MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Comisiile de specialitate

COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MEDIAŞ

 
1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, formată din 7 membri:
 
 1. Brăteanu Iulian-Cosmin______________președinte
 2. Popa Lucian Vasile__________________secretar
 3. Radu George Stelian________________membru
 4. Mărginean Mircea-Ioan______________ membru
 5. Chiorean Iustin_____________________membru
 6. Crișan Sergiu Călin________________   membru
 7. Suciu Anca Maria___________________membru
Atribuții:
- va analiza şi va întocmi avize la proiectele de hotărâri vizând :
- prognoze economico-sociale ;
- administrarea domeniului public şi privat;
- organizarea teritoriului şi dezvoltare urbanistică;
- realizarea lucrărilor publice,conservarea monumentelor istorice şi arhitectură;
- agricultură, cadastru şi fond funciar;
- servicii publice şi comerţ;
- probleme de gospodărie comunală şi locativă.
 
 
2. Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, formată din 7 membri:
 
 1. Dobai Paul-Adrian__________________președinte
 2. Sima Dan________________________ secretar
 3. Boca Teofil_______________________membru
 4. Avrămescu Olimpia-Aurelia__________ membru
 5. Tulinschi Alexandru-Simion__________ membru
 6. Draga Gheorghe __________________ membru
 7. Preda Ionuț Cătălin_________________membru
Atribuții:
- va analiza şi va aviza proiectele de hotărâri vizând :
- activităţi cultural-sportive;
- activităţi sociale;
- culte;
- învăţământ;
- sănătate şi familie;
- muncă şi protecţie socială;
- atribuiri denumiri de străzi şi de instituţii;
- atribuiri de titluri de cetăţean de onoare a municipiului Mediaş;
- relaţii externe, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite;
- cooperare sau asociere cu autorităţi, organizaţii neguvernamentale,cu alte persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate
 
 
3. Comisia juridică şi de disciplină , pentru protecţia mediului şi turism şi pentru protecţia copiilor, formată din 7 membri:
 
 1. Cotei Mihai Gheorghe_______________președinte
 2. Toderici Marius-Ioan________________secretar
 3. Oprișor Ionuț-Bogdan_______________membru
 4. Tănase Vasile_____________________membru
 5. Țichindelean Adriana Ștefania_________membru
 6. Costea Teodor Lucian_______________membru
 7. Duma Silvia Nicoleta________________membru
Atribuții:
- va analiza şi va aviza proiectele de hotărâri vizând :
- administraţia publică locală;
- probleme juridice;
- probleme de disciplină;
- păstrarea ordinii şi liniştii publice;
- protecţie civilă;
- respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
- protecţia mediului înconjurător;
- turism.
 
 
Comisia de validare:
 
1. Cotei Mihai Gheorghe__________ președinte
2. Boca Teofil___________________  secretar
3. Dobai Paul Adrian_____________ membru
4. Suciu Anca Maria_____________  membru
5. Crișan Sergiu Călin____________ membru
 
Atribuții:
a) întocmirea procesului verbal privind rezultatul alegerii Viceprimarului;
b) întocmirea procesului verbal privind rezultatul votului în cazul hotărârilor care se adoptă prin vot secret.