MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen de promovare în grad profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş în data de 17.08.2020

Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 17 august 2020, ora 9:00, examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str. Piaţa Corneliu  Coposu  nr. 3.
Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviu.           
Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin.1 cu excepția literei b), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, respectiv:
 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează,
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate,
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.
Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 14.07.2020 - 10.08.2020.
 • Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G.nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008:
      - formularul de  înscriere;
     - adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
     - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.
 
Relații suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartiment Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.
 
B I B L I O G R A F I E
la examenul organizat în data de 17.08.2020 la Primăria Municipiului Mediaş pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici
         
          Bibliografie comună:
 
     1. Constituţia României, actualizată;
     2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul II: Statutul funcţionarilor
         publici.
 
      Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal -  Compartimentul Proiectare-Execuție Investiții, Direcția Tehnică:
 1. Legea nr.10/1995, republicată, calitatea în construcții.
 
    Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional superior
-  Compartimentul Proiectare-Execuție Investiții, Direcția Tehnică:
 1. Hotărâre nr.343/2017, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
 
      Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal -  Compartimentul Cadastru Topometrie, Direcția Patrimoniu:
 1. Legea Cadastrului şi publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, actualizată;
 2. Ordinul nr.700/2014, actualizată, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.
 
     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal -  Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni, Direcția Administrație Publică:
1.  O.U.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
2.  Legea. nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public.
 
     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal - Biroul Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative, Direcția Administrație Publică:
 1. Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 
     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de consilier juridic gradul profesional principal  –  Biroul Juridic Contencios, Direcția Administrație Publică Locală:
 1. Codul Civil:
  • Cartea a III-a Despre bunuri – Titlul VI
  • Cartea a V-a Despre obligații – Titlul I, Titlul II, Titlul V
  • Cartea a VI-a Despre prescripția extintivă, decădere și calculul termenelor;
 2. Codul de procedură civilă:
  • Cartea I Dispoziții generale – Titlul I, Titlul III, Titlul IV, Titlul V
  • Cartea a II-a – Titlul I – Capitolul I, Titlul II
  • Cartea a V-a – Titlul I – Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI
  • Cartea a VI-a – Titlul IX, Titlul XI;
 3. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicată.
 
     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de consilier gradul profesional principal  –  Compartimentul Registrul Agricol, Direcția Administrație Publică Locală:
 1. O.U.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
 
    Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal  –  Serviciul Învățământ – Sănătate:
     1.    Legea nr.273/2006 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
     2.    Legea nr.1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
 
    Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal  –  Serviciul Învățământ – Sănătate:
     1.    Legea nr.273/2006 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
     2.    Legea nr.1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.