MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual bugetar

Clubul Sportiv Municipal Mediaș organizează în data de 15.02.2023, examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual bugetar care îndeplinește cumulativ condiţiile de promovare

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să aibă o vechime în gradul profesional a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de concurs/examen va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale care să ateste obţinerea calificativului «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate

4. adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane, Juridic și Achiziții Publice, care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;

5.adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane, Juridic și Achiziții Publice care să ateste faptul că nu a avut sancțiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

Dosarele se depun la Clubul Sportiv Municipal Mediaș din P-ţa. Corneliu Coposu, nr. 3, - Compartimentul Resurse Umane, Juridic și Achiziții Publice în termen de 10 zile de la afișare. 

*Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare candidat va primi la depunerea dosarului de concurs un cod numeric de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.

Examenul de promovare constă în două etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere: 08.02.2023 ora 0900;
 2. proba scrisă: 15.02.2023 ora 0900.

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • Data și ora limită până la care se pot depune dosarele de examen: 07.02.2023 ora 0900;
 • Afișare rezultate selecție dosare: 08.02.2023 ora 0900;
 • Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 09.02.2023 ora 0900;
 • Afișare rezultate contestații selecție dosare: 09.02.2023 ora 1200;
 • Data desfășurării probei scrise: 15.02.2023 ora 0900;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 15.02.2023 ora 1400;
 • Data și ora limită pentru depunere contestații proba scrisă: 15.02.2023 ora 1600;
 • Afișare rezultate contestații probă scrisă: 16.02.2023 ora 1200;
 • Afișare rezultate finale: 16.02.2023 ora 1400;

 

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

 • Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
 • Fiecare membru al comisiei de concurs propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de concurs stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
 • La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.
 • Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
 • Durata concursului de promovare nu poate depăşi 3 ore.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
  • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  • abilităţi de comunicare;
  • capacitate de sinteză;
  • complexitate, iniţiativă, creativitate.
 • Comisia de concurs/examen stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
 • Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenului de promovare se afişează la Clubul Sportiv Municipal Mediaș, precum şi pe pagina de internet în termen de o zi lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează pe pagina de internet și la afișierul Clubului Sportiv Municipal Mediaș, în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Relații suplimentare se pot obține de la Clubul Sportiv Municipal Mediaș, telefon 0269 803843, email: clubsportivmedias@gmail.com

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în data de 25.01.2023 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș care îndeplinesc cumulativ condițiile de promovare pentru funcția de Inspector de specialitate gradul IA, proba scrisă la Compartiment Resurse umane, Juridic și Achiziții Publice:

 1. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 3. Legea 53/2003- Codul Muncii, republicat și actualizat.