațiilor necesare desfăşurării procedurii de concesiune a serviciilor de utilitate publică și răspunde de desfășurarea acestora în condițiile reglementărilor în vigoare la data organizării, până la încheierea contractului de concesiune;
18. Asigură pregătirea documentaţiilor necesare organizării achiziţiilor publice de produse, prestări de servicii de proiectare, concurs de soluții, de execuție a lucrărilor pentru investiţiile publice și a lucrărilor de reparații curente, precum și desfășurarea acestora în condițiile cu reglementărilor în vigoare la data organizării lor, până la încheierea contractului de achiziţie publică;   
19. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitatea achiziţiilor publice și concesiunilor, astfel cum sunt prevăzute de reglementările în vigoare;
20. Asigură gestionarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii publice;
21. Transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice și concesiunilor factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat procedurile și/sau în baza reglementărilor interne;
22. Verifică dacă actele normative care reglementează achizițiile publice prevăd ca, anterior lansării documentațiilor pentru efectuarea achizițiilor, acestea să fie studiate de anumite instituții și organisme, asigură îndeplinirea acestei condiții și susține documentațiile transmise pentru studiere;
23. Organizează procedurile de achiziţii publice pentru produsele, serviciile, lucrările cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice, după aprobarea bugetul municipal;
24. Asigură verificarea şi avizarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (produse, servicii şi lucrări) din bugetul municipal de către serviciile publice din subordinea primarului finanţate din bugetul local;
25. Asigură protejarea proprietății intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal și/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
26. Asigură întocmirea proceselor verbale şi a rapoartelor prevăzute de lege ale comisiei de evaluare;
27. Asigură întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
28. Actualizează săptămânal site-ul direcției;
29. Întocmeşte situaţiile statistice şi raportările lunare sau trimestriale privind realizarea investiţiilor.

 
Componenţă:
 •  ing. Gheorghe Rău – Consilier - Tel. 0269 803888
 •  ing. Morariu Carmen Elena – Inspector - Tel. 0269 803888

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI TRANSPORT - ENERGETIC

1. Primeşte cererile solicitanţilor şi documentele necesare declanşării procedurii de  atribuire a autorizaţiilor taxi;
2. Verifică documentele şi solicită completările necesare;
3. Atribuie autorizaţiile de taxi pentru o durată de 5 ani, în limita locurilor disponibile;
4. Eliberează autorizaţiile pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi autorizaţiile de dispecerat;
5. Primeşte documentaţia necesară pentru vizarea autorizaţiilor de transport şi taxi;
6. Primeşte documentaţia necesară pentru modificarea/prelungirea autorizaţiilor de transport şi taxi;
7. Redistribuie autorizaţiile disponibilizate ca urmare a anulării autorizaţiei taxi respectând reglementările în vigoare;
8. Actualizează permanent listele de aşteptare;
9. Ţine evidenţe computerizate a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, a termenelor de viză şi de completare dosar, precum şi a persoanelor înscrise în listele de aşteptare;
10. Completează şi actualizează permanent un Registrul Operatorilor de Transport şi Taximetriştilor Independenţi;
11. Elaborează regulamentele în domeniul transportului de persoane/bunuri în regim de taxi, în baza reglementărilor în vigoare cu consultarea asociațiilor profesionale ale taximetriștilor, a regulamentelor privitoare la înregistrarea în circulaţie a vehiculelor care nu se supun înmatriculării precum şi a vehiculelor de mare tonaj;
12. Întocmeşte baza de date şi eliberează certificatele de conduită profesională;
13. Aplică hotărârile Consiliului Local Mediaş cu privire la înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
14. Eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele înregistrate, deschide şi ține evidența în Registrul cu evidenta vehiculelor cărora li s-au atribuit numere de înregistrare;
15. Primeşte, verifică documentaţiile necesare  înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
16. Gestionează, distribuie şi asigură evidenţa modului de eliberare şi achitare a contravalorii certificatelor de înregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
17. Primeşte cererile şi documentaţia legală cu privire la radierea din circulaţie a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
18. Ţine evidenţa computerizată a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
19. Elaborează proiecte referitoare la actualizarea legislaţiei privind înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculări;
20. Verifică buna gestionare a fondurilor de la bugetul local, alocate activităţii de transport public local;
21. Dactilografiază și operează pe calculator adresele și situațiile aferente compartimentului;
22. Face parte din comisia de circulaţie a municipiului, care se ocupă de reglementarea circulaţiei şi pune în aplicare dispoziţiile acesteia, în calitate de secretar;
23. Face parte din comisia de supraveghere a activităţii de taxi, care se ocupă de buna funcţionare a serviciului public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere;
24. Întocmeşte împreună cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. programul şi graficul de realizare a lucrărilor privind reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea Sistemului de Iluminat Public (S.I.P.) din municipiu;
25. Întocmeşte programul cu lucrările de extindere a reţelelor de iluminat public și promovarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
26. Verifică şi semnează ordinele de lucru pentru lucrările de reabilitare, întreţinere şi menţinere a S.I.P; 
27. Urmăreşte execuţia lucrărilor de reabilitare, întreţinere şi menţinere a S.I.P. prin controale în teren;
28. Întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru lucrările executate;
29. Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post garanţie;
30. Verifică şi semnează documentele privind întreținerea S.I.P., precum și consumul de energie electrică rezultat din activitatea de întreținere în funcționarea acestuia;
31. Participă la rezolvarea cererilor și reclamațiilor cetățenilor adresate compartimentului;
32. Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu legislația în vigoare;
33. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

