MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Evidenta persoanelor

Cartea de identitate:

Potrivit prevederilor art. 33² alin. 1 din OUG nr. 34/2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice (inclusiv a actelor de identitate) se menţine pe toată durata stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.

Astfel, în perioada menţinerii stării de urgenţă, actele de identitate îşi păstrează valabilitatea, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe document a expirat şi indiferent de data expirării (anterior sau în timpul stării de urgenţă).

În acest context, ţinând cont şi de restricţiile de circulaţie impuse în această perioadă şi de faptul că solicitarea de obţinere a unui nou act de identitate nu este menţionată în mod expres între motivele pentru care cetăţenii pot circula în afara locuinţei/gospodăriei, limitativ enumerate de Ordonanţa Militară nr. 3/2020, rugăm cetăţenii care ale căror acte de identitate au expirat (indiferent de data expirării) ca, pe perioada menţinerii stării de urgenţă, să nu se deplaseze la sediul serviciului de evidenţă a persoanelor în vederea obţinerii unui nou act de identitate, acesta păstrându-şi valabilitatea, în condiţiile anterior menţionate.

 1. Eliberarea cărţii de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 14 ani (prima eliberare)*
 2. Eliberarea CI la expirarea termenului de valabilitate
 3. Eliberarea CI în cazul schimbării datelor de stare civilă (căsătorie sau divorţ)
 4. Eliberarea CI în cazul schimbării domiciliului
 5. Eliberarea CI în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate
 6. Eliberarea cărţii de identitate în cazul schimbării domiciliului din străinătate în România
 7. Eliberarea CI cetăţeanului străin sau apatrid care a dobândit cetăţenia română

Cartea de identitate provizorie:

 1. Acte necesare în vederea eliberării cărţii de identitate provizorii*
 2. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Stabilirea reședinței:

 1. Acte necesare pentru stabilirea reşedinţei:
Adeverințe:
 1. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de atestare a domiciliului şi cetăţeniei române
 2. Furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice*
 3. Eliberarea adeverinţei necesare reducerii cu 2 ani a vârstei standard de pensionare (pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani pe o rază de 8 km în jurul localităţii Copşa Mică)

Model cereri tip

 1. Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate
 2. Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din străinătate în România
 3. Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România
 4. Cerere tip pentru  stabilirea reședinței

CARTE DE IDENTITATE:

- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- certificat de naştere  al solicitantului (original şi copie);
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal (original şi copie);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
În cazul în care părintele/reprezentantul legal al minorului nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş);
- certificatul de căsătorie al părinţilor minorului (original şi copie);
- în cazul în care părinţii minorului sunt divorţaţi: hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă/actul notarial prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul (original şi copie).
 
ATENŢIE!
Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, se poate autentifica la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia.
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de primăria comunei de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.
 
*In cazul eliberării CI la 14 ani, prezenţa unuia dintre părinţii/reprezentantului legal al solicitantului este obligatorie.

 
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
- certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului (original şi copie);
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate;
- certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), în cazul pers. văduve;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
- certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului (original şi copie);
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate;
- certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), în cazul pers. văduve;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
- certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului (original şi copie);
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- în cazul deteriorării: actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);
- în cazul furtului, dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
- un alt document de dată recentă, cu fotografie, emis de autorităţi ale statului (ex.: paşaport, permis de conducere, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învâţământ) – original şi copie;
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului (original şi copie);
- certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite;
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate;
- certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), în cazul pers. văduve;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- certificatul de naştere al solicitantului, precum şi certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu părinţii, eliberate de oficiile de stare civilă române – original şi copie*;
- certificatul de căsătorie (original şi copie) – pt. pers. căsătorite*;
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate*;
- certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului (original şi copie);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
- paşaportul românesc valabil sau, după caz, adeverinţa eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte, care atestă calitatea de cetăţean român sau certificatul privind dobândirea cetăţeniei române, eliberat de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate – original şi copie;
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
*solicitanţii ale căror naştere/căsătorie/divorţ nu au fost înregistrate în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii lor minori.
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României din strainătate – original şi copie;
- certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, eliberat de oficiile de stare civilă române – original şi copie;
- certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani ai solicitantului (original şi copie);
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate*;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
În cazul în care solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe verso-ul cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşi va putea da acordul printr-o declaraţie dată în faţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii (paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin) – original şi copie;
- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
 
În toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, pentru a face dovada numelui, stării civile, adresei de domiciliu (original + copie);
- 3 fotografii mărimea 3,5/2,5 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
- chitanţă de 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
*cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate (de ex., nu are certificat de naştere/căsătorie/nu posedă un act cu care să facă dovada adresei de domiciliu).

- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- paşaportul, aflat în termenul de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în strainătate – original şi copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civilă, semnalmentele şi ultima ştampilă de intrare în România – precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, în situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
- certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, eliberat de oficiile de stare civilă române – original şi copie;
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ (original şi copie) – pt. pers. divorţate*;
- actul care face dovada adresei de reşedinţă în România – original şi copie - în situaţia în care solicitantul nu este proprietar al imobilului la care vrea să îşi stabilească reşedinţa, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe prima pagină a cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
- 3 fotografii mărimea 3,5/2,5 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
- timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
- chitanţă de 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (se achită la casieriile Primăriei Mediaş).
 
În toate situaţiile, dovada adresei de reşedinţă se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

STABILIREA REŞEDINŢEI
- cererea pentru stabilirea reşedinţei (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- actul de identitate al solicitantului – original;
- certificatele de naştere ale copiilor minori care îşi stabilesc reşedinţa împreună cu părinţii – original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi copie)- în situaţia în care solicitantul nu este proprietar al imobilului la care vrea să îşi stabilească reşedinţa, acordul găzduitorului (proprietarul imobilului) se va consemna în rubrica specială de pe prima pagină a cererii – acordul găzduitorului se va da, în mod obligatoriu, în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
- timbru fiscal – 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
 
În toate situaţiile, dovada adresei de reşedinţă se va face cu act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, schimb etc., certificat de moştenitor).
 
Numai în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
 
În măsura în care, în actul de dobândire sau, după caz, în extrasul de carte funciară, nu figurează adresa administrativă a imobilului, solicitantul va anexa documentaţiei şi o adeverinţă eliberată de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Mediaş (Direcţia Patrimoniu), adeverinţă care să ateste adresa imobilului – pentru Mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou.
 
Pentru celelate localităţi arondate SPCLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava), dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează în evidenţe cu casă de locuit.
 
Contractele de construire încheiate de către actualii proprietari înainte de 1989 sunt valabile doar în măsura în care sunt însoţite de procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

ADEVERINŢE
- cerere scrisă, în care petentul va menţiona motivul şi ţara în care îi este necesar certificatul;
- actul de identitate al solicitantului – original şi copie;
- dovada achitării taxei consulare de 22 lei (se achită la Administraţia Finanţelor Publice);
 
- cerere scrisă, motivată, a persoanei care solicită furnizarea datelor;
- timbru fiscal 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş);
Datele din RNEP pot fi comunicate numai după obţinerea consimţământului scris al persoanei despre care solicită relaţiile, cu excepţia situaţiilor de expres prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
*furnizarea datelor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 şi a Ghidului orientativ nr. 711290/2009, întocmit de către D.E.P.A.B.D.
 
- cerere-tip (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);
- act de identitate (original şi copie);
- timbru fiscal de 5 lei (contravaloarea timbrului se poate achita şi la casieriile Primăriei Mediaş).