MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant, pe perioadă determinată

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Mediaș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant, pe perioadă determinată până la revenirea titularului, la Direcția Cultură, Învățământ, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG, Compartimentul Comunicare Relații Publice și ONG, în perioada 17.06.2022 - 12.07.2022.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Potrivit art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 2. vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
 3. abilităţi de comunicare scris şi verbal;
 4. conoaşterea limbii engleze vorbit şi scris;
 5. aptitudini de utilizare şi operare PC;
 6. corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitatea de a lucra independent, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitatea de organizare a muncii;
 7. studiile de master constituie avantaj.

Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs ( formularul de înscriere se obține de la Com. Resurse Umane);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

e) copia permisului de conducere, după caz;

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș la secțiunea ,, Știri și anunțuri – Locuri de muncă”.

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, și se va desfășura după cum urmează:

 1. Data limită pentru depunerea dosarelor: 28.06.2022 ora 1300
 2. Proba scrisă în data de 04.07.2022 ora 1000
 3. Interviul în data de 08.07.2022 ora 1000

Concursul se va desfășuta la sediul Primăriei municipiului Mediaș, strada Piața Corneliu Coposu, nr. 3 după următorul calendar :

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 28.06.2022  ora 1300
 • Afișare rezultate selecție dosare: 29.06.2022 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații: 30.06.2022 ora 1300
 • Afișare rezultate contestații: 01.07.2022 ora 1300
 • Data și ora desfășurării probei scrise: 04.07.2022 ora 1000
 • Afișare rezultate probă scrisă: 05.07.2022 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 06.07.2022 ora 1300
 • Afișare rezultate contestații probă scrisă: 07.07.2022 ora 1500
 • Data și ora desfășurării  interviului: 08.07.2022 ora 1000
 • Afișare rezultate interviu: 08.07.2022 ora 1300
 • Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 11.07.2022 ora 1000
 • Afișare rezultate contestații interviu: 12.07.2022 ora 1300
 • Afișare rezultate finale: 12.07.2022 ora 1500

* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare concurent va primi la depunerea dosarului de cuncurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Compartimentului Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803882, cam.3, etaj 3, de luni până joi între orele 700-1500; vineri între orele 700-1300 sau accesând pagina  www.primariamedias.ro  secțiunea știri și anunțuri - locuri de muncă.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. O.U.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;