MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen de promovare in grad profesional la Primăria municipiului Mediaș în data de 22.04.2020

Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 22 aprilie 2020, ora 9:00, examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str. Piaţa Corneliu  Coposu  nr. 3.

Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviu.          

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin.1 cu excepția literei b), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează,
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate,
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 18.03.2020 - 07.04.2020.

 • Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G.nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008:
 • formularul de  înscriere, adeverința care să ateste vechimea în gradul profesional din care se promovează, copie după  rapoartele de evaluare pe ultimii doi în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.

Relații suplimentare se pot obţine zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartiment Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.

B I B L I O G R A F I E

 la examenul organizat în data de 22.04.2020 la Primăria Municipiului Mediaş pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici

     Bibliografie comună:

     1. Constituţia României, actualizată;

     2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare, Partea VI, Titlul II: Statutul funcţionarilor publici;

 

    Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal -  Compartimentul Proiectare-Execuție Investiții, Direcția Tehnică:

 1. Legea nr.10/1995, republicată, calitatea în construcții;

    Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal -  Compartimentul Cadastru Topometrie, Direcția Patrimoniu:

 1. Legea Cadastrului şi publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, actualizată;
 2. Ordinul nr.700/2014, actualizată, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

   Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal -  Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni, Direcția Administrație Publică:

     1.  O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

     2.  Legea. nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public;

     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector gradul profesional principal - Biroul Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative, Direcția Administrație Publică:

 1. Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

     Bibliografie pentru funcția publică de execuție de consilier gradul profesional principal  –  Compartimentul Registrul Agricol, Direcția Administrație Publică Locală:

 1. O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.