MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Biroul Juridic Contencios

A N U N Ţ

           Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

Concursul de recrutare se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu, nr.3.

 • Data de susținere a probei scrise: 14.01.2020 ora 900.
 • Interviul - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în  perioada 11.12.2019-30.12.2019, la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, cam.4, et. III. 

            Condiţii generale:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Științe juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani.      

             Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul deînscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, actualizată;

 • curriculum vitae, modelul comun european;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 • cazierul judiciar;

 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail personal@primariamedias.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare de luni până joi  între orele 700 – 1530 și vineri între orele 700 – 1300;  telefon  0269/803812  sau pe  www.primariamedias.ro;

     

Data afișării: 11.12.2019 ora 800 .

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Biroul Juridic Contencios, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș

            1. Constituția României, actualizată;

            2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

                        - Partea I Dispoziții generale;

                        - Partea a III-a Administrația publică locală - Titlul I, Titlul III, Titlul V - Capitolele I – IV și Capitolul VIII;

                        - Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau unităților administrativ teritoriale;

                        - Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice - Titlul I, Titlul II – Capitolul I, Capitolul V, Capitolul VIII, Capitolul IX.

            3. Codul civil:

                        - Cartea a III-a Despre bunuri - Titlul VI;

                        - Cartea a V- a Despre obligații - Titlul I, Titlul II, Titlul V;

                        - Cartea a VI- a Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor.

            4. Codul de procedură civilă:

                        - Cartea I Dispoziții generale - Titlul I, Titlul III, Titlul IV, Titlul V;

                        - Cartea a II-a - Titlul I – Capitolul I, Titlul II;

                        - Cartea a V-a - Titlul I – Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI;

                        - Cartea a VI-a - Titlul IX, Titlul XI.

            5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

            6. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicată;

            7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

            8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Notă:

La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările și completările intervenite până la data concursului.

 

Atribuţiile prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie

consilier juridic clasa I, gradul profesional principal la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

 

 1. Formularea acţiunilor civile şi a plângerilor penale, în vederea apărării drepturilor legitime ale municipiului Mediaş;

 2. Formularea întâmpinărilor faţă de acţiunile în care Municipiul Mediaş are calitate procesuală pasivă;

 3. Susţinerea, în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor părţii reprezentate în baza delegaţiilor de reprezentare;

 4. Are obligaţia de a se prezenta la toate termenele fixate de către instanţă, în cazurile în care acest lucru nu este posibil ca urmare a suprapunerii unor termene la instanţe diferite, are obligaţia depunerii tuturor documentelor care sa suplinească prezenţa;

 5. Ţine evidenţa tuturor dosarelor aflate pe rol, în acest sens având obligaţia actualizării termenelor de judecată şi a soluţiilor pronunţate, în Registrul Proceselor; Exemplarul propriu al dosarelor de instanţa vor avea fiecare filă numerotată, urmărindu-se securizarea acestora;

 6. La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru menţinerea unor drepturi câştigate la instanţele de fond sau printr-un act juridic anterior;

 7. Comunică direcţiilor de specialitate hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti pentru ducerea lor la îndeplinire; 

 8. Avizează, din punct de vedere juridic, actelor încheiate de municipiul Mediaş;

 9. Verifica şi avizează sub aspectul legalităţii, materialele redactate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, acordând asistenţă juridică de specialitate;

 10. Acordă asistenţă juridică tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş;

 11. Răspunde operativ la notele interne transmise de direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş;

 12. Participă în cadrul comisiilor constituite la nivelul aparatului aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș ;

 13. Asigură prezenţa la efectuarea expertizelor judiciare în cadrul dosarelor în care municipalitatea este parte solicitând, după caz asistenta compartimentelor de specialitate;

 14. Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătaţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate;

 15. Respectă cerinţele documentaţiei Sistemului de Management al calităţii în propria activitate;

 16. Primeşte orice alte sarcini din partea șefului ierarhic superior.