MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt examen promovare în grad

Nr.11441/14.09.2020

A N U N Ţ

privind examenul organizat în data de 19.10.2020 - proba scrisă,  pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 

        Primăria Municipiului Mediaș organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare, proba scrisă desfășurându-se în data de 19.10.2020, ora 10:00, iar interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

          Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional celui deținut de funcționarii publici sunt cele prevăzute la art.479 alin.(1), cu excepția literei b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • să fi obținut cel puțin calificativul ″bine″ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Dosarul de examen se depune de către candidați  în termen de 20 zile de la data afișării prezentului anunț, în perioada 15.09.2020 – 05.10.2020 la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș și conține în mod obligatoriu:

  • copie de pe  carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș,  telefon  0269/ 803812, cam.4, etaj.3, de luni până joi între orele  7:00 – 15:30; vineri între orele  7:00 – 13:00.

 

B I B L I O G R A F I E

privind examenul organizat în data de 19.10.2020 - proba scrisă,  pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 

  • Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional

     principal la Compartimentul  Cadastru Topometrie, Direcția Patrimoniu:

     1.    Constituţia României, din 21 noiembrie 1991, republicată;

     2.  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

           - PARTEA VI - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:

                Titlul II: Statutul funcţionarilor  publici.

   3. O.G. nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   5. Legea Cadastrului şi publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   6.  Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare.

 

  • Bibliografie pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, gradul profesional superior la Biroul Juridic Contencios:     

      1. Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată;

      2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
                      - PARTEA I -   Dispoziţii generale;
                      - PARTEA III -  Administraţia publică locală;
                      - PARTEA V -  Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
                      - PARTEA VI -  Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice;
                      - PARTEA VII -  Răspunderea administrativă.

     3. O.G. nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     5. Legea nr.554/2004 - contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

     6. Legea  nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată:
            - CARTEA III: Despre bunuri,
                           TITLUL II: Proprietatea privată;
                           TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;                                 
                           TITLUL VI: Proprietatea publică;
                           TITLUL VII: Cartea funciară.
            - CARTEA V: Despre obligații,
                            TITLUL I: Dispoziții generale;
                            TITLUL II: Izvoarele obligațiilor;
                            TITLUL V: Executarea obligațiilor;
                            TITLUL IX: Diferite contracte speciale
            - CARTEA VI: Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor.

   7. Legea  nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată:
             - CARTEA I: Dispoziții generale,
                            TITLUL I: Acțiunea civilă;
                            TITLUL II:Participanții la procesul civil. Capitolul II: Părțile
                            TITLUL III: Competența instanțelor judecătorești;
                            TITLUL IV: Actele de procedură;
                            TITLUL V: Termenele procedurale;
            -  CARTEA II: Procedura contencioasă,
                            TITLUL II: Căile de atac;
            - CARTEA V: Despre executarea silită,
                            TITLUL I: Dispoziții generale, Capitolul II: Titlul executoriu; Capitolul V: Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită; Capitolul VI: Contestaţia la executare; Capitolul VIII: Întoarcerea executării.
            - CARTEA VI: Proceduri speciale,
                            TITLUL VI: Procedura ordonanţei președențiale;
                            TITLUL IX: Procedura ordonanţei de plată;
                            TITLUL XI: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

 

                       P R I M A R,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

                ROMAN GHEORGHE                                                   TĂTAR ADRIANA