MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare la Primaria Mediaș în data de 27.11.2020

Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 27.11.2020, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de inspector clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare – Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 27.11.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;
 • Interviul se susține în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;   

Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru postul de inspector clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare - Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș:

      -     studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  Științe economice ,

     -      vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani,

     -      durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 28.10.2020 - 16.11.2020.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

- formularul de  înscriere;

- curriculum vitae, model comun european;

- copia actului de identitate;

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

- copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

- cazierul judiciar;

- declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

           Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare – Direcția Tehnică:

 1. Urmărește și identifică programele operaționale regionale pentru finanțarea proiectelor municipalității din fondurile de la UE;
 2. Urmărește și identifică alte surse de finanțare pentru proiectele municipalității;
 3. Face parte din echipa de implementare a proiectelor cu finanțare de la UE;
 4. Asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: întocmirea proiectelor, aprobarea investițiilor, autorizarea lucrărilor;
 5. Urmărește derularea contractelor de servicii de proiectare;
 6. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul din contract, se preocupă de obținerea avizelor necesare investițiilor proprii;
 7.  Actualizează devizele generale ale obiectivelor de investiții proprii;
 8. Urmărește derularea contractelor încheiate cu consultanții în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile cu respectarea restricțiilor impuse de Autoritatea de Management;
 9. Îndeplinește atribuțiile de management al proiectului cum ar fi: costurile proiectelor, analiza și controlul programului, achizițiile pentru proiecte, contabilitatea costurilor proiectelor și administrarea proiectelor și orice alte activități necesare derulării în bune condiții a proiectelor;
 10. Calculează ratele, dobânzile și comisioanele aferente împrumutului de la BERD și înaintează documentele justificative Serviciului Buget – Contabilitate pentru plată;
 11. Întocmește și verifică documentația necesară pentru tragerile din împrumutul contractat de la BERD;
 12. Urmărește derularea contractelor de cont escrow aferente împrumuturilor contractate de la BERD, respectiv depunerea la termen a sumelor necesare în contul bancar stabilit prin contract;
 13. Ține evidența contractelor de garantare a împrumuturilor externe, ține evidența registrului datoriei publice;
 14. Întocmește și urmărește bugetul pe titluri de cheltuieli, bugetul centralizat al creditelor externe, fișa programului pentru împrumut BERD, costul programului, sinteză finanțării programului;
 15. Asigură și răspunde de întocmirea raportărilor periodice ( lunare, trimestriale ) către MFP și către BERD pentru împrumuturile interne și externe contractate direct și garantate;
 16. Întocmește și trimite la BERD toate situațiile solicitate conform contractelor;

 

Bibliografie:

     1.   Constituția României, republicată;

     2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul I și II, cu modificările și completările ulterioare;

     3.   Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     5. Ordonanța de urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu mododificările și completările ulterioare;

     6. Hotărârea nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernilui nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

           Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.