MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Urbanism

Acte necesare pentru:

1. certificat de urbanism :

 • cerere tip
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 3 luni
 • plan de situaţie vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu sau plan cadastral
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism,

2. autorizaţia de construire :

 1. cerere tip + Anexa 1
 2. certificatul de urbanism;
 3. dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 4.  documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire – d.t.A.C.
 5. avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism,punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale .

   autorizaţia de desfiinţare :

 1. cerere tip + Anexa 1
 2. certificatul de urbanism;
 3. dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 4.  documentaţia tehnică pentru autorizaţia de desfiinţare– D.T.A.D.
 5. avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
 7. certificat de atestare fiscală a construcţiei

3. certificat de notare a construcţiilor în CF :

- extras de carte funciară – nu mai vechi de 3 luni

- chitanţă în valoare de 10 lei (valoare pentru anul în curs)

- copie autorizaţie de construire - taxă regularizată

- copie proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru construcţiile edificate după apariţia legii nr.50/1991

- documentaţia cadastrală

4. certificat de radiere a construcţiilor din CF:

- extras de carte funciară – nu mai vechi de 3 luni

- chitanţă în valoare de 10 lei ( valoare pentru anul în curs)

- copie autorizaţie de desfiinţare

- copie proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru construcţiile desfiinţate după apariţia legii nr.50/1991

 

Acte necesare pentru regularizarea autorizaţiei de construire la terminarea lucrărilor:

 • autorizaţia de construire – original
 • deviz finalizare lucrare
 • proces-verbal de recepţie a lucrării