MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de promovare la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș în data de 13.08.2020

concurs de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual bugetar care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al treilea trimestru al anului 2020

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș organizează concurs de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual bugetar care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al treilea trimestru al anului 2020

Condiții specifice necesare în vederea participării la examen:

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să aibă o vechime în gradul profesional a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale care să ateste obţinerea calificativului «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 4. adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;
 5. adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane care să ateste faptul că nu a avut sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

Dosarele se depun la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș Direcţiei din  P-ţa. Corneliu Coposu, nr.3, et.2, camera 10 - biroul resurse umane.  

*Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare candidat va primi la depunerea dosarului de concurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Examenul se va desfăşura la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș,   P-ţa. Corneliu Coposu, nr.3, și constă  în două etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere până la data de: 11.08.2020  ora 1000;
 2. proba scrisă în data de: 13.08.2020 ora 1000.

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de examen: 11.08.2020 ora 1000
 • Afișare rezultate selecție dosare: 11.08.2020 ora 1200
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 12.08.2020 ora 1000
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare : 12.08.2020 ora 1300
 • Data desfășurării probei scrise: 13.08.2020 ora 1000
 • Afișare rezultate proba scrisă: 13.08.2020 ora 1500
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 14.08.2020 ora 1000
 • Afișare rezultate contestații proba scrisă: 14.08.2020 ora 1200
 • Afișare rezultate finale: 14.08.2020 ora 1300

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

 • Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.  
 • La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.
 • Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
 • Durata examenului de promovare nu poate depăşi 2 ore.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
  • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  • abilităţi de comunicare;
  • capacitate de sinteză;
  • complexitate, iniţiativă, creativitate.
 • Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
 • Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul  Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, precum şi pe pagina de internet în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, precum şi pe pagina de internet în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.  

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, telefon 0269 803807, cam. 7, etaj 2.  

BIBLIOGRAFIE

 • pentru organizarea concursului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al trei-lea trimestru al anului 2020:
 1. Legea – cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat şi actualizat;
 3. H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.