MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal - Biroul Juridic Contencios Autoritate Tutelară - Direcția Administraţia Publică Locală Mediaș

Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 28.12.2021, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției publice temporar vacante de execuție de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal - Biroul Juridic Contencios Autoritate Tutelară -  Direcția Administraţia Publică Locală Mediaș.

     Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.

     Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

 • Proba scrisă se va desfășura în data de 28.12.2021 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;

 • Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;

             Condițiile generale de participare:

  Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.1 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  (1) Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  a) are cetățenia română și domiciliul în România;

  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

  d) are capacitate deplină de exercițiu;

  e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

  f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

  g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

  (2) În cazul în care printre condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită și obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, această condiție se îndeplinește cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției.

   

              Condiții specifice de participare:

       - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiințe juridice;

       -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

       -  durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;    

   

  Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 13.12.2021 - 20.12.2021 inclusiv,  în intervalul orar 07:00 – 15.30 de luni până joi, iar vineri 07:00 – 13.00.  

   

              Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

  a)  formularul de  înscriere;

  b) curriculum vitae, model comun european;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

  e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

  f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  g) cazierul judiciar;

  h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

       (1) Formularul de înscriere prevăzut la lit.”a”şi declaraţia de la lit.”h” se pun la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestora în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului.

  (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevăzute la lit.”c”,”d” se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  (4) Documentul prevăzut la  lit.”g” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.

  În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   

  Atribuţiile postului:

 • Formularea acţiunilor civile şi a plângerilor penale, în vederea apărării drepturilor legitime ale municipiului Mediaş;

 • Formularea întâmpinărilor faţă de acţiunile în care Municipiul Mediaş are calitate procesuală pasivă;

 • Susţinerea, în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor părţii reprezentate în baza delegaţiilor de reprezentare;

 • Are obligaţia de a se prezenta la toate termenele fixate de către instanţă, în cazurile în care acest lucru nu este posibil ca urmare a suprapunerii unor termene la instanţe diferite, are obligaţia depunerii tuturor documentelor care sa suplinească prezenţa

 • Ţine evidenţa tuturor dosarelor aflate pe rol, în acest sens având obligaţia actualizării termenelor de judecată şi a soluţiilor pronunţate, în Registrul Proceselor; Exemplarul propriu al dosarelor de instanţa vor avea fiecare filă numerotată, urmărindu-se securizarea acestora;

 • La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru menţinerea unor drepturi câştigate la instanţele de fond sau printr-un act juridic anterior;

 • Urmărește respectarea prevederilor legale privind termenele de comunicare a actelor de la și către instanțele judecătoreșt, având obligația să depună toate diligențele în vederea obținerii acestora fără a depăși termenul prevăzut de lege; 

 • Comunică direcţiilor de specialitate hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti pentru ducerea lor la îndeplinire;

 • Avizează, din punct de vedere juridic, actelor încheiate de municipiul Mediaş;

 • Verifica şi avizează sub aspectul legalităţii, materialele redactate de diverse compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor şi direcţiilor subordonate acestuia acordând asistenţă juridică de specialitate;

 • Acordă asistenţă juridică tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei Mediaş;

 • Participă în cadrul comisiilor constituite la nivelul aparatului propriu în care este numită;

 • Asigură prezenţa la efectuarea expertizelor judiciare în cadrul dosarelor în care municipalitatea este parte solicitând, după caz asistenta compartimentelor de specialitate;

 • Asigură evidenta notificarilor formulate in baza legii 10/2001 si verifică din punct de vedere legal rapoartele intocmite de memebrii comisiei, pentru emiterea dispoziţiilor primarului;

 • Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătaţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate;

 • Respectă cerinţele documentaţiei Sistemului de management al calităţii în propria activitate;

 • Primeşte orice alte sarcini din partea sefului ierarhic superior.

 

Bibliografie:

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 554/2004 - contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

6.  Legea nr.  287/2009 privind Codul civil, republicată:

            - CARTEA III: Despre bunuri:  TITLUL II: Proprietatea privată;

 TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată            ;                                             

 TITLUL VI: Proprietatea publică;

 ITLUL VII: Cartea funciară.

            - CARTEA V: Despre obligații, TITLUL I: Dispoziții generale;

                                                               TITLUL II: Izvoarele obligațiilor;

                                                               TITLUL III: Modalitățile obligației         

                                                               TITLUL V: Executarea obligațiilor;

                                                               TITLUL IX: Diferite contracte speciale

            - CARTEA VI: Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor.

7. Legea nr.  134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată:

            - CARTEA I: Dispoziții generale, TITLUL I: Acțiunea civilă;

TITLUL II:Participanții la procesul civil. Capitolul II: Părțile

                                                                  TITLUL III: Competența instanțelor judecătorești;

                                                                  TITLUL IV: Actele de procedură;

                                                                  TITLUL V: Termenele procedurale;

            -  CARTEA II: Procedura contencioasă, TITLUL II: Căile de atac;

            - CARTEA V: Despre executarea silită, TITLUL I: Dispoziții generale, Capitolul II: Titlul executoriu; Capitolul V: Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită; Capitolul VI: Contestaţia la executare; Capitolul VIII: Întoarcerea executării.

            -  CARTEA VI: Proceduri speciale, TITLUL VI: Procedura ordonanţei președențiale

TITLUL IX: Procedura ordonanţei de plată;

TITLUL XI: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

8. Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;                                              

10. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;

11.OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

           Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.