 


 

Componenţă:
 • ing. Francisc Laszlo - Inspector - Tel. 0269 803826
 • Emil Bîrloncea - Consilier - Tel. 0269 803831
 • Ioan Aldea - Consilier - Tel. 0269 803826
 • Dan Morărescu – Inspector - Tel. 0269 803831
          
 ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE INFRASTRUCTURĂ
 
 
1. Urmăreşte derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare şi întreţinere a drumurilor publice din municipiu cu S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L. pentru activitățile de reparații drumuri, trotuare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, instalații de semaforizare;
2. Întocmeşte împreună cu operatorul de drumuri necesarul de lucrări pentru elaborarea programului anual pe categorii de lucrări;
3. Urmăreşte execuţia lucrărilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ cu respectarea normativelor în vigoare și a termenelor din contract;
4. Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post garanţie;
5. Participă la elaborarea documentaţiei de achiziţie publică (caiete de sarcini, fişe tehnologice, estimări valorice, clauze tehnice contractuale, etc.) pentru reparaţii curente;
6. Urmăreşte funcţionarea fântânilor arteziene din municipiu;
7. Întocmeşte formele legale de intrare şi ieşire a materialelor necesare serviciului tehnic de gospodărie comunală;
8. Verifică activitatea de salubritate la nivelul municipiului, activitate desfăşurată de către operatorul de salubritate S.C. ECO – SAL S.A.;
9. Urmăreşte şi verifică starea dotărilor stradale, a locurilor de joacă pentru copii şi ia măsuri pentru repararea acestora;
10. Urmăreşte punerea în aplicare a sarcinilor rezultate din şedinţele comisiei de reglementare a traficului rutier privind siguranţa circulaţiei;
11. Verifică starea de întreţinere a elementelor de protecţie rutieră (garduri de protecţie, stâlpişori, bariere fixe şi mobile) și stabilirea în teren a elementelor deteriorate, sustrase și realizarea propunerilor de instalare a unora noi;
12. Rezolvă petiţiile şi reclamaţiile de la cetăţeni şi corespondenţa cu instituţiile publice (Consiliul Judeţean Sibiu şi Instituţia Prefectului, etc.) şi societăţile contractante.